Objavljeno: 5.8.2016.

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez

Na osnovu  člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i člana 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik  o b j a v lj u j e
 

 
J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez
 
 
  • Viši referent- vozač -1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.
 
Opis poslova.
Vrši poslove prijevoza putničkim motornim vozilom po putnom nalogu za potrebe općinskih službi, vrši redovno opsluživanje vozila i čini preventivne popravke na vozilu, brine o redovnom servisiranju vozila, po potrebi vrši uručenje pošte i drugog materijala kada to odredi pretpostavljeni,  vrši i druge poslove koji mu se odrede.
 
USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:
 
 
Uslovi za poziciju
- SSS-IV stepen
- završena srednja škola ili VKV kvalifikacija, sa položenim vozačkim ispitom B i C kategorije i  
10  mjeseci radno-profesionalnog iskustva na poslovima vozača
-  poznavanje rada na računaru.
 
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova, uz prijavu na Javni oglas kandidat treba dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
-          Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
-          Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-          Izvod iz matične knjige rođenih (neograničen rok važenja),
-          Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
-          Ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH,
-          Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
-          Uvjerenje/Potvrdu  na poslovima profesionalnog vozača,
-          Dokaz o poznavanju rada na računaru.
 
Kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž ostvaren u skladu sa zakonom.
Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca.
 
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.
Traženi dokumenti moraju biti ovjerene kopije ili originali, s tim da predati dokumenti ne podliježu vraćanju. Dokumentacija se vraća samo na lični zahtjev.
Javni oglas biti će objavljen i na službenoj web stranici općine Vitez i na oglasnoj ploći. 
U dnevnim listovima Faktor. ba, Večernji list, Oslobođenje.
Prijave sa kratkom biografijom i navedenom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
 
Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
      72 251 V i t e z
 
Sa naznakom «za  prijem namještenika-Višeg referenta- vozača u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez».
 
 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 
 
                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
 

                                                                                                    Advan Akeljić