Objavljeno: 21.2.2017.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za rekonstrukciju/sanaciju stambenih jedinica za romske porodice

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj:   01-1-28-2-419/17
Vitez, 20.02.2017.
 
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH (“Službene novine FBiH, broj 49/06), člana 13. Statuta općine Vitez (“Službeni glasnik općine Vitez” broj: 5/08), odredbi Uputstva o načinu dodjele pomoći, odabira korisnika i realizaciji projekta za stambeno zbrinjavanje Roma u Bosni i Hercegovini Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, – Prečišćeni tekst broj: 01-39-2937-1/13 od 14.01.2014. godine i Ugovora o saradnji između Općine Vitez i ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na projektu “Rekonstrukcija individualnih kuća i uređenje javne rasvjete u romskim naseljima Sofa i Očice, općina Vitez” broj: 01-1-28-2-3989/16. od 30.12.2016., a na prijedlog Općinske komisije za odabir kandidata korisnika projekta iz oblasti stambenog zbrinjavanja Roma u BiH na području općine Vitez, Općinski načelnik o b j a v lj u j e
 

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za rekonstrukciju/sanaciju stambenih jedinica za romske porodice sa prebivalištem na teritoriji općine Vitez po projektu „Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u općini Vitez“
 
 
I OPĆE ODREDBE
Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta “Rekonstrukcija individualnih kuća i uređenje javne rasvjete u romskim naseljima Sofa i Očice, općina Vitez“, u okviru programa podrške implementaciji Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja.
Cilj Projekta je poboljšanje uslova stanovanja i socijalne inkluzije Roma u BiH putem rekonstrukcije/sanacije do 10 stambenih jedinica za socijalno najugroženije romske porodice na području općine Vitez, kao i uređenje javne rasvjete u naselju Sofa.
 
 
II KORISNICI PROJEKTA
Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju pripadnici Romske nacionalne manjine, koji imaju prebivalište na području općine Vitez i nemaju riješeno stambeno pitanje ili žive u neuslovnim stambenim jedinicama.
Prijavu za dodjelu pomoći mogu podnositi nosioci romskog domaćinstava i/ili njen punoljetni član koji:
- nisu ranije koristili pomoć za izgradnju, rekonstrukciju ili sanaciju stambene jedinice dovoljnu za dovođenje stambene jedinice u minimum stambenih uslova,
- koji nisu korisnici socijalnog stana koji ispunjava minimum uslova u skladu sa standardima za obnovu i izgradnju,
- koji nemaju stambenu jedinicu na teritoriji Bosne i Hercegovine uslovnu za stanovanje,
- koji imaju prebivalište na području općine Vitez.
 
Pomoć se može dodijeliti romskoj porodici (u daljem tekstu korisniku) uz ispunjavanje osnovnih i posebnih kriterija.
 
OSNOVNI KRITERIJI – POTREBNA DOKUMENTACIJA
 

  1. Broj članova i starosna dob članova zajedničkog domaćinstva
Dokaz:
- Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (Kućna lista – Općina Vitez);
- CIPS obrasci o prebivalištu za sve punoljetne osobe sa kućne liste, ne stariji od 6 mjeseci
- Ovjerena fotokopija lične karte za punoljetne članove;
- Izvod iz Matične knjige rođenih za maloljetne članove zajedničkog domaćinstva, ne stariji od 6 mjeseci (Matični ured)
 
2. Dužina boravka u mjestu prebivališta:
- Mjesto prebivališta do 1992. godine
- Mjesto prebivališta od 1992. do 2002. godine
- Mjesto prebivališta nakon 2002. godine
Dokaz:
Uvjerenje o kretanju samo za podnosioca zahtjeva, ne starije od 6 mjeseci (Policijska stanica Vitez)
 
3. Zdravstveni status korisnika i članova njegovog domaćinstva
A) Osobe sa tjelesnim i/ili mentalnim invaliditetom/onesposobljenjem i civilna žrtva rata
Dokaz:
Rješenje ili uvjerenje nadležnog organa ne starije od 6 mjeseci
 
B) Zdravstveno stanje (hronična oboljenja)
Dokaz:
Medicinski nalaz specijaliste ne stariji od 6 mjeseci ili nalaz nadležne Komisije
 
4. Pripadnost ranjivim skupinama u stanju socijalne potrebe za podnosioca ili članove zajedničkog domaćinstva
A) Korisnici socijalnih davanja kao i šehidske porodice, porodice poginulih boraca, nestalih osoba, bivših logoraša)
B) Samohrani roditelji i staratelji ili hraniteljske porodice
C) Nezaposlene osobe
D) Penzioneri
 
Dokaz:

  1. Rješenje ili Uvjerenje Centra za socijalni rad ili nadležne Službe boračko-invalidske zaštite, Instituta za nestale osobe i druge nadležne institucije ne starije od 6 mjeseci
  2.  Uvjerenje Centra za socijalni rad
  3. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje Vitez ili uvjerenje Porezne uprave o radno-pravnom statusu
D) Posljednji ček od penzije
 
 
 
5. Obrazovni status podnosioca zahtjeva i članova zajedničkog domaćinstva
 
Dokaz:
Ovjerene fotokopije diplome o završenoj školi i/ili uvjerenje školske ustanove o pohađanju nastave.
 
 
POSEBNI KRITERIJI - POTREBNA DOKUMENTACIJA
Stambeni status potencijalnih korisnika pomoći obavezno se provjerava na licu mjesta uvidom u stvarnu situaciju na terenu, te im se dodjeljuju bodovi po utvrđenim kriterijima po težini stambene situacije kako slijedi:
 
U svrhu poboljšanja uslova stanovanja (rekonstrukcija/sanacija):
- I kategorija oštećenja - manja ulaganja do 15%
- II kategorija oštećenja - znatna ulaganja 15-40%
- III kategorija oštećenja - veća ulaganja 40-60%
- IV kategorija oštećenja - obimna ulaganja 60-80%
 
Dokaz:
- zemljišno-knjižni izvadak, ne stariji od 6 mjeseci
- Notarski obrađena izjava (saglasnost) za planiranu rekonstrukciju/sanaciju svih suvlasnika u slučaju suvlasništva nad objektom.
 
Ostali potrebni okumenti:
1. ovjerena izjava da korisnik nije ranije koristio pomoć za izgradnju i rekonstrukciju stambenih jedinica dovoljnu za dovođenje stambenih jedinica u minimum stambenih uslova.
2. ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva ili član njegovog zajedničkog domaćinstva nema stambenu jedinicu uslovnu za stanovanje na teritoriji BiH
 
 
III PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA
Odabir i bodovanje korisnika će se izvršiti na osnovu Uputstva o načinu dodjele pomoći, odabira korisnika i realizaciji projekata za stambeno zbrinjavanje Roma u BiH – Prečišćeni tekst Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH broj: 01-39-2937-1/13 od 14.01.2014. godine.
Odabir i bodovanje korisnika izvršit će Komisija za odabir korisnika pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma imenovana rješenjem Općinskog načelnika.
 
Nakon provedene procedure odabira i bodovanja korisnika formirat će se preliminarna rang lista korisnika.
 
Predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH učestvuju u radu Komisije u svojstvu posmatrača.
 
 
 
IV OBJAVLJIVANJE RANG LISTE
Rang lista bit će objavljena na oglasnim pločama općine Vitez, JU Centar za socijalni rad Vitez i web stranici općine Vitez www.opcinavitez.info.
 
 
V ROK I NAČIN PRIJAVE
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Vitez.
 
Prijave na propisanom obrascu mogu se preuzeti na info-pultu Centra za pružanje usluga građanima općine Vitez, u prostorijama JU ”Centar za socijalni rad” Vitez i na sljedećem linku. (OBRAZAC PRIJAVE)
 
Prijave sa dokazima o ispunjavanju svih općih i posebnih kriterija dostaviti Komisiji, putem Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala) općine Vitez, u zatvorenoj koverti, ili poštom na adresu:
 
OPĆINA VITEZ
STJEPANA RADIĆA 1
72250 VITEZ
KOMISIJA ZA ODABIR KORISNIKA
 
sa naznakom
JAVNI POZIV
ZA ODABIR KORISNIKA PROJEKTA
RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTI STAMBENOG ZBRINJAVANJA U OPĆINI VITEZ”
NE OTVARAJ
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
 
                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK
 
                                                                                     ___________________

                                                                                  Tomislav Bošnjak-Matić