Objavljeno: 23.1.2019.

OBAVJEŠTENJE O UVJETIMA/USLOVIMA I NAČINU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VITEZ

OPĆINSKO VIJEĆE
OCJENJIVAČKI SUD
 
Broj:01-3-05-7-186/19
Vitez,23.1.2019. godine
 
Na osnovu/temelju čl. 19. Odluke o javnim priznanjima općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“  2/15), Ocjenjivački sud za vođenje postupka dodjele javnih priznanja u 2019. godini, u p u ć u j e;
 

OBAVJEŠTENJE
O UVJETIMA/USLOVIMA I NAČINU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VITEZ
 
U skladu sa  Odlukom o javnim priznanjima, Ocjenjivački sud kao radno tijelo Općinskog vijeća pokreće postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom Dana općine Vitez- 28.4., za 2019.godinu.
 
Priznanja ustanovljena Odlukom koja se mogu dodijeliti u ovoj godini su:
 

  1. „Plaketa općine Vitez“  (dodjeljuju se najviše 3 „Plakete općine Vitez“),
  2. „Proglašenje počasnim građaninom općine Vitez“. 
 
 
PLAKETA OPĆINE VITEZ
"Plaketa općine Vitez" dodjeljuje se građanima, udrugama/udruženjima građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim/privrednim društvima i drugim pravnim subjektima a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvitak/razvoj općine Vitez, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Viteza i jačanju njegovog ugleda u Zemlji i svijetu.
"Plaketa općine Vitez" dodjeljuje se u vidu diplome.
Dodjeljuju se najviše tri "Plakete općine Vitez" i to:Jedna gospodarskom/privrednom društvu, Jedna ostalim društvima ili ustanovama i Jedna  pojedincu iz bilo koje oblasti.
"Plaketa općine Vitez" dodjeljuju se u vidu diplome uz reljefni grb općine Vitez izveden u odgovarajućoj boji metala.
NAPOMENA: Javno priznanje se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posthumno/posmrtno maksimalno jedno u vidu „Plakete općine Vitez“, pod slijedećim uvjetima/uslovima:

  1.  nakon što protekne pet (5) godina od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje, i to jedna plaketa općine Vitez;
  2. kao kandidati za posthumno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati osobe umrle nakon 01.1.1998.godine;
 
  1. javna priznanja dodijeljena posthumno ne ulaze u broj priznanja koja se mogu dodijeliti prema članku 8. i 9. Odluke o javnim priznanjima.
 
 
PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ
„Počasnim građaninom općine Vitez“ može se proglasiti osoba (koja nije rodom iz Viteza i nema prijavljen boravak u Vitezu) posebno zaslužna za afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda Viteza i njegovih odnosa sa drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te razvoja Viteza ili pojedinih djelatnosti, državnik ili službenik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države posebno zaslužan za Vitez i Bosnu i Hercegovinu u jačanju njihovog ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.
 
Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju:građani, udruženja građana, članovi Općinskog vijeća Vitez, radna tijela Vijeća, Načelnik općine, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska/privredna društva i drugi pravni subjekti.
 
Prijedlog iz prethodnog stavka/stava sadrži slijedeće:
- ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv gospodarskog/privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruga/udruženja građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja;
- vrstu priznanja  za koju se predlaže dodjela javnog priznanja;
- obrazloženje prijedloga;
- raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.
 
 
Neblagovremeni prijedlozi, kao i prijedlozi sa nepotpunim obrazloženjem neće se uzeti u razmatranje.
 
Mole se zainteresirani da svoje prijedloge dostave zaključno sa 18.02.2019.godine do 15,00
sati, neposredno na protokol ili putem pošte na adresu:
Općina Vitez, Stručna i zajednička služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika - za Ocjenjivački sud, ulica Stjepana Radića broj 1. 72250 Vitez.
 
 
                                                                 PREDSJEDNIK
                                                                                                  OCJENJIVAČKOG SUDA
 

                                                                                                           Anto Bertović