Objavljeno: 9.3.2017.

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI – DODATNA POJAŠNJENJA

U cilju što potpunijeg informisanja građana općine Vitez koji su i  obveznici  komunalne naknade, dajemo  dodatna  objašnjenja o tome šta je komunalna naknada, ko su obveznici plaćanja, šta je zajednička komunalna potrošnja i način plaćanja u skladu sa Odlukom o komunalnoj naknadi  koju je usvojilo Općinsko vijeće Vitez  dana 25.03. 2015. god.
I - Komunalna naknada  je naknada koju  plaćaju vlasnici odnosno korisnici  stambenih  i poslovnih  prostora, a  sredstva se koriste za finansiranje zajedničke komunalne potrošnje.
II - Zajednička komunalna potrošnja je komunalna usluga koju nije moguće izmjeriti i shodno tome  naplatiti  od svakog korisnika za  pruženu  uslugu. Shodno navedenoj Odluci Općinskog vijeća   kao najvažnije  komunalne usluge zajedničke komunalne potrošnje smatraju se sljedeće djelatnosti:

  1. odvodnja atmosferskih voda u naselju ,
  2. održavanje čistoće na javnim i zelenim površinama i gradskim ulicama,
  3. održavanje javnih površina,
  4. održavanje javne rasvjete, dekoriranje ,
  5. čišćenje i razgrtanje snijega i leda sa javnih gradskih površina i lokalnih cesta i posipanje abrazivnim materijalom ulica i lokalnih cesta,
te  druge   djelatnosti propisane Odlukom Općinskog vijeća.
III -Visina Komunalne naknade utvrđuje  se rješenjem koje donosi nadležna Služba,a ista se  može izmiriti  kvartalno,  ili  u cjelosti na račun koji je propisan rješenjem, kao i na blagajni općine Vitez koja se nalazi u šalter sali Općine.
Komunalna naknada uvedena je u korist cjelokupne zajednice i osiguranja boljeg i kvalitetnijeg života u svim naseljima a plaćanjem komunalne naknade učestvujete u osiguranju sredstava za plaćanje naprijed navedenih  usluga koje se pružaju  svim građanima.
U toku  je  podjela  rješenja o komunalnoj naknadi  za 2017 godinu  obveznicima – vlasnicima odnosno korisnicima  stambenih objekata i poslovnih prostora na cijelom području općine Vitez. Rješanja o komunaloj naknadi dostavljaju se  putem kurira – ovlaštenih osoba za te poslove.
Od građana očekujemo  punu saradnju prilikom prijema rješanja i postupanja po istom. Ukoliko neko od obveznika ima dodatnih pitanja ili nekih nejasnoća po osnovu plaćanja komunalne naknade mogu se obratiti na telefone u Službi za opću upravu:718-216 ili
718-221.


SLužba za opću upravu