Objavljeno: 19.4.2017.

O B A V J E Š T E NJ E za vlasnike/korisnike objekata

Pozivaju se vlasnici / korisnici ugostiteljskih, trgovačkih, zanatsko –uslužnih  i drugih  objekata koji namjeravaju koristiti javnu površinu s ciljem formiranja ljetnih bašta,  postavljanja kioska, postavljanje svih vrsta tezgi i uređaja, gradilišne ograde, zatim za   održavanje javnih priredbi, postavljanja cirkusa, luna parkova i drugih zabavnih igara, te postavljanje reklamnih panoa, putokaza, promotivnih štandova za praznike kao i drugih sličnih elemenata gradske opreme da u skladu sa Odlukom o uslovima korištenja javnih površina na području općine Vitez(''Službeni glasnik općine Vitez'' br: 3/14  )  pokrenu postupak ostvarivanja tog prava podnošenjem zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti kod  Službe  za imovinsko-pravne poslove,katastar i urbanizam općine Vitez.
Napominjemo da ljetna sezona  traje od 01.04. do 30.09.tekuće godine, stoga ste dužni   blagovremeno  podnijeti zahtjev za urbanističku suglasnost.
 
Korištenje javne površine bez propisane dokumentacije biti će predmet  inspekcijskog nadzora, uklanjanja i pokretanja sudskih postupaka protiv odgovornih osoba.
 
 
 
 

                                                                           SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU