Objavljeno: 13.5.2019.

J A V N I O G L A S za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez

Na temelju  članka 363. Zakona o stvarnim pravima  („ Službene novine Federacije BiH “ broj: 66/13 i 100/13), članaka 1, 2, 3, 5, 7. i 8.  Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (
„ Službene novine Federacije BiH “ br. 17/14),  Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog  građevnog  zemljišta („Sl.glasnik Općine Vitez“  br. 03/17) i članka 24. Statuta općine Vitez ( „ Sl. glasnik općine  Vitez “ broj: 5/08)  Općinski načelnik  objavljuje
 

J  A  V  N  I    O  G  L  A  S
 
za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez
( Zona obuhvata Regulacioni  plan PC-96-2 )
 
I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE
Popis parcela koje su predmet  javnog nadmetanja - licitacije  prema prikazu na tabeli.
 
 

  Broj parcele Površina
parcele (m2)
NAMJENA OBJEKTA Spratnost objekta Dimenzije objekta Katastarska parcela (k.p) Katastarska općina
 1.  
79 1149 stambeni P+1 10 x 10 2089/13 K.O Vitez
 1.  
80 673 stambeni P+1 10 x 10 2089/14 K.O Vitez
 1.  
82 878 stambeni P+1 10 x 10 2089/16 K.O Vitez
 1.  
83 656 stambeni P+1 10 x 10 2089/17 K.O Vitez
 1.  
84 1241 stambeni P+1 10 x 10 2091/1 K.O Vitez
 1.  
85 926 stambeni P+1 10 x 10 2091/2 K.O Vitez
 1.  
86 663 stambeni P+1 10 x 10 2091/3 K.O Vitez
 1.  
94 4086 poslovni P+1 20 x 30 1810/56 K.O Vitez
 1.  
104 14115 poslovni P 70 x 50 1809/77 K.O Vitez
 1.  
121 3291 poslovni P+2 30 x 30 2033/4 K.O Vitez
 1.  
122 5623 poslovni P+1 30 x 50 2033/5 K.O Vitez
 1.  
123 3354 poslovni P+1 30 x 30 2033/6 K.O Vitez
 1.  
124 5004 poslovni P+1 30 x 60 2033/7 K.O Vitez
 1.  
126 5010 poslovni P+1 30 x 60 2033/9 K.O Vitez
 1.  
127 3337 poslovni P+1 30 x 30 2033/10 K.O Vitez
 1.  
131 5010 poslovni P+1 30 x 60 2033/14 K.O Vitez
 1.  
132 3337 poslovni P+1 30 x 30 2033/15 K.O Vitez
 1.  
137 1230 Stambeno-poslovni P+1+P 15 x 24 2033/19 i 2871/21 K.O Vitez
 1.  
139 1829 Stambeno-poslovni P+1+P 15 x 24 2033/21 K.O Vitez
 1.  
144 1769 Stambeno-poslovni P+1+P 15 x 24 2032/7 K.O Vitez
 1.  
145 1713 Stambeno-poslovni P+1+P 15 x 24 2000/1 i 2871/23 K.O Vitez
 1.  
146 1649 Stambeno-poslovni P+1+P 15 x 24 2000/2 i 2871/24 K.O Vitez
 1.  
60/1 700 stambeni P+1 10 x 10 1719/69   K.O.VItez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcele djelomično uređene (pristupni putevi probijeni, regulacija potoka, projektna dokumentacija za infrastrukturu, glavni dovod električne struje do mjesta predviđenog po regulacionom planu).
Na navednim lokacijama neće biti dozvoljena gradnja objekata u kojim će se obavljati djelatnosti koje po zakonskim propisima spadaju u kategoriju zagađivača, kategoriju uzgoja stoke i sl.
Parcele se razvrstavaju prema namjeni objekta predviđenog za gradnju sukladno prikazu u tabeli.
                    
II – NAKNADA
 

 1. Početna tržišna prodajna cijena prema stručnom nalazu vještaka arhitektonske struke za zemljište pokriveno Regulacionim planom PC-96-2 iznosi 18,00 KM/m2.
 2. Jamstveni iznos (depozit) za sudjelovanje u postupku javnog natječaja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevnih  parcela prema popisu parcela u točki I ovog oglasa, a istu su učesnici javnog  nadmetanja - licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffesian banke.
 3. Jamstveni iznos (depozit) neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja - licitacije  koji ostvari pravo na kupnju i odustane od svoje ponude.
 4. Sudioniku u javnom nadmetanju - licitaciji koji ne ostvari pravo na kupnju zemljišta jamstveni iznos (depozit) će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja - licitacije.
 5. Ukoliko sudionik javnog nadmetanja - licitacije koji ostvari pravo na parcelu odustane iz bilo kojeg razloga od kupnje parcele do sklapanja kupoprodajnog ugovora ili ne izvrši obvezu uplate naknade za kupljeno zemljište u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćenog  jamstvenog iznosa  (depozita), a zemljište ostaje općini Vitez.
 6. Kriterij za izbor  najpovoljnijeg ponuditelja jeste najviša ponuđena kupoprodajna cijena za parcelu koja se licitira.
 7. Odlukom Općinskog vijeća  broj 01-3-23-12 /19 od 04.04.2019 godine ( " Službeni  glasnik Općine Vitez 2/19 ) utvrđena je osnovica za izračunavanje visine naknade iz temelja prirodnih pogodnosti - RENTA  ,  dozvoljeno je obročno plačanje rente  sukladno  zaključku općinskog vijeća broj 01-3-05-2-132/04 od 24.09.2004 godine
 8. Odlukom Općinskog vijeća predviđena je i olakšica za poticaj razvoja gospodarstva 3,00 KM/m2 zemljišta
 
III  PRIJAVA I UVJETI JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE
 
Pravo  sudjelovanja  imaju sve pravne i fizičke osobe.
Prijava na javni oglas podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

 • Prijavu (osobne podatke i adresu fizičke osobe, naziv i adresu pravne osobe, broj telefona, točan broj parcele za koju se podnosi prijava);
 • Ovjerenu kopiju osobne karte - za fizičke osobe, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa - za pravne osobe;
 • Notarski obrađena punomoć, ukoliko se prijava podnosi putem opunomoćenika;
 • Ponuda kupoprodajne cijene parcele na koju se prijavljuje, izražena u KM/m2, odnosno ukupan iznos ponude u  KM.
 • Dokaz o uplati depozita u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene parcele za koju se prijavljuje, koji iznos je određen u točki II ovog Javnog oglasa;
 • Dokaz o uplati troškova postupka licitacije u iznosu 50,00 KM po parceli za koju se prijavljuje
 • dokaz o izmirenim obvezama prema općini  po svim osnovama - komunalne naknade, renta i  ostalo ) - izdaje Služba za financije
 • Potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkoj ili pravnoj osobi  ukoliko ne bude izabrana kao najpovoljniji ponuditelj;
 • Ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvata sve uvjete navedene u ovom Javnom oglasu i
 • Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata plaćanje naknade za pogodnost-rentu.
 • Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol u šalter sali Općine  Vitez   ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti sa naznakom
 
OPĆINA VITEZ - POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA PRODAJU  ZEMLJIŠTA - naglasiti na kuverti - PRIJAVA NA NATJEČAJ  PARCELA. BR.____ - NE OTVARAJ
 
Prijava će se smatrati  nepotpunom  ako nisu priloženi  svi dokazi i isprave iz točke III. ovog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave  neće biti uzete u razmatranje.
 
DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE
 
Javni oglas ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja  u  jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Vitez, www.opcinavitez.info.
Ukoliko oglas ne bude istovremeno objavljen kao rok se računa datum zadnje objave.
Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Općine Vitez   dana 10.06. 2019 . godine  (  ponedjeljak  ) s početkom u _12,00 sati.
Postupak javnog nadmetanja – licitacije provodi Povjerenstvo  za provođenje javnog nadmetanja – licitacije imenovano  rješenjem Općinskog vijeća  Vitez  broj: 01-3 -05-1-2032/17 od 05.07.2017 godine.
Prijave ponuditelja  koji imaju bilo kakva dugovanja prema Općini neće se razmatrati.
Javnom nadmetanju – licitaciji  dužan je  da prisustvovati  podnositelj  prijave ili lice koje ima punomoć za zastupanje.
Svaki ponuditelj dužan se pridržavati pravila iz javnog oglasa koja su šire pojašnjena u natječajnoj dokumentaciji.
Natječajna  dokumentacija  se  može preuzeti  u Službi za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam (Vesna Šilić ili Aida Selimbašić) - nakon uplate iznosa od 50,00 KM na blagajni općine Vitez.
Poslije zaključenja javnog nadmetanja - licitacije predsjednik povjerenstva  upoznaje sudionike da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor na  provedeni postupak licitacije. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo.
Po okončanju javnog nadmetanja - licitacije Općinski načelnik  zaključiti će notarski ugovor  sa najpovoljnijim ponuditeljem po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranitelja.
Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnina  i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.
Kupac je obvezan da u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju, odnosno da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za gradnju izvede pretežan dio radova na objektu, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završi i uplani objekt u zemljišne knjige.
U slučaju neizvršenja obveza iz prethodne odredbe, kupac je obvezan vratiti zemljište  općini o čemu će se zaključiti poseban sporazum o uvjetima, načinu i dinamici vraćanja kupoprodajne cijene i građevne vrijednosti nedovršenog objekta ukoliko je isti sagrađen.
sve naprijed navedeno biti će ugrađeno u kupoprodajni ugovor .
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u općinu Vitez - Služba za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam   na broj telefona 030 718 234 ili 030 718 235.
                                                                              
Vitez,08.05.2019. godine
 
Broj: 01-1-31-6- 1391/19
 
 
                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                              
                                                                              Tomislav Matić - Bošnjak     
 
 

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez