Objavljeno: 15.2.2019.

Z A K LJ U Č A K o provođenju javne rasprave po Nacrtu Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez

OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-3-01-5-483/2019
Vitez, 13.2.2019. godine
 
 
Na osnovu člana 24. Statuta općine Vitez („Službeni  glasnik općine Vitez“ broj 5/08), Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Nacrta Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez, po prijedlogu Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj na svojoj  15. redovnoj  sjednici održanoj dana 13.2.2019.godine d o n i j e l o  je
 
 
 

Z A K LJ U Č A K
o provođenju javne rasprave po Nacrtu Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez
 
 
I.
 
1.Predloženi Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez je prihvatljiv i o istom vodit će se javna rasprava do 13.4.2019.godine.
 
2.Pozivaju se zainteresovani da u pismenoj formi dostave prijedloge i sugestije na Nacrt odluke-Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj općine Vitez.
 
3.Tekst Nacrta zainteresovanim dostupan na sljedećim linkovima:
HRV ; BOS
 
 
II.
 
Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Vitez“.
 
 
          PREDSJEDNIK
             OPĆINSKOG VIJEĆA
 
       Hidajet   Sivro