Objavljeno: 11.10.2016.

Asfaltiranje lokalnih puteva novi radovi II i III na području općine VitezNovi radovi na asfaltiranju lokalnih puteva na području općine Vitez teku planiranom dinamikom. Općina Vitez u skladu sa predviđenim finansijskim  iznosima u Budžetu, i dalje realizuje ulaganja u rekonkstrukciju i sanaciju  lokalnih puteva. Cilj  ovakvih projekata jeste sanacija i asfaltiranje puteva u naseljenim područjima  općine Vitez kao pomoć lokalnoj zajednici. 
Nakon provedene procedure  javne nabavke  izabrana je najpovoljnija ponuda i odabran je izvođač radova  “Adžić –Asfalt” d.o.o. Žepče.
Povoljni vremenski uslovi omogućili su početak procesa asfaltiranja dionica lokalnih puteva novi radovi II i III na području općine Vitez a to su : dionica puta Miškovići- Ivankovići, dio lokalnog puta odvojak Begovi u Dubravici, dio puta Livančići, asfaltiranje dionice puta u Jardolu, dionica puta u naselju Kamenjače, saniranje lokalnog puta u naselju Gačice, proširenje puta u naselju Kruščica, asfaltiranje puta na dionici groblje-Principova cesta, dionica puta Vjetrenice-Preočica, te asfaltiranje puta kod kuće H.Nazifa u Gačicama.
Sredstva za realizaciju asfaltiranja lokalnih puteva osigurana su iz Budžeta općine Vitez, a izdvojeno je cca. 100.000,00 KM (konvertibilnih maraka).