Objavljeno: 11.1.2018.

NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2017./2018. godinu

OPĆINSKI NAČELNIK

 
Broj: 01-1-38-1-130/18   
Dana, 11.1.2018.godine
 
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH («Sl. novine FBiH» broj 49/06) i članka 38. Statuta općine Vitez («Sl. glasnik općine Vitez» br. 5/08), Općinski načelnik raspisuje:
 

    NATJEČAJ

za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2017./2018. godinu

 

I

 
Raspisuje se Natječaj za dodjelu 120 studentskih stipendija za školsku 2017./2018.godinu.

II

 
Pravo prijave na općinski natječaj za dodjelu stipendije imaju sljedeći kandidati:
 

 • da su državljani BiH,
 • da imaju mjesto prebivališta na području općine Vitez,
 • da nisu smješteni u studentskim domovima
 • da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovam
u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine,
 • da ne primaju stipendiju od drugog davaoca;
 

III

 
Pravo prijave na općinski natječaj za dodjelu stipendije nemaju sljedeći kandidati :
 
       -    studenti koji obnavljaju godinu,
       -    studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu,
       -    studenti koji su smješteni u studentskim domovima,
       -    studenti apsolventi,
       -    studenti stariji od 25 godina;
 
 
 

IV

 
Bez bodovanja i neovisno da li su smješteni u studentskim domovima, općinsku stipendiju dobivaju:
a ) učenici generacije srednje škole za prvu godinu studija (za ostale godine idu u
     natječajnu proceduru),
b ) studenti romske populacije slabog imovinskog stanja, koji su srednje obrazovanje
     završili  uspjehom vrlodobar i odličan i oni koji su upisali redovno, prvi put, više
     godine studija,
c ) studenti bez oba roditelja,
d ) student invalid sa procentom invalidnosti 90% i 100%;
 
Svi studenti koji su navedeni pod stavom IV)  mogu ostvariti pravo na općinsku stipendiju ukoliko istu nisu ostvarili na neki drugi način.

 

Vrijednost stipendije je 100,00 KM/mjesečno, što u sumi za 10 mjeseci iznosi 1.000,00 KM za školsku godinu po jednom studentu.


V

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRIORITETA

1. USPJEH U ŠKOLI/STUDIJU
2. MATERIJALNI I SOCIJALNI STATUS
3. GODINA STUDIJA
4. BROJ DJECE U OBITELJI KOJA SE ŠKOLUJU 
5. DEFICITARNI KADAR
 
VI
 
 Kod ostvarenog istog broja bodova na rang listi prednost ostvaruje kandidat po
  slijedećem redoslijedu:

 • Student invalid pri čemu se uzima invalidnost preko 60%
 • Studenti bez jednog  roditelja
 • Student iz porodice  roditelja invalida, pri čemu se u obzir uzima invalidnost  preko 60%
 • Student iz obitelji razvojačenih branitelja
 
Ukoliko se pored gore navedenih prednosti utvrdi izjednačenost bodova prvenstvo ima student koji je ostvario bolji uspjeh u školovanju  a poslije toga dolazi materijalni status.

Iz jednog domaćinstva stipendiju može primati samo jedan student.

 
VII
 
ZA STUDENTE PRVE GODINE POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • molba sa kratkim životopisom (obvezno upisati adresu i br.telefona)
 • potvrda o upisu na fakultet, (prvi put prva godina) original ili ovjerena kopija
 • kopija svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole
 • kopija osobne karte
 • kućna lista (ovjerena)
 • mjesečna primanja svih članova obitelji
 1. kad su u pitanju pripadnici BIZ/BIS primanja iz BiH i Hrvatske
 2. nezaposleni potvrde sa Zavoda  za  zapošljavanje
 3. stariji članovi obitelji koji su neuposleni i nisu na Zavodu za zapošljavanje, dokaz od MIO/PIO da su korisnici mirovine (ček mirovine) ili ukoliko nisu korisnici mirovine dostaviti potvrdu izdanu od MIO/PIO
 • potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerena od nadležne škole ili fakulteta
 • potpisana i ovjerena izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu i da ne stanuje u studentskom domu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez ili ovdje )
 • potvrda o statusu iz stava VI ukoliko pripada jednoj od gore naznačenih kategorija
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH
 
ZA STUDENTE II, III, IV I VIŠIH GODINA  POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • zamolba sa kratkim životopisom (obvezno upisati adresu i broj telefona)
 • potvrda o upisu  fakultetske godine (prvi put određena godina)-original ili ovjerena kopija
 • kopija osobne karte
 • potvrda o prosječnoj ocjeni svih položenih ispita u toku studija (uključujući prvi i drugi ciklus studija )
 • kućna lista (ovjerena)
 • mjesečna primanja svih članova obitelji
 1. kad su u pitanju pripadnici BIZ/BIS primanja iz BiH i Hrvatske
 2. nezaposleni potvrde sa Zavoda  za  zapošljavanje
 3. stariji članovi obitelji koji su neuposleni i nisu na Zavodu za zapošljavanje, dokaz od MIO/PIO da su korisnici mirovine (ček mirovine) ili ukoliko nisu korisnici mirovine dostaviti potvrdu izdanu od MIO/PIO
 • potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerena od škole ili fakulteta
 • potpisana i ovjerena izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu i da ne stanuje u studentskom domu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez ili možete skinuti sa OVOG LINKA)
 • potvrda o statusu iz stava VI ukoliko pripada jednoj od gore naznačenih kategorija
  • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH
 
 
ZA STUDENTE UČENIKE GENERACIJE POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • molba sa kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrda o upisu na fakultet, original ili ovjerena kopija
 • diploma završnog razreda srednje škole i diploma učenika generacije
  • kopija osobne karte
 • ovjerena izjava da ne prima kredit ili stipendiju po drugom osnovu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez ili možete skinuti sa OVOG LINKA)
  • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH
 
ZA STUDENTE ROMSKE POPULACIJE IZ STAVA  IV  POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • molba sa kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrda o upisu na fakultet, original ili ovjerena kopija (prvi put određena godina)
 • za studente prve godine fakulteta, diploma završnog  razreda srednje škole sa uspjehom vrlo dobar ili odličan
 • uvjerenje Centra za socijalni rad o slabom imovnom stanju
 • kopija osobne karte
 • ovjerena izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez ili možete skinuti sa OVOG LINKA)
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH
 
ZA STUDENTE BEZ OBA RODITELJA POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • molba sa kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrdu o upisu na fakultet (prvi put određena godina), original ili ovjerena kopija
 • diploma završnog razreda srednje škole za studente prve godine
 • smrtne listove roditelja iz matičnog ureda
 • kopija osobne karte
 • ovjerena izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu ( obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez ili možete skinuti sa OVOG LINKA)
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH
 
ZA STUDENTE INVALIDE 90% I 100% POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE:

 • molba sa kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrda o upisu na fakultet (prvi put određena godina) original ili ovjerena kopija
 • diploma završnog razreda srednje škole  za studente prve godine
 • uvjerenje o statusu invalida, ne starije od 30 dana
 • kopija osobne karte
 • ovjerena izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez ili možete skinuti sa OVOG LINKA)
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH
 
 
VIII
 
Sve prijave se predaju u zatvorenoj koverti  putem  protokola općine Vitez.
 
Na pozadini koverte potrebno je napisati:
U gornjem lijevom kutu :  Ime, prezime i adresa podnositelja; U donjem desnom kutu : Općina Vitez, Povjerenstvo za stipendije ,''Prijava na konkurs za općinsku stipendiju, ne otvarati''.
 
Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku, neće se razmatrati.  Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati.
Za dodatne informacije zvati:  718-224.
 

IX

 
Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine, završno sa 9.2.2018. godine do 15,00  sati.
  
 
 
Vitez, 11.1.2018.godine                               
 
 
  OPĆINSKI NAČELNIK
                                                        
Tomislav Bošnjak Matić