Objavljeno: 14.6.2022.

Z A K LJ U Č A K o provođenju javne rasprave po Nacrtu Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području općine Vitez

Na temelju/osnovu čl. 13. Zakona o načelima/principima lokalne samouprave FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 49/06) i članka 24. Statuta općine Vitez („Sl.glasnik općine Vitez“ broj:5/08), Općinsko vijeće Vitez na svojoj 13. sjednici održanoj dana 8.6.2022.godine  d o n i j e l o  j e
 
 
 
Z A K LJ U Č A K
o provođenju javne rasprave po Nacrtu Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području općine Vitez
 
 
I.
 
O dokumentu Nacrtu Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području općine Vitez vodit će se javna rasprava.
 
Ovim putem upućujemo javni poziv za učešće u javnoj raspravi  s ciljem eventualne izmjene ili dopune Programa.
 
Materijal će građanima biti dostupan  na OVOM LINKU.
Zainteresirani svoje primjedbe, komentare   i sugestije na materijal mogu dostaviti  na e-mail:muhamed.rebihic@opcinavitez.info ili direktno Službi za poduzetništvo i lokalni razvoj putem protokola općine Vitez.
 
Javna rasprava traje 60 dana od dana usvajanja ovoga dokumenta.
 
 
II.
 
Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Vitez“.
 
                                                                                                                         PREDSJEDNIK
                                                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA
 

                                                                                                 Hidajet  Sivro