Objavljeno: 10.5.2019.

Obavijest o mogućim velikim vodama za dane 12.-16.05.2019

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalni hidrometeorološki zavod
Odsjek za hidrologiju
 
 
Prema meteorološkim prognoznim modelima ESMWF, COSMO, modelima FHMZ-a  i platformi EFAS, šaljemo vam slijedeću obavijest:
 
OBAVIJEST br.: _4_/2019
o mogućim velikim vodama za dane 12.-16.05.2019
 
 
Na temelju meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda, platforme Evropskog centra za poplave  - EFAS i i drugih dostupnih platformi, obaviještavamo slijedeće:
Krajem ove sedmice (od 12.05., nedelja) prognoziraju sa značajnije padavine na slivu rijeke Save, koje će trajati cijelu narednu sedmicu (12. - 18.05.). Tako, u periodu nedjelja (12.05.) pa do četvrtka (16.05.) očekuju se kumulativne padavine veće od 100 mm (100-150), ponegdje i 200 mm (sliv Une i podsliv Bosne: Usora).
 

  • Obzirom na trenutno stanje vodostaja na vodotocima u FBiH, mogućnost topljenja snijega i prognoziranih padavina – moguće je izlijevanje rijeka iz korita, kako većih vodotoka tako i njihovih pritoka. Obuhvat područja je cijeli sliv rijeke Save (od Une do Drine), u nastavku teksta će hidrološka prognoza biti prezentovana prema glavnim podslivovima:
 
Sliv rijeke Une
 
Prema trenutnoj situaciji najugroženiji sliv. Moguća plavljenja kako glavnog vodotoka tako i pritoka Sane i Unca (sa njihovim pritokama) – generalno, uglavnom srednji i donji dio sliva Une sa pritokama, obzirom na padavine i do 200 mm u periodu 12-16.05., uz topljenje snijega.
 
Za  sliv rijeke Sane postoji i mogućnost izljevanja rijeka sa težim posljedicama.
 
Početak porasta vodnih valova se očekuje 13.05.(ponedjeljak) a vrh vodnih valova najranije 14.05. (utorak) za rijeku Sanu, odnosno 15.05. za rijeku Unu.
 
 
Sliv rijeke Vrbas
 
Obzirom na obuhvat meteorološke prognoze – cijeli sliv rijeke Save, i za područje sliva rijeke Vrbas u Federaciji BiH postoji mogućnost izljevanja vodotoka.
 
Prognozirane kumulativne padavine za ovaj sliv (Vrbas sa pritokama) su veće od 100 mm (100-130 mm) za period 12-16.05., početak porasta vodnih valova se očekuje 13.05.(ponedjeljak) a vrh vodnih valova najranije 14.05. (utorak).
 
 
Sliv rijeke Bosne
 
Mada je cijeli sliv rijeke Bosne (glavni vodotok i sve pritoke) ugrožen na moguće poplave, postoje razlike u stepenu opasnosti.
 
Prvo najugroženiji dijelovi podsliva, a to su lijeve pritoke od Zenice pa nizvodno:
 

  • Sliv rijeke Usore
 
Na ovom slivu se očekuju najveće padavine što se tiče sliva Bosne pa je i mogućnost izljevanja Usore najveća. Prognozirane padavine za ovaj sliv, za period 12-16.05., su do 100-150 mm,  početak porasta vodnih valova se očekuje 13.05.(ponedjeljak) a vrh vodnih valova najranije 14.05. (utorak).
Za  ovaj sliv postoji i mogućnost izljevanja rijeka sa težim posljedicama.
 

  • Slično je i sa slivom rijeke Lašve, osim što su prognozirane padavine nešto niže.
 
  • Sliv rijeke Spreče
 
Mada su, za ovaj dio sliva Bosne (desna pritoka) prognozirane padavine nešto niže, cca 100 mm za period 12-16.05., opasnost na izljevanje Spreče sa pritokama (Jala, Gostilja, Oskova, Turija,..) – nije manja u udnosu na Usoru iz dva razloga: izuzetna osjetljivost sliva na velike vode i, posebno, utjecaj rada akumulacije Modrac. Početak porasta vodnih valova se očekuje 13.05.(ponedjeljak) a vrh vodnog valova najranije 14.05. (utorak), ali, rad akumulacije Modrac to može promjeniti. Ovdje treba napomenuti da vodostaj na VS Karanovac, Spreča već prelazi kotu redovne odbrane od poplava (10.05.).
 

  • Sliv rijeke Krivaje
 
Mada, generalno, na desnim pritokama rijeke Bosne su prognozirane padavine nešto niže (100 – 120 mm) u odnosu na lijeve pritoke (180 mm), postoji mogućnost izljevanja i rijeke Krivaje sa pritokama. Prognozirane padavine za ovaj sliv, za period 12-16.05., su do 100 mm,  početak porasta vodnih valova se očekuje 13.05.(ponedjeljak) a vrh vodnog valova najranije 14.05. (utorak).
 

  • Gornji dio sliva rijeke Bosne
sa pritokama, Željeznica, Zujevina, Miljacka, sve lijeve i desne  pritoke do Zenice, generalno, prema trenutnoj situaciji, očekuju su najniže padavine u odnosu na preostali dio sliva, 70-100 mm za period 12-16.05., ali naravno, mogućnost izljevanja i ovih vodotoka postoji i ne može se zanemariti.
 
 
 
 
 
 
 
Sliv rijeke Drine
 
I na ovom podslivu rijeke Save, mada sa najnižim padavinama (do 60-80 mm – period 12.-16.05.) postoji mogućnost izljevanja, ali obzirom na snažan deterministički utjecaj HE Mratinje na rijeci Plivi – nije moguće preciznije dati hidrološku prognozu.
 
 
Situacija će se i dalje pratiti, uz moguće dodatne Obavijesti.
 
 
Što se tiče sliva Jadranskog mora, u ovom trenutku nema opasnosti za dio sliva u  FBiH.
 
 
 
Napominjem da su za daljnja upozorenja vezano za moguće poplave nadležne Agencije za vode u FBiH.
 
 
 
 
 
 
-
 
 
Vremenska prognoza, prognoza padavina za potrebe Federalnog operativnog plana odbrane od poplava, nalaze se na stranici:
www.fop.fhmzbih.gov .ba