Objavljeno: 6.12.2018.

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:01-1-34-3-3358/18
Vitez, 30.11.2018.godine
 
          Na osnovu  člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i člana 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik  o b j a v lj u j e
 

J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez
 
 

  1. Viši referent za geodeziju i urbanizam -1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.
 
Opis poslova:
Priprema dokumentaciju potrebnu za hemijsku analizu tla prilikom izrade geodetskih Elaborata od strane Službe, priprema dokumentaciju potrebnu za održavanje javnih rasprava iz oblasti urbanizma (ekologija, eksploatacija tla i dr.) prilikom donošenja rješenja o odobrenju za građenje, a prema izdatoj urbanističkoj saglasnosti koju Služba pribavlja po službenoj dužnosti, vodi evidenciju provedenih javnih rasprava, vodi poslove statističke evidencije koje je služba dužna voditi iz oblasti geodezije, urbanizma i gradnje; vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe.
 
Uslovi za obavljanje poslova: Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:
 
Uslovi:

     -   SSS-IV stepen,
     -   završena srednja hemijsko-tehnološka škola sa 10 (deset) mjeseci radnog staža poslije
         diplomiranja , na poslovima svoje struke,
     -   položen stručni upravni ispit,
     -   poznavanje rada na računaru.
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova, uz prijavu na Javni oglas kandidat treba dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

1.   svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
2.   uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
3.   izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
4.   ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH,
5.   ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava BiH,
6.   uvjerenje/potvrdu o radnom stažu na poslovima svoje struke,
7.   uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
8.   dokaz o poznavanju rada na računaru.
 
Kao radni staž računa se i radni staž ostvaren poslije završene srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž, kao i staž ostvaren stručnim osposobljavanjem u skladu sa Zakonom.
 
Izuzetno, kandidat koji uz prijavu na Javni oglas ne dostavi uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu može biti primljen u radni odnos, uz obavezu da isti polaže u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.
 
Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika biće obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca.
Vračanje podnesene dokumentacije nije obaveza ovog organa.
 
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.
 
Javni oglas biti će objavljen i na službenoj web stranici općine Vitez i na oglasnoj tabli.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa kratkom biografijom i navedenom dokumentacijom dostaviti lično na protokol ili putem pošte na adresu
 
OPĆINA VITEZ
ulica Stjepana Radića broj 1
72 251 V i t e z

sa naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez».
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
 

Tomislav Bošnjak- Matić