Objavljeno: 10.3.2017.

J A V N I P O Z I V za vlasnike/posjednike privremenih objekata

Dana 30.12.2016.godine na snagu je stupio Zakon o privremenom zauzimanju javnih površina na području SBK/KSB.
Postupajući po odredbama ovog Zakona Općina je pokrenula aktivnosti na utvrđivanju plana upotrebe javnih površina, te će pristupiti uklanjanju privremenih objekata lociranih na privremenim lokacijama.
Članom 5. ovog Zakona javne površine na području Kantona mogu se privremeno upotrebljavati na osnovu odgovarajućih odobrenja općinske službe za upravu mjerodavne za poslove urbanizma i općinske službe za upravu mjerodavne za komunalne poslove.
Rješenja o privremenoj upotrebi javnih površina izdana do stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi do isteka roka utvrđenog u rješenju.
 
U skladu sa gore navedenim, obavezuju se posjednici/vlasnici privremenih objekata lociranih na privremenim lokacijama, da u roku od 7 dana dostave akte na kojima zasnivaju svoja prava za korištenje javnih površina, a kao bi se istima utvrdila njihova eventualna prava i obaveze.
 
 
Napomena:
Svaki dokument koji stranka smatra da je  od značaja za ovaj predmet, dužna je donijeti na uvid.
U slučaju spriječenosti dužni ste o tome obavijestiti ovaj organ.
Ako uredno pozvana stranka odnosno zastupnik stranke, ne dostavi traženo u zadanom roku, Općina će izdati Rješenje o uklanjanju privremenog objekta.
 
 

Služba za imovinsko-pravne poslove,
katastar i urbanizam