Objavljeno: 22.3.2018.

J A V N I O G L A S za prijem pripravnika u općinski organ uprave Općine Vitez

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj:01-1-34-3-990/18
Vitez, 14.03.2018.godine
 

Na osnovu  čl. 25. Pravilnika o radnim odnosima općine Vitez broj:01-1-02-1-301/14 od 28.1.2014.godine, čl.37.Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBIH («Službene novine FBiH» broj 26/06) i člana 19. Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj  i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik  o b j a v lj u j e

 
 

J A V N I  O G L A S
za prijem pripravnika u općinski organ uprave Općine Vitez

 
 
1.Pripravnik, diplomirani inžinjer geodezije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studij završila po Bolonjskom sistemu obrazovanja ------------------------------------1 (jedan) izvršitelj.
 
2.Pripravnik, diplomirani socijalni radnik ili bakalaureat/bachelor socijalnog rada, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studij završila po Bolonjskom sistemu obrazovanja -------1 (jedan) izvršitelj.
 
3. Pripravnik, SSS-IV stepen stručne spreme, geodetski tehničar....1 (jedan ) izvršitelj.
 
 
Uslovi za pozicije 1 i 2:
 
Pored općih uslova propisanih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat stariji od 18 godina, da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, da u posljednje tri godine od dana objavljenog  upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba ispunjavati i posebne uslove i to:
 
- VSS/VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa 
  Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova,
- da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod nadležne službe za zapošljavanje,
- da nemaju radni staž ili radno iskustvo nakon stjecanja stručne spreme u trajanju jedne
  godine i više,
- poznavanje rada na računaru.

 
 
Potrebni dokumenti za poziciju 1 i 2:
 
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova za poziciju 1 i 2, uz prijavu sa kratkom biografijom na Javni oglas, adresom i kontakt telefonom, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
 

 • fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak( ne starije od tri mjeseca a dostavljaju ga naknadno kandidati koji budu izabrani),
 • izjavu ovjerenu od strane općine ili notara kojom se potvrđuje da u posljednje tri godine od dana objavljenog upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u  BiH,
 • izjavu ovjerenu od strane općine ili notara da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
 • uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada,
 • dokaz o poznavanju rada na računaru što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računaru, ovjerena kopija indeksa ili uvjerenjem o prepisu ocjena,
 • dokaz da nema ostvaren radni staž u struci u trajanju od jedne godine ili više nakon stečene visoke stručne spreme, kandidati dokazuju sljedećom dokumentacijom: ovjerenom kopijom radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i drugo...,podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu-bez obzira da li imaju radni staž ili ne), potvrdom / uvjerenjem PIO/MIO da nisu registrovani u matičnoj evidenciji osiguranika ,
 • dokaz da nema ostvareno radno iskustvo u struci u trajanju od jedne godine ili više nakon stečene visoke stručne spreme, kandidati dokazuju potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanja-biro.
 
 
Uslovi za poziciju 3:
 
Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBIH (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba ispunjavati i posebne uslove i to:
 
 
 
- SSS/IV stepen stručne spreme , geodetski tehničar,
- da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod nadležne službe za zapošljavanje,
- da nemaju radni staž ili radno iskustvo nakon stjecanja srednje stručne spreme,
- poznavanje rada na računaru.

 
Potrebni dokumenti za poziciju 3:
 
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova za poziciju 3, uz prijavu sa kratkom biografijom na Javni oglas, adresom i kontakt telefonom, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
 

 • diploma o završenoj srednjoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine)
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak( ne starije od tri mjeseca a dostavljaju ga naknadno kandidati koji budu izabrani),
 • izjavu ovjerenu od strane općine ili notara kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa  nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u BiH,
 • izjavu ovjerenu od strane općine ili notara da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
 • uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada,
 • dokaz o poznavanju rada na računaru što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računaru, ovjerena kopija svjedočanstva ili diplome,
 • dokaz da nema ostvaren radni staž u struci nakon stečene srednje stručne spreme u trajanju od 9 mjeseci ili više, kandidati dokazuju sljedećom dokumentacijom: ovjerenom kopijom radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i drugo...,podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu-bez obzira da li imaju radni staž ili ne), potvrdom /uvjerenjem PIO/MIO da nisu registrovani u matičnoj evidenciji osiguranika 9 mjeseci ili duže nakon srednje stručne spreme,
 • dokaz da nemaju ostvareno radno iskustvo u struci u trajanju 9 mjeseci ili više nakon stečene srednje stručne spreme, kandidati dokazuju potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanja-biro.
 
 
Napomena:
Kandidat koji bude primljen u radni odnos putem ovog Javnog glasa dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak u roku od 8 dana od dana prijema konačnog rješenja. U slučaju da  kandidat ne dostavi navedena uvjerenja, biće odabran sljedeći kandidat sa liste.
 
Radni odnos pripravnika sa visokom stručnom spremom (pozicija 1. i 2.) zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine.
 
Radni odnos pripravnika sa srednjom stručnom spremom (pozicija 3.) zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci ( 6 mjeseci pripravničkog staža i još 3 mjeseca po isteku pripravničkog staža u kojem pripravnik polaže stručni ispit za namještenike).
 
U radni odnos pripravnika sa visokom stručnom spremom ne može se primiti osoba koja nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci od jedne godine i više, ili ima ostvareno radno iskustvo stečeno volontiranjem ili stručnim osposobljavanjem od jedne godine i više.
 
U radni odnos pripravnika sa srednjom stručnom spremom ne može se primiti osoba koja nakon stečene srednje stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci od 9 mjeseci i više, ili ima ostvareno radno iskustvo stečeno volontiranjem ili stručnim osposobljavanjem od 9 mjeseci i više.
 
 
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH, na oglasnoj tabli i službenoj stranici općine Vitez.
 
 
Prijave sa kratkom biografijom i navedenom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
 
Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
                                    72 250 V i t e z
 
Sa naznakom « za prijem pripravnika u općinski organ uprave Općine Vitez».
 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 

                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK
 

                                                                                        Tomislav Bošnjak –Matić