Objavljeno: 3.7.2018.

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i člana 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik o b j a v lj u j e

 

J A V N I O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez

 

 

  1. Viši referent za prijemnu kancelariju -1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.

 

Opis poslova:

Obavlja poslove ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa kao i druge poslove vezane za ovjeru, vodi propisane evidencije-upisnik ovjera, izdaje radne knjižice i vodi registar o istima, vrši ispomoć na poslovima protokola, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

 

Uslovi za obavljanje poslova: Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

 

Uslovi:

- SSS-IV stepen,

- završena srednja škola društvenog usmjerenja sa deset (10) mjeseci radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke,

- položen stručni ispit,

- poznavanje rada na računaru.

 

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova, uz prijavu na Javni oglas kandidat treba dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 1 svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

        2 uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

        3 izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),

       4 ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH,

        5 ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava BiH,

        6 uvjerenje/potvrdu o radnom stažu na poslovima svoje struke,

        7 uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

        8 dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Kao radni staž računa se i radni staž ostvaren poslije završene srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž, kao i staž ostvaren stručnim osposobljavanjem u skladu sa Zakonom.

 

Izuzetno, kandidat koji uz prijavu na Javni oglas ne dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu može biti primljen u radni odnos, uz obavezu da isti polaže u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

 

Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca.

Vračanje podnesene dokumentacije nije obaveza.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

 

Javni oglas biti će objavljen i na službenoj web stranici općine Vitez i na oglasnoj tabli.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa kratkom biografijom i navedenom dokumentacijom dostaviti lično na protokol ili putem pošte na adresu

 

OPĆINA VITEZ

Ulica Stjepana Radića broj 1
72 251 V i t e z

 

Sa naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez».