Objavljeno: 27.11.2017.

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANITELJA/PRAVOBRANIOCA ZA PODRUČJE OPĆINA VITEZ I BUSOVAČA

Na osnovu čl. 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03,12/13 i 65/13) i čl. 35. Zakona o pravobraniteljstvu ("Službene novine SBK/KSB", broj 8/17), Općinski načelnici za općine Vitez i Busovača  objavljuju; 
 
 
 
JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG  PRAVOBRANITELJA/PRAVOBRANIOCA
ZA  PODRUČJE OPĆINA VITEZ I BUSOVAČA
 
 
I. NAZIV POZICIJE 
 
01.    Općinski  pravobranitelj/pravobranilac- 1 (jedan) izvršilac 
 
II. OPIS POZICIJE 
 
Ovlaštenja i nadležnosti općinskog  pravobranilaštva utvrđeni su odredbama čl. 32. i čl. 34. Zakona o pravobraniteljstvu ("Službene novine SBK/KSB", broj 8/17). Općinsko javno pravobraniteljstvo obavlja poslove pravne zaštite, imovine i imovinskih interesa za područje općina Vitez i Busovača, njihovih organa, drugih državnih organa i fondova koji imaju svojstvo pravnog lica, a koji se finansiraju iz budžeta općina ili u odnosu na njih Općina vrši osnivačka prava;daje pravna mišljenja u postupku donošenja akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi; pokreće postupke za uknjižbu stvarnih prava na nekretninama čiji je nosilac općina i iste zastupa; pruža  stručnu  pomoć  općinskim  organima,  službama  i ustanovama, kao i pravnim  licima  koje  osniva  općina,  ako  je  to  aktom  o  osnivanju  predviđeno.
Poslove zastupanja vrši pred svim sudovima i drugim nadležnim tijelima, inostranim sudovima, arbitražama i drugim inostranim državnim tijelima i organizacijama, te vrši druga prava i dužnosti utvrđene Zakonom. 
 
III Trajanje mandata
 
Izbor i imenovanje Općinskog pravobranitelja vrši se na mandatni period od četiri(4) godine i može biti ponovno biran.
 
 
 
2.OPĆI  UVJETI/USLOVI
 
Kandidat za imenovanje na dužnost općinskog javnog pravobranioca mora ispunjavati sljedeće uslove:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-da je zdravstveno sposoban za obavljanje posla za koji se kandiduje, 
-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije, 
-ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, 
-da mu odlukom suda nije zabranjeno imenovanje na dužnost općinskog javnog pravobranioca, 
-da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
-da nije zvanični nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosbe i Hercegovine ("Službeni novine FBiH", broj 70/08). 
-da nije član, niti obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane.
 
Kandidat koji bude imenovan za poziciju Općinskog pravobranitelja/pravobranioca obavezan je da nadležnoj općinskoj službi dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla, u roku od osam dana od dana prijema pravosnažnog rješenja o imenovanju.
 
 
3.POSEBNI UVJETI/USLOVI
 
Pored općih uslova kandidati za upražnjenu poziciju dužni su ispunjavati i slijedeće posebne uslove:
-visoka stručna sprema-završen Pravni fakultet- VII/1 stepen stučne spreme-odnosno visoko obrazovanje najmanje drugoga ciklusa diplomskog sveučilišnog studija bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 300 ECTS bodova,
- položen  pravosudni ispit, 
-radno iskustvo od najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, preduzećima i drugim pravnim osobama,
-da posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje poslova općinskog javnog
pravobranioca, 
 
IV. POTREBNI DOKUMENTI
 
Svi zainteresovani kandidati  su uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan priložiti: 
-biografiju, adresu i  kontakt telefona, 
-uvjerenje o državljanstvu BIH (ne starije od 6 mjeseci)
-diplomu o završenom fakultetu, 
-uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, 
-uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, preduzećima i drugim pravnim osobama.
-ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, 
-ovjerenu izjavu da mu odlukom suda nije zabranjeno imenovanje na dužnost općinskog javnog pravobranioca, 
-ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
-ovjerenu izjavu da nije zvanični nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosbe i Hercegovine ("Službeni novine FBiH", broj 70/08). 
-ovjerenu izjavu da nije član, niti obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane
 
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs moraju biti originali ili u ovjerenoj kopiji. 
 
IV.Podonošenje prijava
 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom”Javni oglas za izbor i imenovanje Općinskog pravobranitelja/pravobranioca “NE OTVARAJ”, na adresu “Općina Vitez, ul. Stjepana Radića broj 1. 72 250 Vitez- Komisija za izbor.
 
 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje . 
 
Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa , a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, Dnevnim listovima „Večernji list“ i „ Oslobođenje“, Oglasnoj tabli Općine Vitez, Oglasnoj tabli Općine Busovača, web stranici Općine Vitez i općine Busovača.
Prijavu na javni konkurs s traženom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 
 
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju. 
 
 
Za Općinu Vitez                                                                      Za općinu Busovača
OPĆINSKI NAČELNIK                                                            OPĆINSKI NAČELNIK
 
 
Tomislav Bošnjak Matić                                                                 Asim Mekić

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez