Objavljeno: 22.4.2022.

Z A K LJ U Č A K o provođenju javne rasprave po Nacrtu odluke Vizije razvitka/razvoja mjesnih zajednica u općini Vitez

OPĆINSKO VIJEĆE
 
Broj:01-3-01-4-1395/2022-2
Vitez; 21.4.2022.godina

Na temelju/osnovu čl. 13. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 49/06) i članka 24. Statuta općine Vitez („Sl.glasnik općine Vitez“ broj:5/08), Općinsko vijeće Vitez na 12. sjednici održanoj dana 21.4.2022.godine           d o n i j e l o  j e
 
 
 Z A K LJ U Č A K
o provođenju javne rasprave po Nacrtu odluke Vizije razvitka/razvoja mjesnih zajednica u općini Vitez
 
 
I
 
O dokumentu „Vizija razvoja/razvitka mjesnih zajednica u općini Vitez“ vodit će se javna rasprava.
Ovim putem upućujemo javni poziv za učešće u javnoj raspravi  s ciljem eventualne dopune ili korekcije teksta „Vizije razvoja mjesnih zajednica u općini Vitez“.
Materijal će građanima biti dostupan  na DNU OVE STRANICE.
Zainteresirani svoje primjedbe, komentare   i sugestije na materijal mogu dostaviti  na e-mail:
katica.radman@opcinavitez.info ili direktno Službi za društvene djelatnosti putem protokola općine Vitez.
Javna rasprava traje 10 dana od dana usvajanja ovoga dokumenta.
 
 
II
 
Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Vitez“.

NACRT Odluke o viziji razvitka mjesnih zajednica 2022. godine

NACRT Odluke o viziji razvoja mjesnih zajednica 2022. godine

 
                                                                                                                         PREDSJEDNIK
                                                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA
 

                                                                                                 Hidajet  Sivro