Objavljeno: 13.7.2018.

JAVNI NATJEČAJ za odabir korisnika po projektu „Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede“

Na osnovu tačke IV. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih BudžetomFederacije BosneiHercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj23/18) i član 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja maleprivrede („Službene novine Federacije BiH", br:50/13,55/13i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

JAVNI KONKURS
za odabir korisnika po projektu
„Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede“

I.PREDMETJAVNOG KONKURSA
Usluga mentoringa je namijenjena malim i srednjim poduzećima u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih poduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardiziraniset usluga (SSU) za mala i srednja poduzeća u 2018. godini realizuje se preko razvojnih agencija koje imaju svoje certifikovane mentore.
Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa odgovornim licem poduzeća, određeni broj sati (50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Odgovorno lice i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatiranog stanja mentor i korisnik usluge pripremaju plan ili projekat razvoja.
Metodologija standardizirane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj posjeta, aktivnosti u okviru svake posjete, vrijeme predviđeno za pripremu plana i izvještavanje) i to kroz vodič „Opšti vodič za mentoring“.
Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mala i srednja poduzeća, a koja im je potrebna za njihov dalji razvoj ili opstanak na tržištu.


II. FINANSIJSKA SREDSTVA
Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 50.000 KM. Ukupan budžet za pružanje standardizirane usluge mentoringa u 2018. godini po jednom poduzeću je maksimalno 1.000 KM. Sredstva obezbjeđuje Ministarstvo.


III. KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA USLUGA MENTORINGA
Nakon provjere ispunjenosti formalno-pravnih uslova prijave, Komisija za evaluaciju formirana u Ministarstvu vrši ocjenu i izbor korisnika usluge prema sljedećim kriterijima:vrsta djelatnosti; broj uposlenih; pripadnost ciljnoj grupi; očekivanje od mentoringa;ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

IV.PRAVO SUDJELOVANJA
Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.
Nisu prihvatljive prijave subjekata male privrede koji imaju registrovanu osnovnu djelatnost u oblasti namjenske industrije, proizvodnje i prerade duhana i igara na sreću.
Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom konkursu.

V.SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJEUJAVNOM KONKURSU
Podnosioci prijavapripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava.
Smjernice za podnosioce prijava i obrazac prijave mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

VI.EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA
Evaluacija i odabir korisnika će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom utvrđenim u Smjernicama za podnosioce prijava.
Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate Javnog konkursau „Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Ministarstva.

VII.NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave sa pratećom dokumentacijom podnose se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:


Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
dr. Ante Starčevića b.b. (Hotel „Ero“) 88000 Mostar,
Ne otvarati–po Javnom konkursu
za odabir korisnika po projektu
„Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede“
(uokvirenu adresu sa naznakom izrezati i nalijepiti na zapečaćenu kovertu)

Na poleđini koverte obavezno navesti:
-    naziv–ime podnosioca prijave;
-    adresu i kontakt telefon;
-    ovjeriti pečatom podnosioca prijave.


Samo će blagovremene i potpune prijave biti razmatrane.
Prijave se dostavljaju zaključno sa 31.08.2018. godine, odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Javni konkurs i drugi prateći dokumenti dostupni su na internet stranici Ministarstva, www.fmrpo.gov.ba. Za detaljnije informacije možete se obratiti Ministarstvu na e-mail: grant2018@fmrpo.gov.ba.


Obrazac za prijavu preuzmite OVDJE.

SMJERNICE za odabir korisnika preuzmite OVDJE.