Objavljeno: 8.9.2017.

VI SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Broj:01-3-01-3/17

Vitez; 07.09.2017.godine

 

Na osnovu odredbi člana 49. Poslovnika o radu i organizaciji Općinskog vijeća Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 7/09) s a z i v a m

 

VI SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

Sjednica će se održati dan 13.09.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 9,00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez.

Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

 1. usvajanje zapisnika o radu 5.sjednice Općinskog vijeća održane 05.07.2017.godine;

 2. odgovori na vijećnička pitanja;

 3. vijećnička pitanja.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED:

 

 1. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Vitez za period od 01.01.-30.06.2017. godine;

 2. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskog vijeća;

 3. Izvještaj o radu JU Gradske biblioteke Vitez za 2016. godinu;

 4. Program rada Vatrogasnih društva za 2017. godinu na općini Vitez;

 5. Izvještaj o radu Vatrogasnih društava za 2016.godinu na općini Vitez;

 6. Izvještaj o radu JU Dječije obdanište Vitez za 2016. godinu;

 7. Izvještaj o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka za period 01.01.-31.12.2016. godine;

 8. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2016.godinu;

 9. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora u Mjesnim zajednicama;

 10. Izmjena Odluke o Kriterijima za imenovanje članova Upravnih i Nadzornih odbora u preduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obaveze imaju organi općine Vitez po osnovu državnog kapitala;

 11. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (LKW Servis);

 12. Prijedlog dopunskog rješenja o izuzimanju građevinskog zemljišta (Fata Cicvara);

 13. Prijedlog rješenja o izuzimanju građevinskog zemljišta (Fata Cicvara);

 14. Prijedlog odluke o zamjeni zemljišta (Ćato Dario i Borislav);

 15. Zaključak o odbacivanju zahtjeva za dodjelu građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom (Ibrahim Zukan)

 

PREDSJEDNIK

 

OPĆINSKOG