Objavljeno: 4.9.2017.

Odluka o dodjeli plastenika

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-1-24-1-50/17-3
Vitez, 29.08.2017. godine                                                                                              
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH broj“ 49/06), raspisanog Javnog poziva za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od   100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu broj 01-1-24-1-50/17-1 od 14.07.2017. godine, provedene procedure od strane Komisije za otvaranje prijava, pregled priložene dokumentacije i konačne liste uspješnih kandidata broj 04-24-1-50/2017-35 od 11.08. 2017. godine općinski Načelnik donosi:
 

ODLUKU
o izboru kandidata za dodjelu plastenika sa dodatnom opremom uz sufinansiranje
 
Član 1.
Na osnovu provedene procedure plastenici od 100 m2 sa pratećom opremom uz sufinansiranje se dodjeljuju slijedećim kandidatima:
 

redni broj prezime i ime adresa
01 LIVNJAK RUSMIR KRUŠČICA
02 LIVANČIĆ DANIJELA ŠANTIĆI
03 KERMO ELVEDIN AHMIĆI
04 VITEŠKIĆ FAHRIJA BUKVE
05 AHMIĆ SANELA AHMIĆI
06 ŠIPČIĆ NAMIR DUBRAVICA
07 VARUPA ENES GRBAVICA
08 PETROVIĆ IVANKA DUBRAVICA
09 AKELJIĆ SENADA KRUŠČICA
10 SPAHIĆ ENES TOLOVIĆI
11 PATKOVIĆ REĐO LJUBIĆ
12 AHMIĆ KENANA AHMIĆI
13 KRIŽANOVIĆ DRAGAN VITEZ
14 BABIĆ ANTO KRČEVINE
15 PATKOVIĆ BENJAMIN PREOČICA
16 HASKIĆ HAMDIJA DONJA VEČERISKA
17 DAJIĆ ELMA STARI VITEZ
18 ŠIPČIĆ MIDHAT TOLOVIĆI
19 VARUPA ALMIR MALI MOŠUNJ
20 BOŠNJAK SUZANA VITEZ
 
Član 2.
Zaključeno sa rednim brojem dvadeset.
 
 
 
Član 3.
Izabrani kandidati su dužni, u skladu sa nastavkom procedure koju će provoditi Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj i humanitarna organizacija Muslim Aid Sarajevo, učestvovati u svim predviđenim aktivnostima implementacije projekta, a sve u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“- općina Vitez u 2017. godini.
 
Član 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 

 
 
OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Bošnjak-Matić