Objavljeno: 29.5.2019.

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

OPĆINA VITEZU PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA
U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)
                                                                                                                                                
ReLOaD je regionalni projekat kojeg financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo
[*] i Srbija.
 
Općina Vitez i projekt ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općineVitez koji su navedeni u dokumentu „Strategija razvoja općine Vitez 2014.-2020.“, iz sljedećih prioritetnih oblasti:
 
1. Zaštita životne sredine
1.1. Unapređenje i zaštita okoliša
1.2. Zaštita i očuvanje biljnog i životinjskog svijeta
 
2. Socijalna inkluzija
2.1.Poboljšanje položaja marginalizovanih kategorija stanovništva
 
3. Sport
3.1. Omasovljenje sporta uz edukaciju i unapređenje sportskih vještina kod djece i mladih
 
4. Edukacije u oblasti poduzetništva
4.1. Podrška pokretanju i unapređenju poslovnih ideja
 
5. Kultura
5.1. Zaštita, očuvanje i promicanje kulturne baštine viteškog kraja s posebnim akcentom na uključenje mladih u kulturno umjetničke aktivnosti
 
 
Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.
 
OpćinaVitez i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u razdoblju  juli/srpanj 2019. – mart/ožujak 2020. godine.
 
 
 
PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno na jednakim osnovama za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija) u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 
Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.
 
 
PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici:
www.ba.undp.org, kao i na dnu ove stranice u DOWNLOAD sekciji.
Dokumentacija za prijavu na javni poziv za općinu Vitez također se može preuzeti od 15. maja/svibnja do 26.juna/lipnja 2019.godine,slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; katica.radman@opcinavitez.info ili osobno preuzimanjem u Općini Vitez ured 204 Katica Iličić - Radman.
 
INFORMATIVNE SESIJE:

  • Za zainteresirane predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) sa početkom 23. maja/svibnja 2019. godine u 10,00sati u sali Općinskog vijeća Vitez. Za učešće na treningu neophodno je izvršiti prijavu putem email-a katica.radman@opcinavitez.info najkasnije do 21. maja/svibnja 2019. godine do 14,00 sati.
 
  • Informativni sastanak sa zainteresiranim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 28. maja/svibnja 2019. godine od 11,00 do 12,00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom načinom prijavljivanja, kriterijima, itd. 
 
  • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta/mentora a prvi sastanak sa mentorom planiran je za 28. maja/svibanja 2019. godine u sali Općinskog vijeća Vitez.  Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Vitez. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.
 
  • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.orgsa naznakom za ReLOaD projekt. Pitanja se mogu postavljati do 20.juna/lipanja 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.
 
  • Osim toga dostupan je i dokument Informacije o čestim greškama kao i Često postavljana pitanja. Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u općini Vitez i odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični propusti tokom ovog poziva.
 
PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj/tiskanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično/osobno tokom radnih dana (ponedjeljak – petak) u periodu od 08,00 do 15,00 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:
 
Info centar Općine Vitez, službenik za protokol i prijem pošte
Ul. Stjepana Radića 1, 72250 Vitez
Bosna i Hercegovina
Rok za predaju aplikacija je 26.juni/lipanj2019. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.
 
Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na:
www.ba.undp.org, te na web stranici Općine Vitez (www.opcinavitez.info), kao i na oglasnoj ploči Općine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.


DOWNLOAD:

1. Projektni prijedlog
2. Pregled budžeta/proračuna
3. Matrica logičkog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. FInancijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom financiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru

Česta pitanja sa odgovorima
Informacije o čestim greškama
Smjernice za aplikante

[*]Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.