Objavljeno: 29.8.2019.

Javni poziv FMRPO Mostar za stipendiranje učenika za deficitarna zanimanja

Na temelju tačke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/19) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede ("Službene novine Federacije BiH", br: 50/13, 55/13 i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA
ZA 2019. GODINU  po
Projektu - Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja   
 
 
I  PREDMET NATJEČAJA
 
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera-grant po Projektu - Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).
           
II  CILJEVI PROJEKTA, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA
 
Ciljevi projekta:
Stimuliranje učenika da se obrazuju za obavljanje djelatnosti deficitarnih zanimanja.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Imovinsko stanje učenika; uspjeh u prethodnoj godini školovanja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Učenici koji će se u školskoj 2019./2020. godini školovati u srednjim stručnim školama za deficitarna zanimanja.
Popis deficitarnih zanimanja utvrđuje odlukom svaka jedinica lokalne uprave posebno i odluka mora biti objavljena u službenom glasilu jedinice lokalne uprave.
 
III PRAVO SUDJELOVANJA
 
     Pravo sudjelovanja u ovom natječaju imaju učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.
 
NAPOMENA:
     Učenici koji do završetka ovog natječaja nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom natječaju, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.
 
IV SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU
            Podnosioci prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava po ovom projektu.

Smjernice za podnosioce prijava i sva potrebna dokumentacija po ovom projektu mogu se preuzeti na dnu ove stranice i internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba
 
V. EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA
            Evaluacija i odabir korisnika će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom utvrđenim Smjernicama za podnosioce prijava.
Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate Javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Ministarstva.
 
VI NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
     Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
dr. Ante Starčevića bb (Hotel "Ero") 88000 Mostar,
sa naznakom:
Ne otvarati–po Javnom natječaju za Projekt stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
 
Na poleđini koverte obvezno navesti:

  • ime podnositelja prijave;
  • adresu i kontakt telefon:
 
Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno do 20.09. 2019. godine (petak).
 
Neblagovremene, nepotpune, neuredne i prijave koje nemaju sve sadržajne elemente bit će odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.
U postupku ovog javnog natječaja Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.
 
VIII OSTALE ODREDBE
            Sa podnositeljima prihvaćenih prijava Ministarstvo zaključuje ugovore, kojima će se definirati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
Podnositelji prijava čije se prijave odbace, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH", radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natječaj mogu se dobiti na brojeve telefona: svakim radnim danom 036/449-125, 036/449-140,  036/449-105 i 036/449-139 u vremenu od 10-14 sati kao i na e-mail : grant2019@fmrpo.gov.ba.

ODLUKA O DEFICITARNIM ZANIMANJIMA
SMJERNICE ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKT
ZAHTJEV ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKT
Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez