Objavljeno: 16.11.2017.

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA JAVNIH PODUZEĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:01-1-05-2-3325/17

Vitez, 15.11.2017.godine

 
Na temelju članka 13.Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji  Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH „broj 49/06), a u skladu sa odredbama Zakona o javnim poduzećima u FBiH („Službene novine FBiH“,broj 8/05,81/08 i 22/09) i Zakona o javnim ustanovama („Službene novine RBiH“ br.6/92,13/94),člana 8.Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” broj 12/03 i 34/03) i članka 24. tč.18. Statuta općine Vitez (“Službeni glasnik općine Vitez” broj 5/08),  i  Zaključkom Općinskog vijeća Vitez                    broj:01-3-05-2-3259/17  od 9.11.2017.godine, a u skladu sa Odlukom  o kriterijima za imenovanje članova upravnih vijeća i nadzornih odbora  u poduzećima i ustanovama prema kojima  ovlaštenja i obveze imaju tijela općine Vitez na temelju državnog kapitala („Službeni glasnik općine Vitez“ broj  1/14, 3/16 i 5/17), Općinski načelnik  Vitez objavljuje
 
JAVNI  OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA  JAVNIH PODUZEĆA TE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA VITEZ
 
 
I. Naziv pozicije
 
Nadzorni odbor :
1.Javno poduzeće P.D.“VLAŠIĆ“ d.o.o Vitez -broj pozicija ispred osnivača-3
2.JKP „VITKOM“ d.o.o Vitez- broj pozicija ispred osnivača-3
3.JSP „VITEZ-STAN“ d.o.o Vitez-broj pozicija ispred osnivača-3.
Upravni odbor :
1.Javna ustanova Centar za socijalni rad Vitez-broj pozicija ispred osnivača-2; broj pozicija ispred ustanove 2
2.Javna ustanova Radio Vitez-broj pozicija ispred osnivača-4; broj pozicija  ispred ustanove-1  
3.Javna ustanova Ljekarna/Apoteka Vitez- broj pozicija ispred osnivača-3; broj pozicija ispred ustanove-1
4.Javna ustanova Dom Zdravlja Vitez-broj pozicija ispred osnivača-3; broj pozicija ispred ustanove-1
5.Javna ustanova Dječiji vrtić Vitez-broj pozicija ispred osnivača-3; broj pozicija ispred ustanove-1  i  broj pozicija ispred ostalih-vijeća roditelja-1
6.Javna ustanova Gradska knjižnica/biblioteka Vitez-broj pozicija ispred osnivača-2  i broj  pozicija  ispred ustanove-1.
 
II. Opis pozicije
 
Nadzorni i upravni odbori su organi upravljanja i obavljaju dužnosti iz nadležnosti organa upravljanja utvrđenim zakonom i statutom poduzeća i ustanova.
Mandat članova nadzornih i upravnih odbora traje 4 (četiri) godine.
 
III. Opći i posebni  uvjeti
 a) Opći uvjeti  za imenovanje su:
- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su  stariji od 18 godina,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (na bilo kojem nivou
  vlasti) u periodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,  
- da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i
  drugim imenovanjima (“Službene novine F BiH” broj 12/03 i 34/03),
- da nisu član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa,
- da nisu lica kojoj je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u  nadležnosti reguliranog organa za koji se kandidira,
- da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja,
- da nisu član upravnog  ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju u više od jednog pravnog subjekta,
-za poduzeća da posjeduju položen certifikat o završenom usavršavanju (“Službene novine FBiH“, broj 80/13)
b) Posebni uvjeti  za imenovanje iz člana 1. su:
Za PODUZEĆA su:
-da imaju  višu ili visoku  stručnu spremu, iz oblasti koja je srodna osnovnoj djelatnosti reguliranog organa,
-pored uže specijalnosti pod srodnom osnovnom djelatnosti podrazumijevat će se i završen pravni ili ekonomski fakultet,
-da imaju najmanje tri (3) godine radnog iskustva,
-da je uspješan privrednik-menadžer ili javni radnik,
-da posjeduje sposobnost kreativnog doprinosa reformi privatizacije i tranzicije državne imovine,
-da posjeduje sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje pozicije,
-da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, komunikacijske i organizacione sposobnosti,
-da posjeduje pozitivne rezultate rada ostvarene tokom poslovne karijere,
-preporuke ranijih neposrednih rukovodioca (po mogućnosti).
 
 
 
 
 
 
Za USTANOVE su:
-da imaju  višu ili visoku  stručnu spremu, obrazovanja u odnosu na osnovnu djelatnost reguliranog organa, ili pravne, ekonomske, druge društvene ili tehničke struke, s tim da prednost imaju kandidati prema redoslijedu utvrđenom u ovom članu,
-da posjeduju radno iskustvo od najmanje tri (3) godine,
-da posjeduje sposobnosti kreativnog doprinosa reformi privatizacije i tranzicije državne imovine,
-da posjeduje sposobnost za savjesno,odgovorno i odlučno obavljanje pozicije,
-da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, komunikacijske i organizacione sposobnosti,
-da posjeduje pozitivne rezultate rada ostvarene tokom poslovne karijere,
-preporuke ranijih neposrednih rukovodioca, naročito u oblasti odgoja i obrazovanja djece i omladine,
-da uživa ugled u lokalnoj zajednici.
 
 
IV. Tražena dokumentacija
Potrebni dokumenti:
Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti:
1. kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
2. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija),
3. izvod iz matične knjige rođenih
4. ovjerenu kopiju diplome,
5. uvjerenje o radnom iskustvu, nakon sticanja više ili visoke školske spreme
6. ovjerenu izjavu kojom dokazuju da ispunjavaju ostale opće uslove iz tačaka 3), 4), 5), 6), 7) i 9). (Izjavu možete preuzeti
OVDJE)
Sva navedena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji, a izjava mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Izjave navedene u tački 5. mogu se dostaviti pojedinačno ili na jednoj izjavi.
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Kandidat je dužan prilikom apliciranja na javni oglas, naglasiti za koju poziciju i u kojem javnom poduzeću ili ustanovi se kandidira.
 
U roku od osam dana od dana imenovanja, kandidat koji bude konačno imenovan za člana nadzornog odbora i upravnog odbora, bit će dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju javnom poduzeću odnosno javnoj ustanovi u kojoj bude imenovan i to:
1. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
2. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup, nespojiv sa dužnosti u nadzornom odboru, skupštini, odboru za reviziju i upravnom odboru.
U roku od 1 (jedne) godine  od dana imenovanja, kandidat koji bude konačno imenovan za člana nadzornog odbora bit će dužan dostaviti uvjerenje/certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa odredbama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11 i 2/13).
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu bit će pozvani na  intervju.
Prije intervjua komisija može tražiti podatke od neposrednih ranijih rukovodilaca, preporuke o kandidatima. Prilikom izbora uzet će se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao iz oblasti za koju se kandidira.
Ocjena kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uvjete izvršit će se na osnovu stepena i profila stručne spreme, kao i radnog iskustva, a nakon obavljenog intervjua sa kandidatima, izvršit će se ocjenjivanje kandidata u pogledu:

  • komunikativnih i organizatorskih sposobnosti,
  • minimuma znanja o organizaciji i djelatnosti reguliranog organa,
  • sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja pozicije,
  • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
  • naklonjenost timskom radu.
 
 
Konačna imenovanja će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" ili "Službenim novinama kantona", grada ili općine.
Prigovor na konačna imenovanja se podnosi odgovornom javnom službeniku općine, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava BiH.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", dnevnom listu, službenoj web stranici općine Vitez (www.opcinavitez.info) i oglasnoj ploči  općine Vitez.
Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas.
 
 
V. Prijava na javni oglas
Prijave sa svim traženim dokumentima, dostaviti  na protokol općine Vitez ili preporučeno poštom na adresu:Općina Vitez  ulica Stjepana Radića br. 1, 72250 Vitez, sa naznakom:"Prijava na oglas za izbor i imenovanje  članova nadzornih/upravnih  odbora“-(NE OTVARAJ).

Zadnji dan za predaju dokumentacije je 07.12.2017. godine.

 
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
 
 
                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK
 
                                                                                              Tomislav Bošnjak-Matić


 

Ostale vijesti

28.9.2021.   POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU