Objavljeno: 8.5.2018.

J a v n i p o z i v

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Općina Vitez
JU Centar za socijalni rad
V I T E Z
 
Broj: 01-49.2-240/18
Vitez, 04.05.2018.god.
 
Temeljem odredbi čl. 39 Statuta Centra za socijalni rad Vitez (prečišćeni tekst), čl. 3. Pravilnika o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućih poduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena malodobniku („Sl. novine FBiH“ br. 17/18), ravnatelj Centra za socijalni rad Vitez, objavljuje
 

J a v n i   p o z i v
 
Za izbor odgovarajućih poduzeća, ustanova ili organizacije  u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena malodobnom počinitelju kaznenog djela,  na području općine Vitez.
 
 

 1. Pravo prijave imaju sve pravne osobe koj ispunjavaju slijedeće uvjete:
 
 1. da je kod ovlaštenog tijela registrirana za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog karaktera,
 2. da ima Plan i program rada s malodobnicima kojima je izrečena odgojna preporuka,
 3. da vrsta poslova koje će malodobnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smiju štetiti njegovom zdravlju, moralu i ugledu,
 4. da ima ispravan alat i ostala sredstva za rad, čijom upotrebom se ne narušava zdravlje i sigurnost malodobnika,
 5. da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i poticajnu sredinu za razvoj malodobnika,
 6. da su uposlenici pravne osobe spremni prihvatiti malodobnika na provođenje odgojne preporuke bez stigmatizacije i omalovažavanja,
 7. da ima osobu za rad s malodobnikom koja po svojim osobnim i stručnim svojstvima može vršiti pozitivan utjecaj na odgoj i razvoj malodobnika i neposredno surađivati s nadležnim tijelom skrbništva.
 
 1.       Pored uvjeta utvrđenih u stavku I. ovog poziva, pravna osoba prilikom provođenja odgojne preporuke izrečene malodobniku, dužna je poštivati sve međunarodne konvencije i standarde koje je ratificirala Bosna i Hercegovina, kao i domaće standarde kojima se uređuje zaštita djece na radu, sigurnost djece na radu i zaštita prava djece.
 
 1.       Pravo prijave na Javni poziv imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. I. ovog poziva a ćije je sjedište na području općine Vitez, odnosno koje vrše svoju djelatnost na području općine Vitez.
 
 1.  Rok za dostavljanje prijava je do 22.05.2018 godine.
 
 1. Sve prijave slati na adresu „Centar za socijalni rad Vitez ul. Stjepana Radića br. 1, sa naznakom - za Javni poziv“.
 
 
 
                                                                                                             RAVNATELJ:                             
                                                                                                 Slavica Pocrnja, dipl. pravnik