Objavljeno: 8.11.2017.

R J E Š E NJ E o imenovanju prinudnog upravitelja

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:01-1-05-1-3128/17
Vitez,16.10. 2017. god.
 
Na osnovu članka 23.Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama
(SL. novine SBK/KSB, br.5/14), članka 9. Pravilnika o uvjetima za obavljenje poslova upravitelja zgrada (Sl.novine SBK/KSB, br.8/14),članka 200.Zakona o upravnom postupku (''Službene novine Federacije BiH ''br:2/98 i 48/99) i članka 38. Statuta općine Vitez(Službeni glasnik općine Vitez,br.5/08)  na prijedlog Službe za opću upravu, Općinski  načelnik 
d  o  n  o  s  i
 

R J E Š E NJ E
o imenovanju prinudnog upravitelja
 
1.  Za održavanje zajedničkih dijelova stambenih i stambeno – poslovnih zgrada na općini Vitez  u kojima etažni vlasnici nisu izvršili izbor upravitelja zgrade  uvodi se prinudna uprava sukladno   članku 23. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama (''Sl.novine SBK/KSB'' br.5/14).
 
2.  Za obavljanje poslova prinudnog upravitelja iz tč. 1.ovog Rješenja  sa svim pravima i obavezama utrđenih Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama (''Sl.novine SBK/KSB'' br.5/14) i Pravilnikom o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja zgrada(''Sl. novine SBK/KSB'' br.8/14), određuje  se JKP''Vitkom''d.o.o. Vitez.
 
3.  Za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama etažni vlasnici su dužni plaćati naknadu koja je utvrđena Odlukom Općinskog vijeća (''Sl. glasnik općine Vitez''br. 7/14) i ista za stambene objekte iznosi 0,22 KM/m2 korisne stambene površine, a za poslovne objekte  iznosi 0.25 KM/m2 korisne površine poslovnih objekata.
 
4.  Rješenje o prinudnoj upravi zamjenjuje   ugovor o  održavanju zajedničkih dijelova zgrade između etažnih vlasnika i Prinudnog upravitelja zgrade.
 
5.  Prinudni upravitelj JKP''Vitkom'' počinje sa radom  01.11. 2017.godine.      
 
6. Sastavni dio Rješenja je  spisak zgrada sa tačnim adresama.
 
O b r a z l o ž e nj e
 
Postupajući u skladu sa članom 23. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama (''Sl.novine SBK/KSB'' br.5/14) i Pravilnikom o uvjetima za obavljanje
 
poslova upravitelja zgrada( ''Sl. novine SBK/KSB'' br.8/14),uvodi se prinudna uprava za  stambene i stambeno poslovne zgrade u općini Vitez  koje nisu izabrale upravitelja zgrade.
Za prinudnog upravitelja određuje se JKP''Vitkom''d.o.o. Vitez  koje posjeduje certifikat za obavljenje tih poslova i  ispunjava sve druge zakonom propisane uslove za obavljanje poslova prinudnog upravitelja.
Prinudna uprava traje sve do dana  dok etažni  vlasnici ne izaberu upravnika zgrade sukladno članku 15.i 20.Zakona  o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama (''Sl.novine SBK/KSB'' br.5/14).
Imajući u vidu sve naprijed navedeno doneseno je Rješenje kao u dispozitivu.
 
Pouka o pravnom lijeku:
Ovo Rješenje je konačno i protiv njega se ne može podnijeti žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
                                                
Tomislav Bošnjak-Matić
 

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez