Objavljeno: 15.3.2018.

Informacija za javnost u povodu održane 9. sjednice Općinskog vijeća Vitez 14.3.2018.godine

Na održanoj 9. sjednici OV Vitez, između ostalog usvojeni   su temeljni akti rada Vijeća i funkcioniranja organa uprave Općine Vitez za 2018. godinu, a to su:Odluka o usvajanju Budžeta/proračuna općine Vitez za 2018. godinu  u iznosu od 8.186.000KM (gdje je između ostalog na prijedlog vijećnika Ante Strukara, Općinski načelnik prihvatio,  a Općinski vijećnici podržali uvođenje porodiljske naknade koja će se financirati iz Budžeta za tekuću godinu).
Donesena je i Odluka o izvršenju budžeta općine Vitez za 2018. godinu;Usvojen je i Program rada Općinskog vijeća Vitez za 2018. godinu; Usvojeni su Program rada Općinskoga načelnika i Službi za upravu za 2018. Godinu, kao i Programi radova JU Gradska biblioteka/knjižnica “Vitez“ za 2018. godinu; JU „Centar za socijalni rad“ Vitez za 2018. godinu; JU “Internacionalna apoteka/ljekarna“ Vitez za 2018. godinu;J.U. „Dječiji vrtić Vitez“ za pedagošku 2017/2018. godinu;J.U. „Dom zdravlja Vitez“ 2018. Godinu, Usvojena je i Odluka o načinu korištenja informacionog  sistema  ”E-Vijeće”; Razmatrana je i Informacija o javnim nabavkama za 2017. godinu; Imenovani su i Upravni odbori njavnih ustanova kojima je osnivač Općinsko vijeće Vitez i to: JU „Dom zdravlja“ Vitez;JU Gradska biblioteka/knjižnica „Vitez“; JU “Radio Vitez“; JU “Dječiji vrtić“ Vitez;JU “Internacionalna apoteka/ljekarna“ Vitez; JU „Centar za socijalni rad“ Vitez. Usvojena je i  Odluka o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja Vitez pored Osnovnih škola. Također su usvojene odluke od strane imovinsko pravne službe koje doprinose razvoju privrede i to:Odluka o izmjeni i dopuni Regulacionog plana “Poslovnog centra PC-96“ Vitez     (Kristal d.o.o. Vitez);Odluka o davanju saglasnosti za zamjenu zemljišta („Bogner Edelstahl“ d.o.o Vitez);Odluka o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra (Husein Tarahija);
Zaključak o prekidu postupka (Izet Jašarević);Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice (Drago Kafadar);Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice („Sigma –SK“);
Odluka o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Vitez  (PC-96 2);Odluka o davanju saglasnosti za zamjenu zemljišta („LKW Servis“);
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Travniku (Džemail Hrustanović); kao i odluka o visini naknade za rad članova Općinskog izbornog povjerenstva.
 
 
 

                                                                                                      Stručna Služba