Objavljeno: 29.8.2019.

Javni poziv FMRPO Mostar za stipendiranje učenika za deficitarna zanimanja

Na temelju tačke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/19) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede ("Službene novine Federacije BiH", br: 50/13, 55/13 i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA
ZA 2019. GODINU  po
Projektu - Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja   
 
 
I  PREDMET NATJEČAJA
 
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera-grant po Projektu - Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).
           
II  CILJEVI PROJEKTA, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA
 
Ciljevi projekta:
Stimuliranje učenika da se obrazuju za obavljanje djelatnosti deficitarnih zanimanja.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Imovinsko stanje učenika; uspjeh u prethodnoj godini školovanja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Učenici koji će se u školskoj 2019./2020. godini školovati u srednjim stručnim školama za deficitarna zanimanja.
Popis deficitarnih zanimanja utvrđuje odlukom svaka jedinica lokalne uprave posebno i odluka mora biti objavljena u službenom glasilu jedinice lokalne uprave.
 
III PRAVO SUDJELOVANJA
 
     Pravo sudjelovanja u ovom natječaju imaju učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.
 
NAPOMENA:
     Učenici koji do završetka ovog natječaja nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom natječaju, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.
 
IV SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU
            Podnosioci prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava po ovom projektu.

Smjernice za podnosioce prijava i sva potrebna dokumentacija po ovom projektu mogu se preuzeti na dnu ove stranice i internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba
 
V. EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA
            Evaluacija i odabir korisnika će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom utvrđenim Smjernicama za podnosioce prijava.
Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate Javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Ministarstva.
 
VI NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
     Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
dr. Ante Starčevića bb (Hotel "Ero") 88000 Mostar,
sa naznakom:
Ne otvarati–po Javnom natječaju za Projekt stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
 
Na poleđini koverte obvezno navesti:

  • ime podnositelja prijave;
  • adresu i kontakt telefon:
 
Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno do 20.09. 2019. godine (petak).
 
Neblagovremene, nepotpune, neuredne i prijave koje nemaju sve sadržajne elemente bit će odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.
U postupku ovog javnog natječaja Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.
 
VIII OSTALE ODREDBE
            Sa podnositeljima prihvaćenih prijava Ministarstvo zaključuje ugovore, kojima će se definirati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
Podnositelji prijava čije se prijave odbace, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH", radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natječaj mogu se dobiti na brojeve telefona: svakim radnim danom 036/449-125, 036/449-140,  036/449-105 i 036/449-139 u vremenu od 10-14 sati kao i na e-mail : grant2019@fmrpo.gov.ba.

ODLUKA O DEFICITARNIM ZANIMANJIMA
SMJERNICE ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKT
ZAHTJEV ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKT