Objavljeno: 17.7.2017.

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima Općine Vitez u 2017 godini i na osnovu Pisma namjere Načelnika općine Vitez broj 01-1-24-1-50/17 od 05.01.2017. godine o prihvatanju saradnje sa „MAID“ Sarajevo kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije „MAID“ 40 %, općine Vitez 40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Vitez, Općinski načelnik raspisuje:


JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa
dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu
 
 
I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo  na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Vitez koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i  zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

 II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA
Podnosioc  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće uslove:

 1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
 2. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u Općini Vitez i izvršio ažuriranje podataka za 2016. godinu ili dostaviti ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika,
 3. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
 4. Da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (490,00 KM),
 6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.
 
Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj općine Vitez je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.
 
III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

 1. pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja
(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta),  1-3 boda,
 • slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) 1 bod
 • dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) 2 boda,
 • jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda. 
 
Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr.veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje. 
 
                   

 1. dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
 • podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje), od 1-4 boda,                                            
- od 0-3 god.                            1 bod,
- od 3-6 god.                            2 boda,
- od 6-10 god.                          3 boda,
- više od 10 god.                      4 boda,
 
- za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,
- za svakog izdržavanog člana porodice (, djeca, učenici i sl.) – 1 bod, 

 • mlade osobe životne starosti do 35 godina – 5 bodova,
 • ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 5 bodova
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 200,00 KM -5 bodova,
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 250,00 KM - 4 boda,
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 300,00 KM - 3 boda,
 • socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.
                                     
Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati  kandidati koji imaju status mlade osobe.  
  
                                       
IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:
1.       obrazac za prijavu na Javni poziv (
MOŽETE GA SKINUTI OVDJE)
2.       CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,
3.       ovjerena kopija lične karte,
4.       ovjerena kućna lista,
5.       dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Službe za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik,
6.       dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Službe za  
          zapošljavanje,
7.       Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva,
8.       Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva
9.       vlasništvo ili posjed nad parcelom  (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i
          ugovor o zakupu),
10.     Ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik u svom vlasništvu,
11.     Ovjerena izjava da će korisnik podrške dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora,,                                                                                                                                                      
12.     Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 5 godina nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,
13.     ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 490,00    KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke   proizvodnje u trajanju od dva dana,
14.     dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista),
15.     potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2017.godini.
 
V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine:  predstavnik organizacije Muslim Aid i dva predstavnika Općine Vitez.
Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste  krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Općinskom načelniku.
 
Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Općinski načelnik.
Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici Općine Vtez.
 
 
 
 
NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.
 • Realizacija projekta će biti obavljena po izboru krajnjih korisnika i po potpisivanju tripartitnog Sporazuma o sufinansiranju.
 
Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu općine Vitez i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Vitez sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 21 dan, od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja općine Vitez (TV Jasmin i Radio Vitez), na dnu ove stranice
, te na oglasnoj ploči općine Vitez i na oglasnim pločama mjesnih zajednica općine Vitez.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za poduzetništvo i lokalni razvoj općine Vitez, ili na broj telefona 030/718 255 svakim radnim danom od 07:00-14:30 sati.
Javni poziv ostaje otvoren do 07. 08. 2017.  godine do 15:00 sati.
 
Prijave sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju do navedenog datuma lično na protokol općine Vitez  ili putem pošte na adresu:
 Općina Vitez,
 Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj,
 Stjepana Radića broj 1, 72250 Vitez
 sa naznakom:
 
 „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA DODJELU PLASTENIKA OD 100 m2 SA  DODATNOM OPREMOM PUTEM SUFINANSIRANJA U PROJEKTU“ NE OTVARAJ
 
 
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Obrazac za prijavu

Izjava za plastenike

Pravilnik o plastenicima