Objavljeno: 28.11.2018.

JAVNI OGLAS radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj:01-1-30-3-3307 /18
Vitez; 27.11.2018. godine
 
 
Na osnovu čl.23. Zakona o eksproprijaciji(„Sl.novine Federacije BiH“, broj 70/07 i 36/10) a u vezi sa čl.92. Zakona o upravnom postupku(„Sl.novine Federacije BiH“, BROJ:2/98),Općinski načelnik objavljuje
 

JAVNI OGLAS
radi sporazumnog pribavljanja nekretnina
 
 
Odlukom Općinskog vijeća Vitez broj:01-3-23-2-2306/18 od 25.07.2018. godine utvrđeno je da je od javnog interesa izgradnja mosta preko rijeke Lašve.
 
Pozivaju se vlasnici nekretnina-posjednici nekretnina koje dijelom zahvata planirana izgradnja mosta preko rijeke Lašve, radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva-posjeda na nekretninama koje zahvata izgradnja mosta.
 
Planirana izgradnja mosta preko rijeke Lašve zahvata slijedeće nekretnine:
 
-k.p. 733/2“Barica“njiva u površini od 528 m2, K.O. Vitez upisana u P.L. 1266 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1 po starom premjeru označena kao k.č. 420/10, SP_Vitez  upisana u zk. Uložak 1497 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1.
 
- k.p. 732/4“Barica“dvorište u površini od 201 m2, K.O. Vitez upisana u P.L. 1266 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1 po starom premjeru označena kao k.č. 421/2, SP_Vitez  upisana u zk. Uložak 1497 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1.
 
- k.p. 728/6“Luka“njiva u površini od 2390 m2, K.O. Vitez upisana u P.L. 1266 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1 po starom premjeru označena kao k.č. 420/9, SP_Vitez  upisana u zk. Uložak 1497 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1.
 
- k.p. 728/8“Luka“njiva u površini od 50 m2, K.O. Vitez upisana u P.L. 1266 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1 po starom premjeru označena kao k.č. 420/11, SP_Vitez  upisana u zk. Uložak 1497 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1.
 
Ukoliko se vlasnici-posjednici navedenih nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresovani za sporazumno rješavanje pitanja sticanja prava vlasništva-posjeda na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim općinskiom organom uprave.
 
Sve potrebne informacije povodom objavljenog javnog oglasa mogu se dobiti u prostorijama Općine Vitez kao i na kontakt telef. bro 030/718-234, kontakt osoba Kristina Franjić.
 
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja  u sredstvima javnih informisanja.
 
 
 
 
 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tomislav Bošnjak Matić