Objavljeno: 3.5.2018.

JAVNI OGLAS radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji („Sl.novine FBiH“, broj: 70/07), te članom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Sl.novine FBiH“, broj: 36/10  i 25/12), a u vezi sa članom  92. Zakona o upravnom postupku (Sl.novine FBiH, br.: 2/98 i 48/99), JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik objavljuje:
 

JAVNI OGLAS
radi sporazumnog pribavljanja nekretnina
 
Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa V. broj: 1131/2016 od 27.05.2016.g. („Sl.novine FBiH“, broj: 42/16 od 01.06.2016.g.) utvrđen je javni interes za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda“.
U svrhu realizacije projekta izgradnje regionalnog vodovoda, JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik će provesti postupak eksproprijacije nekretnina na projektovanoj trasi vodovoda, uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH (Sl.novine FBiH broj: 70/07, 36/10 i 25/12).
S tim u vezi, a radi sporazumnog pribavljanja nekretnine, pozivaju se svi zainteresirani vlasnici nekretnina koji se nalaze na područjima:

1. Općina Travnik: K.O. Travnik; K.O. Putićevo i K.O. Nova Bila; 
2. Općina Novi Travnik: K.O. Stojkovići i K.O. Novi Travnik;
3. Općina Vitez: K.O. Ahmići; K.O. Vitez; K.O. Bukve; K.O. Preočica; K.O. Počulica; K.O. Zabilje                          i K.O.Krušćica;
4. Općina Busovača: K.O. Bare; K.O. Skradno; K.O.Solakovići  i
5. Općina Zenica: K.O. Putovići; K.O. Janjići i K.O. Lašva.

da se jave lično u prostorije JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik (Zenjak bb, 72270 Travnik) ili putem telefona broj: 030 511-133 ili putem faxa broj: 030 511-132, svakim radnim danom od 08 do 16 sati (kontakt osobe: Emir Halapić i Ivan Kafadar), kako bi se pristupilo pokušaju sporazumnog rješavanja sticanja prava služnosti, odnosno vlasništva nad određenom nekretninom.  
Uslov za pristupanju pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava služnosti, odnosno vlasništva nad određenom nekretninom je da se nekretnina nalazi u pojasu projektovane trase vodovoda, koji je predmet eksproprijacije (što će utvrditi JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik) i da postoji slaganje zemljišnoknjižnog i faktičkog stanja na nekretnini.
Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji,  pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.