Objavljeno: 15.3.2018.

Obavijest iz civilne zaštite

Prema prognozi vremena za naredne dane koju smo primili iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednom periodu se očekuje povećanje temperatura zraka i otopljavanje, realno je da će doći do otapanja snijega i novih padavina, a samim time i povećanje vodostaja rijeka i potoka, kao i pojačan priliv površinskih voda kroz putne kanale i propuste.
          Imajući u vidu naprijed navedeno potrebno je da se izvrše slijedeće pripreme:
- Služba za civilnu zaštitu da izvrši analizu mogućih kritičnih tačaka na izlijevanje u skladu sa planovima zaštite,
- Služba za civilnu zaštitu da obaveže  firme koje čine Službu za građevinsku operativu da izvrše pripreme mehanizacije i ljudstva za eventualno ukazanu potrebu hitnog angažovanja istih,
- Služba za opću upravu da u saradnji sa mjesnim zajednicama izvrši hitno i interventno proljetno održavanje puteva i čišćenje kanala i propusta,
- predsjednici i zamjenici predsjednika mjesnih zajednica da hitno intervenišu kod svojih sugrađana da pristupe čišćenju i otklanjanju prepreka u kanalima i propustima uz svoje parcele. Naime uočeno je da su mnogi građani samoinicijativno ili pak putem mjesne zajednice zatrpali dijelove kanala sa ciljem prilaza svojim objektima ili parcelama. Takođe je primijećeno da su mnoge pojedinačne i lokalne kanalizacije provedene kroz kanale i propuste za odvodnju površinskih voda čime je smanjena ili onemogućena propusna moć kanala i propusta,
- JKP "Vitkom" da preventivno očisti sve šahtove površinskih voda,
- svi vlasnici izgrađenih vodnih objekata da se preventivno pripreme za povećani vodostaj,
- inspekcija za lokalne puteve da naloži otklanjanje svih navedenih i sličnih radnji koje ugrožavaju režim odvodnje voda i ugrožavaju same lokalne saobraćajnice,
- građevinska inspekcija da naloži uklanjanje svih nelegalno izgrađenih objekata koji direktno ugrožavaju nesmetan režim voda rijeka, potoka i suhi potoka.
- vatrogasne i ostale službe da budu u stanju pripravnosti,
          Imajući u vidu činjenicu da sve navedene prepreke u normalnom protoku voda za posljedicu imaju izlijevanje voda i pričinjavanje veće materijalne štete nadamo se da ćete ozbiljno shvatiti svoje obaveze i postupiti po istima.Služba civilne zaštite