Objavljeno: 24.5.2019.

POZIV NA PRIJAVU U RAD FORUMA

Općina Vitez u nastojanju da unaprijedi građansko učešće i potakne građane da uzmu aktivniju ulogu u lokalnoj zajednici će uspostaviti  forum za građanske inicijative gdje će članovi foruma raditi na prepoznavanju problema i potreba građana u lokalnim zajednicama.
Kao rezultat rada foruma u Općini Vitez će se realizirati konkretne građanske akcije koje će direktno doprinijeti  boljitku u lokalnoj zajednici. Širi cilj je da uspostavljeni forum postane jedan od modela putem kojeg će se povećati uključenje građana u procese odlučivanja i uspostavljena bolja komunikacija sa lokalnom upravom.
Forum će sačinjavati minimalno sedam do maksimalno 14 predstavnika lokalne zajednice iz:

  • lokalne uprave;
  • općinskog vijeća;
  • lokalnih prominentnih organizacija civilnog društva (OCD) koje su između ostalog iskusne i u oblasti aktivizma i/ili aktivno učestvuju u rješavanju problema u lokalnoj zajednici;
  • Vijeća mladih;
  • privrednog sektora;
  • javnih ustanova (škole, dom zdravlja, centar za socijalni rad i sl.);
  • istaknuti građani odnosno predstavnici lokalne zajednice.
Učešće svih predstavnika lokalne zajednice u radu foruma je na  volonterskoj osnovi i očekuje se aktivan rad na sastancima a prvi sastanak je već planiran za početak juna.
Pozivaju se svi zainteresirani građane koji žele da učestvuju u radu foruma za građanske inicijative da pošalju svoju prijavu (biografiju i pismo motivacije) na adresu Općine Vitez (Stjepana Radića br.1, Služba društvenih djelatnosti, Katica Iličić-Radman ili na email:katica.radman@opcinavitez.info) do 31.5.2019.g.
Nakon pristiglih prijava Općina Vitez će odabrati osobe koje će sačinjavati forum a o finalnom izboru će informirati sve prijavljene osobe.Članovi foruma će biti imenovani na razdoblje od godinu dana uz mogućnost produženja. Spisak članova foruma će biti objavljen ina web stranici Općine.
Ova aktivnost se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).