Objavljeno: 12.1.2018.

USMENA JAVNA RASPRAVA o Nacrtu odluke o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja pored osnovnih škola u Vitezu

SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ
 
Broj: 04-27-1-138/18
Datum: 11.01.2018.godine
 
 
Na osnovu Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („službene novine Feceracije BiH broj 12/10), prijedloga regulisanja saobraćaja u ulicama oko osnovnih škola u Vitezu od 10.10.2017. godine urađenim od stalnog sudskog vještaka saobraćajne struke, Nacrta odluke Općinskog vijeća Vitez o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja pored osnovnih škola u Vitezu broj 01-3-27-1-3840/17 od 28.12.2017. godine i Zaključka Općinskog vijeća Vitez o provedbi javne rasprave po Nacrtu odluke o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja Vitez pored osnovnih škola nadležna služba organizuje:
 

USMENA JAVNA RASPRAVA
o Nacrtu odluke o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja
pored osnovnih škola u Vitezu
 
Usmena javna rasprava će se održati dana 23.01.2018. godine (utorak) u 12:00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez. Na javnoj raspravi će biti prezentiran prijedlog regulisanja saobraćaja pored osnovnih škola u Vitezu. Obzirom na ozbiljnost problematike molimo vas da neizostavno prisustvujete putem vaših predstavnika javnoj raspravi.
 
U prilogu vam šaljemo slijedeću dokumentaciju:
 

  • prijedlog regulisanja saobraćaja vještaka saobraćajne struke
  • skica regulisanja saobraćaja pored osnovnih škola
  • nacrt odluke o regulisanju saobraćaja pored osnovnih škola
  • zaključak o provedbi javne rasprave
 
 
 
POMOĆNIK NAČELNIKA
 

Rebihić Muhamed