Objavljeno: 7.9.2016.

Održana Javna rasprava u vezi postupka izrade Urbanističkog projekta „Plavac“

U Sali općine Vitez jučer je održana Javna rasprava u vezi postupka izrade Urbanističkog projekta „Plavac“ u sklopu Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščica-općina Vitez.
Na pomenutoj raspravi ukratko je pezentirana ideja kako bi trebalo da izgledaju objekti koji bi se tu nalazili, i stvorili ambijent koji se mora čuvati sa akcentom na zaštiti čovjekove okoline. Projekat bi obuhvatio tri zone koje bi se sastojale od sportskih sadržaja, smještajnih kapaciteta, te adrenalin parka sa sadržajem.
Svi prisutni na raspravi mogli su dati svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na navedeno, kako bi se iste ukoliko budu opravdane mogle ugraditi u navedeni prostorni planski akt.
Općinsko vijeće Vitez  donijelo je odluku o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Plavac“, u istoj odluci usvojene su i zone obuhvata  područja za koji se radi plan, a  Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam pozvala je sve eventualno zainteresirane stranke, a posebno stanovnike MZ Kruščica, da uzmu aktivno učešće u postupku izrade Urbanističkog projekta „Plavac“ – u sklopu Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščica.
Javno izlaganje Urbanističkog projekta „Plavac“ za sve zainteresirane građane bilo je otvoreno  u Službi za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez do 05.09.2016. godine.
U skladu sa provedenom  javnom raspravom pozivaju se svi zainteresirani građani da svoje pismene prijedloge, sugestije ili prigovore o navedenoj temi dostave u roku od  7 (sedam) dana od dana okončanja Javne rasprave u Službu za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam.