Objavljeno: 11.7.2019.

Zapisnik sa prvog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u okviru svoje intervencije i cilja „Jačanje participativne demokracije i EU integracija na Zapadnom Balkanu (ZB) putem osnaživanja civilnog društva da aktivno sudjeluje u donošenju odluka, te unapređenja poticajnog, pravnog i financijskog okruženja za civilno društvo“ provodi i aktivnosti koje  doprinose većem uključenju građana u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.
Ova aktivnost podrazumijevala je uspostavljanje  foruma za građanske inicijative u  najmanje pet od ukupno 21 ReLOaD partnerske jedinice lokalne samouprave, među kojima je i općina Vitez.
Forum za građanske inicijative  čine predstavnici organizacija civilnog društva, lokalne uprave, javnih ustanova, vijećnika i građana, s ciljem unapređenja  građanskog učešća kroz uspostavljanje efikasnog i održivog mehanizma kroz koji će članovi foruma raditi na prepoznavanju problema i potreba građana u lokalnim zajednicama.
Rad članova foruma je volonterski i oni su imenovani na period od godinu dana uz mogućnost produženja.
Rezultat rada foruma u partnerskim jedinicama lokalne samouprave je realizirane  konkretne građanske inicijative koja će direktno doprinijeti kvalitetu života  u lokalnoj zajednici.
Na prvom sastanku koji je održan  (28.06.) u sali općine Vitez prisustvovalo je 7 od ukupno 11 članova foruma.  Oblasti i potencijalne inicijative kao i  najefikasniji vid  komunikacije sa građanima prilikom odabira  građanske inicijative koja će biti finansirana kroz ReLOaD projekat, u periodu kolovoz/listopad 2019. su prokomentirane i već na ovom sastanku su date smjernice za dalje.
Predstavnici UNDP u BiH i članovi Foruma građanskih inicijativa usaglasili su ključne tematske oblasti u okviru kojih će na narednom sastanku, planiranom za 08.srpnja 2019. godine biti predloženo nekoliko inicijativa o kojima će se izjasniti građani Viteza.
Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).
Ostale vijesti

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu