Objavljeno: 23.3.2017.

Informacija o održanoj 3. sjednici Općinskog vijeća

Na jučerašnjoj trećoj sjednici Općinskoga  vijeća Vitez 22.3.2017.godine, razmatrano je 14 tačaka dnevnog reda, od koje su sve usvojene,  a 3 Informacije su primljene ka znanju (Informacija o radu Općinskoga vijeća za 2016. godinu; Informacija iz oblasti šumarstva na području općine Vitez; Informacija iz oblasti poljoprivrede na području općine Vitez), a povodom istih Informacija donijeti su određeni zaključci koji će biti upućeni, s obzirom na njihovu nadležnost višim razinama vlasti radi rješavanja stanja potreba građana općine Vitez  iz ovih oblasti.
 
Najvažnija točka je bila prijedlog  Proračuna  općine Vitez za 2017. godinu,  u kojem je skrenuta pozornost i od strane Načelnika i vijećnika OV,  da je općina Vitez dovedena u neravnopravan položaj postojećim Zakon o raspodjelom javnih prihoda, a prema izloženom-
“Općina Vitez je s obzirom na pad prihoda sa jedinstvenog računa dostavljala u više navrata Inicijativu za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj 22/06, 43/08 i 35/14):“Da se: 1.briše članak 12. Zakona st. 3. koji glasi: Formula sadrži koeficijent koji održava posebne rashodovne potrebe jedinica lokalne samouprave čiji broj stanovnika prelazi 60.000. Taj koeficijent iznosi 1,2. 2. da se u članku 12. Zakona briše tekst koji glasi:Indeks razvijenosti općina predstavlja odnos prihoda od poreza na promet i poreza na dohodak sa prosječnim federalnim prihodom od tih poreza po stanovniku, a doda tekst koji glasi: indeks razvijenosti općina predstavlja ostvareni dohodak po stanovniku općine u odnosu na dohodak po stanovniku Federacije BiH. Isto promijeniti i u članku 24. Zakona u dijelu koji definira indeks razvijenosti. Pojedinačno učešće jedinica lokalne samouprave u raspodjeli javnih prihoda sa jedinstvenog računa utvrđivano je putem formule, a koja se postepeno uvodila tijekom šestogodišnjeg razdoblja (od 2006. do 2011.godine). Analiza efekata primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda koja je urađena i čiji su rezultati ugrađeni u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH (objavljen u „Službenim novinama F BiH“ broj 35/14) ne predviđa se promjena formule raspodjele javnih prihoda između jedinica lokalne samouprave, niti se predviđa promjena načina utvrđivanja indeksa razvijenosti općina, a što bi po našem mišljenju trebalo promijeniti. Procent učešća Općine Vitez (izračunat po formuli) u raspodjeli javnih prihoda koji pripadaju općinama ima tendenciju pada počevši od 2006.godine kada je iznosio 1,696% do 2010.godine kada je iznosio 0,970%. Od 2011.godine do danas (2015.godine) se stabilizirao i iznosi 0,97%.
Procent učešća u iznosu od 0,97% utvrđen za općinu Vitez, a koja se ubraja u razvijene općine na prostoru F BiH, dovodi u pitanje njeno normalno funkcioniranje i smatramo da se može popraviti kroz: 1.ukidanje koeficijenta od 1,2 za općine preko 60.000 stanovnika, jer se time prema našoj procjeni cca 8.500.000 KM godišnje raspodjeli na ove općine, čime su ove općine privilegirane u odnosu na druge (pa i općinu Vitez).
Prihodi od neizravnih poreza po stanovniku u općini Vitez u zadnjih pet godina (od 2010. – 2014.god.) iznosili su cca 76,20 KM i među najnižim su u Federaciji BiH. 2.da se indeks razvijenosti općina više ne utvrđuje kroz odnos prihoda od poreza na promet i poreza na dohodak po stanovniku općine u odnosu na prosječni federalni prihod od tih poreza po
stanovniku obzirom da su podaci o ostvarenom porezu na promet podaci iz 2005.godine.
Od tada je prošlo deset godina i stvarno je stanje na pojedinim općinama kada je u pitanju nivo razvijenosti bitno različito od izračunatog na način kako je gore navedeno, a što ima za rezultat da su pojedine općine privilegirane, a druge (i općina Vitez) dovedene u neravnopravan položaj. Zbog toga predlažemo da to bude ostvareni dohodak po stanovniku općine u odnosu na dohodak po stanovniku u Federaciji BiH.
 
U više navrata su, kada se na sjednicama Općinskoga vijeća Vitez raspravljalo o izvršenju  proračuna općine Vitez, doneseni zaključci da se pokrene inicijativa izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH a zbog stalnog trenda pada prihoda od neizravnih poreza koji pripadaju općini Vitez.Također smatramo da sredstva koja pripadaju jedinicama lokalne samouprave (8,42%) ne treba umanjivati za otplatu vanjskih dugova viših razina vlasti“.
 
 

 
                                                                                                       Stručna služba