Objavljeno: 7.5.2019.

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj:01-1-34-3-985-1/18
Vitez, 06.05.2019.godine
 
          Na osnovu  člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i člana 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik  o b j a v lj u j e
 
 

J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka izabranog dužnosnika sa privremenog odsustva u općinskom organu uprave Općine Vitez
 
 
 

  1. Viši referent - za rad mjesnih zajednica -------------1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme do povratka izabranog dužnosnika sa privremenog odsustva
 
 
Opis poslova:
Obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe izabranih organa mjesnih zajednica, izrađuje informacije o aktivnostima u mjesnim zajednicama za potrebe Općinskog vijeća; pruža stručnu pomoć u poslovima osnivanja novih mjesnih zajednica; učestvuje u pripremi odluka i drugih propisa koje donose organi mjesnih zajednica; priprema odluke i druge akte koje donosi Općinsko vijeće, a odnose se na poslove mjesnih zajednica; koordinira rad mjesne zajednice sa Službom civilne zaštite, općinskim službama, javnim preduzećima, ustanovama, nevladinim organizacijama; o svim značajnijim pitanjima iz djelokruga mjesnih zajednica i njihovih organa blagovremeno obavještava pomoćnika Općinskog načelnika; neposredno na terenu prikuplja potrebne podatke za potrebe općinskih službi i Općinsko vijeće; vodi registar mjesnih zajednica za područje općine; vodi knjigu protokola za sve mjesne zajednice; izdaje potvrde i uvjerenja na osnovu službenih evidencija, a po zahtjevu građana ili po službenoj dužnosti; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe.
 
Uslovi za obavljanje poslova : Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:
 
Uslovi:
- SSS - IV stepen
- završena srednja škola društvenog ili tehničkog usmjerenja, sa deset (10) mjeseci radnog staža poslije  diplomiranja, na poslovima srednje spreme
- položen stručni upravni ispit                                                                                    
- poznavanje rada na računaru.
 
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova, uz prijavu na Javni oglas kandidat treba dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
 

  • 1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  • 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  • 3. izvod iz matične knjige rođenih (trajnog karaktera),
  • 4.ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH,
  • 5. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
  • 6. uvjerenje/potvrda o  stažu osiguranja ostvaren na poslovima srednje spreme koja se traži ovim oglasom izdato od strane poslodavca ili od nadležne ispostave PIO/MIO sa naznakom da je staž osiguranja stečen sa srednom spremom traženom ovim oglasom,
  • 7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  • 8. dokaz o poznavanju rada na računaru.
 
Kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole na poslovima stručne spreme tražene ovim javnim oglasom, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž, ostvaren u skladu sa Zakonom.
 
Izuzetno, kandidat koji uz prijavu na Javni oglas ne dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu može biti primljen u radni odnos, uz obavezu da isti polaže u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.
 
Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka izabranog dužnosnika sa privremenog odsustva.
 
Ovaj organ nema obavezu vračanja podnesene dokumentacije.
 
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.
 
Prijave sa kratkom biografijom i navedenom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
 
Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1.
72 250 V i t e z
 
Sa naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka izabranog dužnosnika sa privremenog odsustva u općinskom organu uprave Općine Vitez».
 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
 
                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK