Objavljeno: 27.11.2017.

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANITELJA/PRAVOBRANIOCA ZA PODRUČJE OPĆINA VITEZ I BUSOVAČA

Na osnovu čl. 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03,12/13 i 65/13) i čl. 35. Zakona o pravobraniteljstvu ("Službene novine SBK/KSB", broj 8/17), Općinski načelnici za općine Vitez i Busovača  objavljuju; 
 
 
 
JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG  PRAVOBRANITELJA/PRAVOBRANIOCA
ZA  PODRUČJE OPĆINA VITEZ I BUSOVAČA
 
 
I. NAZIV POZICIJE 
 
01.    Općinski  pravobranitelj/pravobranilac- 1 (jedan) izvršilac 
 
II. OPIS POZICIJE 
 
Ovlaštenja i nadležnosti općinskog  pravobranilaštva utvrđeni su odredbama čl. 32. i čl. 34. Zakona o pravobraniteljstvu ("Službene novine SBK/KSB", broj 8/17). Općinsko javno pravobraniteljstvo obavlja poslove pravne zaštite, imovine i imovinskih interesa za područje općina Vitez i Busovača, njihovih organa, drugih državnih organa i fondova koji imaju svojstvo pravnog lica, a koji se finansiraju iz budžeta općina ili u odnosu na njih Općina vrši osnivačka prava;daje pravna mišljenja u postupku donošenja akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi; pokreće postupke za uknjižbu stvarnih prava na nekretninama čiji je nosilac općina i iste zastupa; pruža  stručnu  pomoć  općinskim  organima,  službama  i ustanovama, kao i pravnim  licima  koje  osniva  općina,  ako  je  to  aktom  o  osnivanju  predviđeno.
Poslove zastupanja vrši pred svim sudovima i drugim nadležnim tijelima, inostranim sudovima, arbitražama i drugim inostranim državnim tijelima i organizacijama, te vrši druga prava i dužnosti utvrđene Zakonom. 
 
III Trajanje mandata
 
Izbor i imenovanje Općinskog pravobranitelja vrši se na mandatni period od četiri(4) godine i može biti ponovno biran.
 
 
 
2.OPĆI  UVJETI/USLOVI
 
Kandidat za imenovanje na dužnost općinskog javnog pravobranioca mora ispunjavati sljedeće uslove:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-da je zdravstveno sposoban za obavljanje posla za koji se kandiduje, 
-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije, 
-ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, 
-da mu odlukom suda nije zabranjeno imenovanje na dužnost općinskog javnog pravobranioca, 
-da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
-da nije zvanični nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosbe i Hercegovine ("Službeni novine FBiH", broj 70/08). 
-da nije član, niti obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane.
 
Kandidat koji bude imenovan za poziciju Općinskog pravobranitelja/pravobranioca obavezan je da nadležnoj općinskoj službi dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla, u roku od osam dana od dana prijema pravosnažnog rješenja o imenovanju.
 
 
3.POSEBNI UVJETI/USLOVI
 
Pored općih uslova kandidati za upražnjenu poziciju dužni su ispunjavati i slijedeće posebne uslove:
-visoka stručna sprema-završen Pravni fakultet- VII/1 stepen stučne spreme-odnosno visoko obrazovanje najmanje drugoga ciklusa diplomskog sveučilišnog studija bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 300 ECTS bodova,
- položen  pravosudni ispit, 
-radno iskustvo od najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, preduzećima i drugim pravnim osobama,
-da posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje poslova općinskog javnog
pravobranioca, 
 
IV. POTREBNI DOKUMENTI
 
Svi zainteresovani kandidati  su uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan priložiti: 
-biografiju, adresu i  kontakt telefona, 
-uvjerenje o državljanstvu BIH (ne starije od 6 mjeseci)
-diplomu o završenom fakultetu, 
-uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, 
-uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, preduzećima i drugim pravnim osobama.
-ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, 
-ovjerenu izjavu da mu odlukom suda nije zabranjeno imenovanje na dužnost općinskog javnog pravobranioca, 
-ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
-ovjerenu izjavu da nije zvanični nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosbe i Hercegovine ("Službeni novine FBiH", broj 70/08). 
-ovjerenu izjavu da nije član, niti obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane
 
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs moraju biti originali ili u ovjerenoj kopiji. 
 
IV.Podonošenje prijava
 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom”Javni oglas za izbor i imenovanje Općinskog pravobranitelja/pravobranioca “NE OTVARAJ”, na adresu “Općina Vitez, ul. Stjepana Radića broj 1. 72 250 Vitez- Komisija za izbor.
 
 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje . 
 
Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa , a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, Dnevnim listovima „Večernji list“ i „ Oslobođenje“, Oglasnoj tabli Općine Vitez, Oglasnoj tabli Općine Busovača, web stranici Općine Vitez i općine Busovača.
Prijavu na javni konkurs s traženom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 
 
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju. 
 
 
Za Općinu Vitez                                                                      Za općinu Busovača
OPĆINSKI NAČELNIK                                                            OPĆINSKI NAČELNIK
 
 
Tomislav Bošnjak Matić                                                                 Asim Mekić