Objavljeno: 21.6.2019.

Izvještaj o održanom II mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD)[1]u saradnji sa Općinom Vitez, u  utorak  11. juna/lipnja 2019. godine u trajanju od 12.00 do 14.00 sati održan je drugi od četiri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike/ce  organizacija civilnog društva (OCD).
 
Sastanku su, pored mentora i predstavnika općine Vitez, prisustvovala 4 predstavnika/ica OCD iz 2 OCDa (dvije žene i dva muškarca).
Na početku sastanka mentor je podsjetio prisutne na najčešće greške koje se javljajju u procesu apliciranja na javne pozive te je posebno apostrofiran značaj pažljivog čitanja  Smjernica za aplikante. U tom kontekstu naglašen je značaj poštovanja svih pravila koja su data kroz Smjernice za aplikante, počevši od predviđenog trajanja projekta, minimalnog i  maksimalnog iznosa budžeta, te dokumentacije koju je potrebno dostaviti u procesu apliciranja za sredstva.
Tokom sastanka razujašnjene su i neke dileme koje su imali predstavnici OCD-a a vezane su za geografsku pripadnost korisnika projekta. Učesnicima je objašnjeno da je neophodno da se ciljna i korisnička grupa vežu za odgovarajuću JLS u ovom slučaju općinu Vitez.
Najveći dio sastanka je bio posvećen razjašnjenju funkcije logičkog okvira, njegovog značaja te osnovnih pojmova koji se vežu uz njega. Potrebno je istaći da je samo jedna od prisutnih osoba sudjelovala na PCM treningu i bilo je očigledno da  ne poznaju  funkciju logičkog okvira. Učesnicima je pojašnjeno da logički okvir daje strukturu projekta i  odgovara na  najvažnija pitanja: šta želimo postići, kako ćemo to postići, kako ćemo dokazati da smo ostvarili ciljeve, da li u vanjskom okruženju postoji nešto što utiče na naš projekat. Takođe, učesnicima je objašnjeno da je logički okvir dokument koji se prvi izrađuje u procesu pisanja projektnog prijedloga i da bez kvalitetnog i konzistentnog logičkog okvira teško može biti dobrog, kompletnog prjedloga projekta. Pored toga ,dodatno su pojašnjeni pojmovi specifičnog cilja i očekivanih rezultata te posebno istaknuta povezanost između očekivanih rezultata i aktivnosti. Ponovljeno je da svaki od očekivanih rezultata mora imati i svoj set aktivnosti koji će dovesti do ostvarenja rezultata. Aktivnosti treba promišljati na način da dovode do ostvarenja rezultata i tek tada aktivnosti dobijaju svoj puni smisao.
Sa učesnicima je dogovoreno da na slijedeći sastanak dođu sa urađenom logičkom matricom.
Tokom sesije odgovoreno je i na par tehničkih pitanja vezanih za izradu budžeta, pojašnjena budžetska tabela i način na koji se on popunjava. Takođe dodatno je pojašnjen i pojam ciljne grupe koju vežemo uz specifični cilj, i definišemo je kao grupu  s kojom se u toku projekta radi kako bi se osigurala dugoročna korist od projekta.
 
Naredne mentorske sesije planirane su 17. i 24. juna 2019. godine. Termini će biti objavljeni na službenoj stranici općine  kao i mjesto održavanja mentorske sesije kako bi što veći broj zainteresovanih predstavnika OCD prisustvovao ovim sastancima.[1]Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).