Objavljeno: 6.12.2016.

O D L U K A o prihvaćanju prijava po Javnom pozivu br. 01-1-23-10-1341/16 od 16.6.2016.

Na osnovu članka 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH”  broj 49/06), članka 38. Statuta općine Vitez (“Službeni glasnik općine Vitez” broj 5/08 ), Zapisnika i Preporuke Komisije za otvaranje prijava, pregled priložene dokumentacije i formiranje liste uspješnih kandidata, po Javnom pozivu stanarima za sufinanciranje  utopljavanje  zgrada  br.  01-1-23-10-1341/16, Općinski   načelnik   
d  o  n  o  s  i
 
 

O  D  L  U  K  U
o  prihvaćanju prijava po Javnom pozivu br. 01-1-23-10-1341/16 od 16.6.2016.
 
 
Članak 1.
 
Po Javnom pozivu br.01-1-23-10-1341/16 od 16.6.2016. stanarima za sufinanciranje projekta utopljavanja stambenih objekata zajedničkog stanovanja - stambenih zgrada, na području općine Vitez, prihvaća se prijava:

  1. Zgrada “LOKAL”  (Porezna uprava), ul Borisa Kidriča 2
  2. Zgrada “102-N” (žuta na pijaci) ulaz 1., ul.Josipa Kurevije.
 
 
                                                    Članak 2.
 
Od Planom predviđenog fonda 70.000,00 KM za utopljavanje objekata zajedničkog smještaja-stambenih zgrada, dodjeljuje se:

  1. 70 % sredstava od cjelokupnog iznosa projekta za utopljavanje zgrade „LOKAL“, a prema ponudi koja bude usvojena nakon provedene tenderske procedure. Procijenjena vrijednost projekta je 49.962,53 KM od toga 70 % iznosi 34.973,77 KM.
  2. 70 % sredstava od cjelokupnog iznosa projekta za utopljavanje zgrade „102-N“, ulaz 1., a prema ponudi koja bude usvojena nakon provedene tenderske procedure. Procijenjena vrijednost projekta je 45.182,07 KM od toga 70 % iznosi 31.627,45 KM.
    
 
 
Članak 3.
 
Javna nabavka materijala i radova za navedene radove provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH” br.39/14) .
 
 
Članak 4.
 
Tendersku proceduru za nabavku radova na utopljavanju objekta zajedničkog smještaja: stambena zgrada „LOKAL“, ul.Borisa Kidriča 2, i stambena zgrada „102-N“ ulaz 1., ul.Josipa Kurevije,  provest će općina Vitez, Komisija za javne nabavke.
 
 
 
 

 
OPĆINSKI NAČELNIK
 
Tomislav Bošnjak-Matić