Objavljeno: 6.12.2018.

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA „POTICAJI POLJOPRIVREDI“ ZA 2018. GODINU

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-1-24-1-2853/18
Vitez,03.12.2018.godine.
 
Na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u  Fedraciji Bosne i Hercegovine („ Službene novine FBIH“ broj 49/06), člana 38. Statuta Općine Vitez („Službeni glasnik Općine Vitez „broj 5/08), prijedloga Programa utroška sredstava predviđenih u  budžetu Općine Vitez transfer poticaji poljoprivredi u 2018. godini i Odluke o prihvatanju programa utroška sredstava namjenjenih poljoprivredi, odluke o realizacije stavke iz programa utroška sredstava namjenjenih za poticaje u poljoprivedi, Općinski načelnik objavjuje
 

JAVNI POZIV
ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA  „ POTICAJI POLJOPRIVREDI “ ZA 2018. GODINU
 
I. PREDMET POZIVA
 
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir kandidata za dodjelu  sredstava sa pozicije transfer „ poticaj poljoprivredi“ utvrđenog Budžetom Općine vitez za  2018. godinu program utroška sredstava namijenjenih za poticaj poljoprivredi  stavka poticaj proizvodnji  maline u  2018 godini, poticaj za muzna grla (krave), poticaj udruženjima poljoprivrednika i interventna sredstva u poljoprivredi,poticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica, podrška za nabaku opreme u poljoprivredi na području općine Vitez po lotovima:
 
Lot 1. Poticaj za predatu kolićinu malina,                                          
Lot 2. Poticaj za muzna grla (krave),                                                 
Lot 3. Poticaj udruženjima,                                                                
Lot 4. Interventna sredstva u poljoprivredi,                                         
Lot 5. Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica,                         
Lot 6. Podrška za nabavku opreme.                                                         
 
II. VEZA POZIVA
 
Program utroška sredstava izdvojenih u Budžetu općine Vitez za  2018. godinu transfer „ poticaji poljoprivredi “.
Odluka o prihvatanju Programa utroška sredstava broj : 01-1-14-2-2584/18.
 
 
 
 
III. PRAVO UČEŠĆA
 
Pravo učešća na javnom pozivu imaju registrovani poljoprivredni proizvođači u nadležnoj općinskoj službi koji imaju mjesto prebivališta na teritoriji općine Vitez, koji imaju dokaz o predatoj količini malina otkupljivaču (malinari), dokaz o kooperaciji farmera i otkupljivača (proizvođaći mlijeka), dokaz o registraciji udruženja da imaju plan i program rada (udruženja poljoprivrednika),interventna sredstva po potrebi (žalbe i sl.) da posjeduju rasplodne krmače ili nazimice na gazdinstvu pod stalnim veterinarskim nadzorom i nabavka opreme za (stočarstvo, pčelarstvo i povrtlarstvo).
 
IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
 
Lot 1.  - da je kandidat registrovan u bazi  RPG I RK – potvrda (za sve proizvodnje).
                 -  dokaz o predatoj količini, minimalno 1000 kg plodova maline ( pravna lica  
                  dostavljaju fakturu sa fiskalnim računom a fizička otkupni blok otkupljivača 
                  na ime proizvođača),
               -  ugovor sa otkupljivačem/prerađivčem,
                    -   potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro      
  računu korisnika
          Lot 2.   - da je kandidat registrovan u bazi  RPG I RK – potvrda (za sve proizvodnje).
 

  •  pasoš goveda na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);
  • ugovor sa registrovanim otkupljivačem, odnosno prerađivačem kojem isporučuje  mlijeko (dostavlja se neovjerena kopija) ;
                -  potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);
                -  potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro  
                   računu korisnika
        Lot 3.  - rješenje o registraciji  udruženja poljoprivrednika,
                  - plan i program utroška sredstava
                  -  potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro 
                    računu korisnika
        Lot 4.  - interventna sredstva
                  -  druge nepredviđene situacije vezane za poljoprivredu (žalbe i sl.)
        Lot 5.  - da je kandidat registrovan u bazi  RPG I RK – potvrda (za sve proizvodnje).
 
                  - potvrdu o obilježavanju svinja i potvrda i provedenim mjerama (dostavlja se
                    neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);
   - potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro      
     računu korisnika
        Lot 6.  -  porezna faktura i fiskalni račun na ime registrovanog poljoprivrednog 
                     proizvođača u (RK I RPG) o nabavci opreme u 2018 godini (do objave
                     Javnog poziva) za sljedeće proizvodnje:       
                   a) stočarstvo /laktofrizi, aparati za mužu, mlinovi, mješaone stočne
hrane, sortirka za jaja, skener za jaja i dr/
                      b) pčelarstvo /vrcaljke, topilice voska i dr./
                      c) povrtlarstvo, vočarstvo /instaliranje protivgradnih sistema,                                       
                         mašine za preradu i pakovanje voća i povrća, vage, perilice, sortirke,                   
                         selektori i dr./

  • potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom  
                        žiro  računu korisnika.
 
 
Iznos poticajnih  sredstava po predatom kilogramu maline  je Lot 1. 0,10 KM ,Lot 2. muznom grlu (kravi) 100,00 KM, Lot 3. i lot 4. poticaj udruženjima poljoprivrednika i interventna sredstva, Lot 5. nazimice/krmaće 150 KM/grlu, Lot 6. podržava se nabavka opreme u iznosu do 20% vrijednosti nabavljene opreme.
Visina poticaja može biti i manja i veća , zavisno od broja odobrenih zahtjeva i sredstva mogu biti prebaćena sa lota na lot shodno broju predatih zahtjeva .
Ukoliko u pojedinom lotu ne budu utrošena sredstva ista će biti prebačena na neki od lotova sa više potreba.
Stručna komisija će izvršiti provjere navoda i prijava i obići kandidate te na licu mjesta utvrditi navode iz prijave.
Prednost pri odabiru će imati osobe kojima je poljoprivreda prioritet  što se utvrđuje komisijskim pregledom dokumentacije i stanja na terenu.
Planiranih sredstava za realizaciju javnog poziva su  80.000,00 KM gdje lotu.1 pripada 30.000,00 KM, lotu 2. 20.000,00 KM, lotu 3. 5.000.00 KM udruženjima poljoprivrednika  lotu 4. 5.000.00 KM (interventa sredstva za druge nepredviđene situacije za poljporivredu,žalbe i sl.), lotu 5. 10.000.00 KM, lot 6. 10.000,00 KM.
Nakon predatih prijava, završenog javnog  poziva i komisijskog pregleda dokumentacije i stanja na terenu biti će uspješna lista na osnovu koje će biti isplaćena sredstva poljoprivrednim proizvođačima koji su stekli uslove za ostvarivanje prava na novčana sredstva u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Lista uspješnih će se objaviti  po dostavljenoj dokumentaciji i komisijskog pregleda dokumentacije i stanja na terenu (sprovedenih agrotehničkih mjera i sl.).
 
V. PODNOŠENJE PRIJAVA
Zapečaćene prijave s odgovarajučim prilozima šalju se preporučeno poštom ili lično dostavljaju se na adresu:
Općina Vitez
Stjepana Radića br.1
72 250 Vitez
Sa naznakom ne otvarati : „ NE OTVARATI - po javnom pozivu“-„ Poticaji poljoprivredi“.
Rok za dostavu prijava je 15 (petnaest ) dana od dana objave ovog javnog poziva za konkurs. Prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.
 
VI. OSTALO
U postupku javnog poziva općina Vitez ne snosi nikakve troškova  učesnicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cjelosti, djelimično ili je u potpunosti odbije, poništi  javni poziv ili odbaci sve prijave prije donošenja konačne odluke u odabiru  korisika.


PROGRAM POTICAJA
                                                                                                                                                        
OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Bošnjak- Matić