Objavljeno: 16.11.2017.

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA JAVNIH PODUZEĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:01-1-05-2-3325/17

Vitez, 15.11.2017.godine

 
Na temelju članka 13.Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji  Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH „broj 49/06), a u skladu sa odredbama Zakona o javnim poduzećima u FBiH („Službene novine FBiH“,broj 8/05,81/08 i 22/09) i Zakona o javnim ustanovama („Službene novine RBiH“ br.6/92,13/94),člana 8.Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” broj 12/03 i 34/03) i članka 24. tč.18. Statuta općine Vitez (“Službeni glasnik općine Vitez” broj 5/08),  i  Zaključkom Općinskog vijeća Vitez                    broj:01-3-05-2-3259/17  od 9.11.2017.godine, a u skladu sa Odlukom  o kriterijima za imenovanje članova upravnih vijeća i nadzornih odbora  u poduzećima i ustanovama prema kojima  ovlaštenja i obveze imaju tijela općine Vitez na temelju državnog kapitala („Službeni glasnik općine Vitez“ broj  1/14, 3/16 i 5/17), Općinski načelnik  Vitez objavljuje
 
JAVNI  OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA  JAVNIH PODUZEĆA TE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA VITEZ
 
 
I. Naziv pozicije
 
Nadzorni odbor :
1.Javno poduzeće P.D.“VLAŠIĆ“ d.o.o Vitez -broj pozicija ispred osnivača-3
2.JKP „VITKOM“ d.o.o Vitez- broj pozicija ispred osnivača-3
3.JSP „VITEZ-STAN“ d.o.o Vitez-broj pozicija ispred osnivača-3.
Upravni odbor :
1.Javna ustanova Centar za socijalni rad Vitez-broj pozicija ispred osnivača-2; broj pozicija ispred ustanove 2
2.Javna ustanova Radio Vitez-broj pozicija ispred osnivača-4; broj pozicija  ispred ustanove-1  
3.Javna ustanova Ljekarna/Apoteka Vitez- broj pozicija ispred osnivača-3; broj pozicija ispred ustanove-1
4.Javna ustanova Dom Zdravlja Vitez-broj pozicija ispred osnivača-3; broj pozicija ispred ustanove-1
5.Javna ustanova Dječiji vrtić Vitez-broj pozicija ispred osnivača-3; broj pozicija ispred ustanove-1  i  broj pozicija ispred ostalih-vijeća roditelja-1
6.Javna ustanova Gradska knjižnica/biblioteka Vitez-broj pozicija ispred osnivača-2  i broj  pozicija  ispred ustanove-1.
 
II. Opis pozicije
 
Nadzorni i upravni odbori su organi upravljanja i obavljaju dužnosti iz nadležnosti organa upravljanja utvrđenim zakonom i statutom poduzeća i ustanova.
Mandat članova nadzornih i upravnih odbora traje 4 (četiri) godine.
 
III. Opći i posebni  uvjeti
 a) Opći uvjeti  za imenovanje su:
- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su  stariji od 18 godina,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (na bilo kojem nivou
  vlasti) u periodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,  
- da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i
  drugim imenovanjima (“Službene novine F BiH” broj 12/03 i 34/03),
- da nisu član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa,
- da nisu lica kojoj je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u  nadležnosti reguliranog organa za koji se kandidira,
- da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja,
- da nisu član upravnog  ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju u više od jednog pravnog subjekta,
-za poduzeća da posjeduju položen certifikat o završenom usavršavanju (“Službene novine FBiH“, broj 80/13)
b) Posebni uvjeti  za imenovanje iz člana 1. su:
Za PODUZEĆA su:
-da imaju  višu ili visoku  stručnu spremu, iz oblasti koja je srodna osnovnoj djelatnosti reguliranog organa,
-pored uže specijalnosti pod srodnom osnovnom djelatnosti podrazumijevat će se i završen pravni ili ekonomski fakultet,
-da imaju najmanje tri (3) godine radnog iskustva,
-da je uspješan privrednik-menadžer ili javni radnik,
-da posjeduje sposobnost kreativnog doprinosa reformi privatizacije i tranzicije državne imovine,
-da posjeduje sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje pozicije,
-da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, komunikacijske i organizacione sposobnosti,
-da posjeduje pozitivne rezultate rada ostvarene tokom poslovne karijere,
-preporuke ranijih neposrednih rukovodioca (po mogućnosti).
 
 
 
 
 
 
Za USTANOVE su:
-da imaju  višu ili visoku  stručnu spremu, obrazovanja u odnosu na osnovnu djelatnost reguliranog organa, ili pravne, ekonomske, druge društvene ili tehničke struke, s tim da prednost imaju kandidati prema redoslijedu utvrđenom u ovom članu,
-da posjeduju radno iskustvo od najmanje tri (3) godine,
-da posjeduje sposobnosti kreativnog doprinosa reformi privatizacije i tranzicije državne imovine,
-da posjeduje sposobnost za savjesno,odgovorno i odlučno obavljanje pozicije,
-da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, komunikacijske i organizacione sposobnosti,
-da posjeduje pozitivne rezultate rada ostvarene tokom poslovne karijere,
-preporuke ranijih neposrednih rukovodioca, naročito u oblasti odgoja i obrazovanja djece i omladine,
-da uživa ugled u lokalnoj zajednici.
 
 
IV. Tražena dokumentacija
Potrebni dokumenti:
Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti:
1. kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
2. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija),
3. izvod iz matične knjige rođenih
4. ovjerenu kopiju diplome,
5. uvjerenje o radnom iskustvu, nakon sticanja više ili visoke školske spreme
6. ovjerenu izjavu kojom dokazuju da ispunjavaju ostale opće uslove iz tačaka 3), 4), 5), 6), 7) i 9). (Izjavu možete preuzeti
OVDJE)
Sva navedena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji, a izjava mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Izjave navedene u tački 5. mogu se dostaviti pojedinačno ili na jednoj izjavi.
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Kandidat je dužan prilikom apliciranja na javni oglas, naglasiti za koju poziciju i u kojem javnom poduzeću ili ustanovi se kandidira.
 
U roku od osam dana od dana imenovanja, kandidat koji bude konačno imenovan za člana nadzornog odbora i upravnog odbora, bit će dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju javnom poduzeću odnosno javnoj ustanovi u kojoj bude imenovan i to:
1. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
2. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup, nespojiv sa dužnosti u nadzornom odboru, skupštini, odboru za reviziju i upravnom odboru.
U roku od 1 (jedne) godine  od dana imenovanja, kandidat koji bude konačno imenovan za člana nadzornog odbora bit će dužan dostaviti uvjerenje/certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa odredbama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11 i 2/13).
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu bit će pozvani na  intervju.
Prije intervjua komisija može tražiti podatke od neposrednih ranijih rukovodilaca, preporuke o kandidatima. Prilikom izbora uzet će se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao iz oblasti za koju se kandidira.
Ocjena kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uvjete izvršit će se na osnovu stepena i profila stručne spreme, kao i radnog iskustva, a nakon obavljenog intervjua sa kandidatima, izvršit će se ocjenjivanje kandidata u pogledu:

  • komunikativnih i organizatorskih sposobnosti,
  • minimuma znanja o organizaciji i djelatnosti reguliranog organa,
  • sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja pozicije,
  • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
  • naklonjenost timskom radu.
 
 
Konačna imenovanja će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" ili "Službenim novinama kantona", grada ili općine.
Prigovor na konačna imenovanja se podnosi odgovornom javnom službeniku općine, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava BiH.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", dnevnom listu, službenoj web stranici općine Vitez (www.opcinavitez.info) i oglasnoj ploči  općine Vitez.
Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas.
 
 
V. Prijava na javni oglas
Prijave sa svim traženim dokumentima, dostaviti  na protokol općine Vitez ili preporučeno poštom na adresu:Općina Vitez  ulica Stjepana Radića br. 1, 72250 Vitez, sa naznakom:"Prijava na oglas za izbor i imenovanje  članova nadzornih/upravnih  odbora“-(NE OTVARAJ).

Zadnji dan za predaju dokumentacije je 07.12.2017. godine.

 
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
 
 
                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK
 
                                                                                              Tomislav Bošnjak-Matić