Objavljeno: 15.3.2019.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj: 01-1-14-2-811/19
Datum, 13.03.2019.g.
 
Na temelju članka 38. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez br. 5/08) općinski načelnik raspisuje:
 
JAVNI POZIV  ZA FINANCIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ PRORAČUNA OPĆINE VITEZ  ZA 2019. GODINU
                                                                                            
I-PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava iz proračuna općine Vitez za 2019.g. za podršku projektima nevladinih organizacija koji se realiziraju u prioritetnim oblastima važećih strateških dokumenata općine Vitez. Dodjela sredstava se vrši prema usvojenoj LOD metodologiji. Općina Vitez poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekta koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Vitez iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. EKOLOGIJA
1.1. Unapređenje i zaštita okoliša
1.2. Zaštita i očuvanje biljnog i životinjskog svijeta

  1. SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO
          2.1. Zaštita fizičkog i mentalnog zdravlja djece sa teškoćama u razvoju, osoba
                 sa invaliditetom i drugih osoba koje se ne mogu brinuti o sebi
          2.2. Razviti zdrave stilove života kod mladih

3. SPORT

    3.1. Podizanje svijesti mladih o važnosti sporta kroz takmičarske aktivnosti i treninge
    3.2. Uključenje djece školskog uzrasta u sportske aktivnosti u cilju zdravog razvoja
    3.3. Podizanje svijesti mladih o važnosti sporta kroz sportske manifestacije

4. KULTURA  I MLADI

4.1. Promocija kulturno umjetničkog stvaralaštva i uključivanje stanovništva
       u kulturne sadržaje (folklor, kulturno nasljeđe, rukotvorine)
4.2. Podizanje svijesti mladih o važnosti kulture kroz kulturne manifestacije
4.3. Jačanje uloge mladih u društvu kroz edukaciju i aktivizam
 
Iznosi sredstava za odobrene projekte ne može biti manji od 1.000,00 KM  niti veći  od 8.000 KM po jednom projektu. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga, s tim da se mogu odobriti sredstva za maksimalno dva  projekta aplicirana na različite prioritetne oblasti. 
 
Općina Vitez zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva, u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta treba trajati od jedan (1) do pet (5) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati do 31.12.2019.godine.
 
 
II-PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 
Detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata sve zainteresirane organizacije civilnog društva mogu pronaći u  Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.
 
III- PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije mogu se naći na
DNU OVE STRANICE.
Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Vitez također se može preuzeti od 13. ožujka/marta do 10. travnja/aprila 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: katica.radman@opcinavitez.info  ili osobno - preuzimanjem u Općini Vitez, ured 204, Katica Iličić - Radman.
Informativni sastanak za zainteresirane organizacije „Otvoreni dan“ bit će održan u Vitezu 18. ožujka/marta 2019. godine, u razdoblju od 11 do 12 sati u sali Općinskog vijeća Vitez.  Potencijalni aplikanti će tijekom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.    
Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese 
katica.radman@opcinavitez.info. Pitanja se mogu postavljati do 02.travnja/aprila 2019.godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.
 
IV-PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva (2) primjerka u printanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili osobno tijekom radnih dana (ponedjeljak – petak), u razdoblju od 8 do 15 sati na sljedeću adresu:Općina Vitez, Info centar Općine Vitez, službenik za protokol  i prijem pošte ,Ul. Stjepana Radića 1, 72250 Vitez, Bosna i Hercegovina
sa naznakom 'za projekte nevladinim organizacijama', ne otvarati prije zvaničnog otvaranja.
Rok za predaju aplikacija je 10. travnja/aprila 2019. godine do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Druga strana koverte mora sadržavati  puno ime i adresu aplikanta i puni naziv projekta.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija.
Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine Vitez (
www.opcinavitez.info ), kao i na oglasnoj ploči Općine.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

Smjernice za aplikante


Hrvatski jezik Bosanski jezik
1. Projektni prijedlog 1. Projektni prijedlog
2. Pregled proračuna 2. Pregled budžeta
3. Matrica logičkog okvira 3. Matrica logičkog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije 4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu 5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Financijska identifikaciona forma 6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti 7. Izjava o podobnosti
8. Lista za provjeru 8. Lista za provjeru

 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Bošnjak-Matić