Objavljeno: 11.7.2019.

Zapisnik sa prvog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u okviru svoje intervencije i cilja „Jačanje participativne demokracije i EU integracija na Zapadnom Balkanu (ZB) putem osnaživanja civilnog društva da aktivno sudjeluje u donošenju odluka, te unapređenja poticajnog, pravnog i financijskog okruženja za civilno društvo“ provodi i aktivnosti koje  doprinose većem uključenju građana u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.
Ova aktivnost podrazumijevala je uspostavljanje  foruma za građanske inicijative u  najmanje pet od ukupno 21 ReLOaD partnerske jedinice lokalne samouprave, među kojima je i općina Vitez.
Forum za građanske inicijative  čine predstavnici organizacija civilnog društva, lokalne uprave, javnih ustanova, vijećnika i građana, s ciljem unapređenja  građanskog učešća kroz uspostavljanje efikasnog i održivog mehanizma kroz koji će članovi foruma raditi na prepoznavanju problema i potreba građana u lokalnim zajednicama.
Rad članova foruma je volonterski i oni su imenovani na period od godinu dana uz mogućnost produženja.
Rezultat rada foruma u partnerskim jedinicama lokalne samouprave je realizirane  konkretne građanske inicijative koja će direktno doprinijeti kvalitetu života  u lokalnoj zajednici.
Na prvom sastanku koji je održan  (28.06.) u sali općine Vitez prisustvovalo je 7 od ukupno 11 članova foruma.  Oblasti i potencijalne inicijative kao i  najefikasniji vid  komunikacije sa građanima prilikom odabira  građanske inicijative koja će biti finansirana kroz ReLOaD projekat, u periodu kolovoz/listopad 2019. su prokomentirane i već na ovom sastanku su date smjernice za dalje.
Predstavnici UNDP u BiH i članovi Foruma građanskih inicijativa usaglasili su ključne tematske oblasti u okviru kojih će na narednom sastanku, planiranom za 08.srpnja 2019. godine biti predloženo nekoliko inicijativa o kojima će se izjasniti građani Viteza.
Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).