Objavljeno: 8.12.2017.

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj:01-1-34-3-3579/17
Vitez,07.12.2017.godine
 
 
Na osnovu  člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i člana 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik  o b j a v lj u j e
 
 
 

J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez
 
 
 

  1. Viši referent-dežurni operativac i administrator -------------------1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
 
 
Opis poslova:
prikuplja i obrađuje podatke o stanju vremenskih i drugih prilika interesantnih za rad Službe, Općinskog štaba i drugih struktura CZ, prikuplja i obrađuje podatke o svim vidovima opasnosti; prikupljene informacije dostavlja općinskim službama za upravu na čiju se oblast odnosi informacija; prenosi naredbe Općinskog štaba civilne zaštite; vrši uzbunjivanje i upozoravanje građana i oglašava prestanak opasnosti; prima, priprema i šalje izvještaje o poduzetim mjerama i aktivnostima nadležnim organima vlasti; vrši razmjenu informacija sa Kantonalnim centrom za osmatranje i uzbunjivanje; vrši redovnu provjeru sistema uzbunjivanja; vrši organizovano i pojedinačno prikupljanje, skladištenje i pomoć na uništavanju NUS-a u saradnji sa ovlaštenim institucijama; obavlja poslove koordinacije u oblasti protupožarne zaštite; vrši administrativne poslove i evidencije u toku rada Općinskog štaba CZ, odgovoran je za rukovanje MTS-ima, vodi evidenciju ulaza i izlaza MTS-a i opreme iz skladišta; brine o stanju opreme i poduzima mjere zaštite od propadanja; predlaže otpis MTS-a za koje je istekao rok; vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe.
 
 
Uslovi za obavljanje poslova : Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:
 
Uslovi:
- SSS- IV stepen
- završena srednja škola društvenog ili tehničkog smjera sa deset (10) mjeseci radnog staža  
  poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke 
- položen stručni upravni ispit                                                                                    
- poznavanje rada na računaru
 
 
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova, uz prijavu na Javni oglas kandidat treba dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

  • svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  • izvod iz matične knjige rođenih (trajnog karaktera),
  • ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH,
  • ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
  • uvjerenje/potvrdu o radnom stažu,
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  • dokaz o poznavanju rada na računaru.
 
Kao radni staž računa se i radni staž ostvaren poslije završene više odnosno srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž, ostvaren u skladu sa Zakonom.
 
Izuzetno, kandidat koji uz prijavu na Javni oglas ne dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu može biti primljen u radni odnos, uz obavezu da isti polaže u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.
 
Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca.
 
Ovaj organ nema obavezu vračanja podnesene dokumentacije.
 
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.
 
Prijave sa kratkom biografijom i navedenom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
 
Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1.
72 251 V i t e z
 
Sa naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez».
 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
 

                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK
 

                                                                                       Tomislav Bošnjak - Matić

 

Ostale vijesti

28.9.2021.   POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU