Objavljeno: 11.1.2019.

[JAVNI OGLAS] Izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU Radio Vitez

Na temelju člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH „broj 49/06), a u skladu sa odredbama Zakona o javnim ustanovama („Službene novine RBiH“ br. 6/92,13/94), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” broj 12/03 i 34/03) i članka 24. tč.18. Statuta općine Vitez (“Službeni glasnik općine Vitez” broj 5/08), i Zaključkom Općinskog vijeća Vitez broj: 01-3-05-2-3539/18 od 19.12.2018. godine, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za imenovanje članova upravnih vijeća i nadzornih odbora u poduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obveze imaju tijela općine Vitez na temelju državnog kapitala („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 1/14, 3/16 i 5/17), Općinski načelnik Vitez objavljuje

 

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE RADIO VITEZ

 

Detalje Javnog oglasa možete pogledati OVDJE.

 

Prijavu na Javni oglas možete preuzeti OVDJE.