Objavljeno: 8.11.2017.

R J E Š E NJ E o imenovanju prinudnog upravitelja

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:01-1-05-1-3128/17
Vitez,16.10. 2017. god.
 
Na osnovu članka 23.Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama
(SL. novine SBK/KSB, br.5/14), članka 9. Pravilnika o uvjetima za obavljenje poslova upravitelja zgrada (Sl.novine SBK/KSB, br.8/14),članka 200.Zakona o upravnom postupku (''Službene novine Federacije BiH ''br:2/98 i 48/99) i članka 38. Statuta općine Vitez(Službeni glasnik općine Vitez,br.5/08)  na prijedlog Službe za opću upravu, Općinski  načelnik 
d  o  n  o  s  i
 

R J E Š E NJ E
o imenovanju prinudnog upravitelja
 
1.  Za održavanje zajedničkih dijelova stambenih i stambeno – poslovnih zgrada na općini Vitez  u kojima etažni vlasnici nisu izvršili izbor upravitelja zgrade  uvodi se prinudna uprava sukladno   članku 23. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama (''Sl.novine SBK/KSB'' br.5/14).
 
2.  Za obavljanje poslova prinudnog upravitelja iz tč. 1.ovog Rješenja  sa svim pravima i obavezama utrđenih Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama (''Sl.novine SBK/KSB'' br.5/14) i Pravilnikom o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja zgrada(''Sl. novine SBK/KSB'' br.8/14), određuje  se JKP''Vitkom''d.o.o. Vitez.
 
3.  Za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama etažni vlasnici su dužni plaćati naknadu koja je utvrđena Odlukom Općinskog vijeća (''Sl. glasnik općine Vitez''br. 7/14) i ista za stambene objekte iznosi 0,22 KM/m2 korisne stambene površine, a za poslovne objekte  iznosi 0.25 KM/m2 korisne površine poslovnih objekata.
 
4.  Rješenje o prinudnoj upravi zamjenjuje   ugovor o  održavanju zajedničkih dijelova zgrade između etažnih vlasnika i Prinudnog upravitelja zgrade.
 
5.  Prinudni upravitelj JKP''Vitkom'' počinje sa radom  01.11. 2017.godine.      
 
6. Sastavni dio Rješenja je  spisak zgrada sa tačnim adresama.
 
O b r a z l o ž e nj e
 
Postupajući u skladu sa članom 23. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama (''Sl.novine SBK/KSB'' br.5/14) i Pravilnikom o uvjetima za obavljanje
 
poslova upravitelja zgrada( ''Sl. novine SBK/KSB'' br.8/14),uvodi se prinudna uprava za  stambene i stambeno poslovne zgrade u općini Vitez  koje nisu izabrale upravitelja zgrade.
Za prinudnog upravitelja određuje se JKP''Vitkom''d.o.o. Vitez  koje posjeduje certifikat za obavljenje tih poslova i  ispunjava sve druge zakonom propisane uslove za obavljanje poslova prinudnog upravitelja.
Prinudna uprava traje sve do dana  dok etažni  vlasnici ne izaberu upravnika zgrade sukladno članku 15.i 20.Zakona  o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama (''Sl.novine SBK/KSB'' br.5/14).
Imajući u vidu sve naprijed navedeno doneseno je Rješenje kao u dispozitivu.
 
Pouka o pravnom lijeku:
Ovo Rješenje je konačno i protiv njega se ne može podnijeti žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
                                                
Tomislav Bošnjak-Matić
 

Ostale vijesti

11.7.2019.   Zapisnik sa drugog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Zapisnik sa prvog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu ReLOaD projekta za Općinu Vitez

10.7.2019.   Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

3.7.2019.   Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitezu (ReLOaD)

1.7.2019.   Informacija o završetku projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju u plastenicima“ za 2019 godinu

1.7.2019.   Saopštenje o izvođenju radova na rekonstrukciji raskrsnice na ulazu u Vitez

21.6.2019.   Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u Povjerenstvu za evaluaciju u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom II mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

10.6.2019.   Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

7.6.2019.   Obavijest o rezultatima Javnog poziva koji je općina Vitez raspisala za NVO sektor u 2019.g.

7.6.2019.   POZIV za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

7.6.2019.   JAVNI POZIV za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža

3.6.2019.   Čestitka povodom Bajrama