Objavljeno: 2.2.2017.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta/proračuna Općine Vitez

OPĆINSKO VIJEĆE
 
Broj:01-3-14-2-272/17
Vitez, 31.1.2017. godine
 
 
Na temelju članka 32. Zakona o proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH" broj 102/13) i članka 24. Statuta općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 5/08) Općinsko vijeće na svojoj  2. redovitoj sjednici održanoj dana  31.1.2017. godine  d o n o s i
 

 
Z A K LJ U Č A K
o provedbi javne rasprave po Nacrtu proračuna/budžeta općine Vitez za 2017. godinu
 
 
O Nacrtu proračuna/budžeta općine Vitez za 2017.godinu vodit će se javna rasprava do 20.2.2017.godine.
 
Nacrt proračuna/budžeta za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima proračuna/budžeta prema Odluci o korisnicima proračuna/budžeta općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskome vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresirani subjekti - udruge građana i dr. da u pisanoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna/budžeta - Službi za financije općine Vitez.
 
Tekst Nacrta zainteresiranim će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, web. stranici općine Vitez-www.opcinavitez.info, a javni poziv će biti upućen putem sredstava informiranja.

DOKUMENTI ZA DOWNLOAD:


Obrazloženje Nacrta Proračuna za 2017. godinu (HRV)
Obrazloženje Nacrta Budžeta za 2017. godinu (BOS)
Nacrt Proračuna za 2017. godinu (HRV)
Nacrt Budžeta za 2017. godinu (BOS)

                              PREDSJEDNIK
                        OPĆINSKOG VIJEĆA
 
                             Hidajet Sivro