Objavljeno: 9.9.2019.

JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2019. godini

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 
U cilju podsticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom u Federeciji BiH, a na osnovu Odluke Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa u 2019. godini br. 01-05-5-9178/19 od 03.09.2019. godine, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Sl. novine FBiH“ broj 9/10, u daljem tekstu: Zakon), Pravilnikom o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Pravilnik) broj: 01-02-2-1520/17 od 02.03.2017. godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom br. 01-02-2-1520/17 od 02.03.2017. godine, br.01-02-2-2573/18 od 27.03.2018. godine, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu novčanog stimulansa u 2019. godini 
I PREDMET JAVNOG POZIVA
(1) Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljnjem tekstu: Fond) u ukupnom iznosu od 6.200.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom.
(2) Osnovni iznos novčanog stimulansa koji se dodijeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi s invaliditetom je 7.000,00 KM, a najveći mogući iznos koji se može dodijeliti po jednoj osobi je 15.750,00 KM, u zavisnosti od procenta invalidnosti i perioda zapošljavanja.

II PRAVO SUDJELOVANJA
1) Pravo na novčani stimulans mogu ostvariti:
a) Pravno i drugo lice koje kao poslodavac zapošljava osobu s invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više, osobu s najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti u skladu sa Zakonom ili osobu sa umjerenom ili lahkom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama);
b) Osobe s invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više, osobe s najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti u skladu sa Zakonom ili osobe sa umjerenom ili lahkom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama) koje pokrenu samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje u cilju samozapošljavanja.

III USLOVI KOJE JE NEOPHODNO ISPUNITI ZA DOBIVANJE NOVČANOG STIMULANSA
(1) Uslovi za dobivanje novčanog stimulansa koje treba da ispune poslodavci koji apliciraju za zapošljavanje osobe s invaliditetom:
a) Da na puno radno vrijeme zaposle osobu s invaliditetom u skladu sa tačkom (3) ovog poglavlja, na period od najmanje 12 mjeseci;
b) Da dokažu opravdanost i održivost zapošljavanja osobe s invaliditetom uz primjenu mjere novčanog stimulansa od strane Fonda;
c) Da kao poslodavac izvršava obaveze iz članova 18. i 19. Zakona. Ukoliko aplikant nije ispunjavao predmetnu obavezu, Fond će kao ispunjenje uslova uvažiti uredno izmirenje obaveza po zaključenom ugovoru sa Fondom o obročnoj otplati duga po osnovu članova 18. i 19. Zakona;
d) Da poslodavac nije u postupku stečaja ili likvidacije i da nije poslovao sa gubitkom u prethodnoj godini;
e) Da dostavi odgovarajući oblik jamstva za izvršenje ugovora o dodjeli novčanog stimulansa za zapošljavanje osobe s invaliditetom;
f) Da ispunjavaju obavezu popunjavanja EP obrazaca dostupnih na internet stranici Fonda i redovnog ažuriranja podataka iz obrazaca putem web aplikacije Fonda (http://ap.fond.ba);
g) Da dokaže da je osobe s invaliditetom zaposlene na neodređeno vrijeme uz poticaj Fonda zadržao u radnom odnosu ili, ukoliko je dužan, subjekt dostavlja dokaz da je izvršio zamjenu odnosno zapošljavanje nove osobe s invaliditetom, u skladu sa članom 11. stav (1) Pravilnika;
h) Da je osobe s invaliditetom zaposlene na određeno vrijeme zadržao u radnom odnosu namanje 12 mjeseci ili, ukoliko je dužan, subjekt dostavlja dokaz da je izvršio zamjenu odnosno zapošljavanje nove osobe s invaliditetom, u skladu sa članom 11. stav (1) Pravilnika;
i) Da dostavi validne dokumente tražene javnim pozivom.
(2) Uslovi za dobivanje novčanog stimulansa koje treba da ispunjava osoba koja se samozapošljava kroz pokretanje odgovarajućeg oblika samostalne ili poljoprivredne djelatnosti:
a) Da ispunjava uslove iz tačke (3) ovog poglavlja;
b) Da dokaže da je izvršila registraciju odgovarajućeg oblika samostalne ili poljoprivredne djelatnosti u periodu nakon zaključenja posljednjeg okončanog javnog poziva Fonda za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom odnosno nakon 12.04.2019. godine;
c) Da dostavi odgovarajući oblik jamstva za izvršenje ugovora o dodjeli novčanog stimulansa za samozapošljavanje;
d) Da prethodno od Fonda nije dobila sredstva za samozapošljavanje;
e) Da dostavi validne dokumente tražene javnim pozivom.
(3) Uslovi za dobivanje novčanog stimulansa koje treba da ispuni osoba s invaliditetom koja se zapošljava/samozapošljava su:
a) Da se dokaže da osoba ima utvrđeno najmanje 60% invaliditeta, s najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti iz člana 3. Zakona ili da je osoba s lahkom ili umjerenom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama). Navedeno se dokazuje validnim dokazom o
invaliditetu koji je detaljnije preciziran u poglavlju V javnog poziva u dijelu *NAPOMENA!;
b) Da je proteklo 24 mjeseca od dodijele novčanog stimulansa za osobe s invaliditetom koje su ostvarile pravo na novčani stimulans za zapošljavanje na određeno vrijeme;
c) Da je proteklo 36 mjeseci od dodijele novčanog stimulansa za osobe s invaliditetom koje su ostvarile pravo na novčani stimulans na neodređeno vrijeme;
d) Kod zapošljavanja na neodređeno vrijeme da osoba nije ranije u istom subjektu bila zaposlena na neodređeno vrijeme;
e) Da dokaže da je osoba nezaposlena ili da je njeno zapošljavanje/samozapošljavanje izvršeno u periodu nakon zaključenja posljednjeg okončanog javnog poziva Fonda za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, odnosno nakon 12.04.2019. godine;
f) Da zapošljavanje/samozapošljavanje nije finansijski podržano u okviru programa zapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje ili kantonalne službe zapošljavanja, niti od strane drugog finansijera.
(4) Uslovi iz stava 3) tačke b) i c) ovog poglavlja se ne primjenjuju na osobu s invaliditetom, za čije novo zaposlenje je Fond prethodno dodijelio sredstva novčanog stimulansa, u slučaju da je sa tom osobom poslodavac jednostrano raskinuo ugovor o radu u periodu trajanja novčanog stimulansa.

IV NAMJENE KORIŠTENJA SREDSTAVA
Sredstva novčanog stimulansa mogu se koristiti za sljedeće namjene:
a) Prilagodbu radnog mjesta i uslova rada potrebama osobe s invaliditetom, što podrazumjeva adaptaciju prostora i nabavku specijalnih pomagala i opreme u skladu sa potrebama osobe s invaliditetom u radu;
b) Nabavku sredstava za rad osobe koja se zapošljava/samozapošljava, te ukoliko je potrebno, finansiranje nabavke sirovina i repromaterijala, što ne uključuje robu široke potrošnje namijenjenu preprodaji. Pravo zaključenja kupoprodajnog ugovora sa fizičkim licima za ovu namjenu isključivo imaju samostalni obrtnici, uključujući osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje;
c) Sufinansiranje naknade asistentu u radu ukoliko je to potrebno obzirom na specifične potrebe koje proizilaze iz prirode oštećenja (za slijepe i gluhe osobe, osobe sa težim oštećenjima motorike, osobe koje koriste kolica za kretanje i osobe sa intelektualnim teškoćama);
d) Sredstva naknade razlike zbog smanjenog radnog učinka odnosno za finansiranje/sufinansiranje plate novozaposlene osobe na period od najduže 12 mjeseci za zapošljavanje na određeno vrijeme i najduže 18 mjeseci za zapošljavanje na neodređeno vrijeme. (Ova namjena je obavezan dio novčanog stimulansa dijelom ili u cijelosti.)
Za zapošljavanje pod posebnim uslovima aplikant može planirati samo iznos neto plate, a za zapošljavanje pod opštim uslovima aplikant može planirati iznos bruto plate.
Privredna društva za upošljavanje osoba s invaliditetom koja su ostvarila status zaštitne radionice prema Zakonu, mogu aplicirati za sufinansiranje maksimalno 70% iznosa predviđenog za platu osobe s invaliditetom.

V NAČIN APLICIRANJA ZA DODJELU SREDSTAVA NOVČANOG STIMULANSA
1) Pravno i drugo lice koje zapošljava osobu s invaliditetom (poslodavac) i osoba s invaliditetom koja se samozapošljava kroz obavljanje samostalne djelatnosti, podnose zahtjev Fondu za dodjelu novčanog stimulansa na odgovarajućem aplikacionom obrascu sa prilozima.
2) Poslodavci popunjavaju i dostavljaju obrazac - Obrazac ZP, a osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju popunjavaju i dostavljaju obrazac - Obrazac ZOSI.
Obrasci su dostupni na internet stranici Fonda, www.fond.ba.
3) Uz popunjen aplikacioni obrazac iz prethodne tačke, aplikant je obavezan priložiti odgovarajuće dokaze koji se odnose na status osobe s invaliditetom koja se zapošljava. Navedena obaveza se odnosi i na osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju kroz određeni oblik samostalne djelatnosti ili poljoprivredne djelatnosti, a prilažu se sljedeći dokumenti:
a) Dokaz o invaliditetu* (ovjerena kopija);
b) Dokaz da je osoba koja se zapošljava/samozapošljava bila nezaposlena ili da je radni odnos kod poslodavca zasnovala nakon zaključenja posljednjeg okončanog javnog poziva Fonda (nakon 12.04.2019. godine), odnosno za samostalne poduzetnike da je bila nezaposlena prije registrovanja samostalne djelatnosti:
- potvrda nadležne službe za zapošljavanje da se osoba vodi na evidenciji (original ne stariji od dana objavljivanja javnog poziva),
- ukoliko osoba nije prijavljena na evidenciji službe za zapošljavanje, uvjerenje Porezne uprave FBiH da osoba nije evidentirana kao zaposlena (original ne stariji od dana objavljivanja javnog poziva),
- ukoliko je osoba već zasnovala radni odnos kod poslodavca ili kroz samozapošljavanje aplikant dostavlja dokaz da je osoba evidentirana kao zaposlena nakon zaključenja posljednjeg okončanog javnog poziva Fonda (obrazac JS 3100 – ovjerena kopija);
c) Potpisana i ovjerena izjava od strane poslodavca da zapošljavanje/ samozapošljavanje nije finansijski podržano u okviru programa zapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje ili kantonalne službe zapošljavanja, niti od strane drugog finansijera (original);
d) U slučaju da se radi o osobi na koju se primjenjuje odredba iz poglavlja III stav (4) javnog poziva, dostavlja se originalna, u općini/gradu ovjerena, vlastoručno potpisana izjava osobe s invaliditetom da se na nju odnosi navedena odredba.
*NAPOMENA!
U skladu sa Odlukom Upravnog odbora br. 01-05-5-1832/16 od 22.03.2016. godine i Odlukom o dopunama Odluke br. 01-05-5-1832/16 od 22.03.2016. godine usvojenoj 08.09.2016. godine (br. Odluke: 01-05-5-6351/16), prilikom dostavljanja dokaza o invaliditetu prema potrebama javnog poziva obavezno se dostavlja validan dokaz o invaliditetu kako slijedi:
- Za kategoriju „neratnih invalida“ – uvažava se svaki nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje izdato u periodu od 2007. godine do danas ili rješenje centra za socijalni rad izdato na osnovu gore navedenog nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje (original ili ovjerena kopija).
- Kategorija lica sa mentalnom retardacijom/intelektualnim teškoćama – bilo koji akt (rješenje, potvrda, uvjerenje, nalaz) nadležnog organa, iz kojeg je vidljivo da se radi o licu sa lahom ili umjerenom mentalnom retardacijom ili nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje, koje se smatra važećim za kategoriju „neratnih invalida“ (original ili ovjerena kopija).
- Za kategoriju ratnih vojnih invalida – kao dokaz se uvažava nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje donesen nakon početka postupka revizije u julu 2010. godine, ukoliko je iz nalaza moguće utvrditi da se radi o tzv. „revizionom nalazu“(ovjerena kopija) i odgovarajuća potvrda/uvjerenje nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom procentu vojnog invaliditeta ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva (original).
- Za kategoriju ratnih vojnih invalida koji su u postupku revizije izvedeni iz prava, a koji su tužili i gdje je presudom Vrhovnog suda Federacije BiH rješenje nadležnog federalnog ministarstva poništeno i predmet vraćen na ponovni postupak, kao dokaz se uvažava ovjerena kopija naprijed navedene presude uz priloženu informaciju od nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu u kojoj fazi je predmetni postupak, te ako je završen kakvo je rješenje doneseno (original).
- Za kategoriju civilnih žrtava rata – kao dokaz se uvažava, kao i kod „neratnih“ invalida, svaki nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje izdat u periodu od 2007. godine do danas ili rješenje nadležne službe socijalne zaštite o utvrđenom procentu tjelesnog oštećenja, odnosno potvrda/uvjerenje ove službe (original ili ovjerena kopija).
- Svim osobama kojim je invaliditet utvrđen u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju vojnog invaliditeta („Službene novine FBiH“ 41/04), uvažava se nalaz, ocjena ili mišljenje doneseno na osnovu navedenog akta, uključujući neratne i druge invalide kojim je invaliditet utvrđen na osnovu iznad navedenog Pravilnika.
4) Pored iznad navedene dokumentacije iz tačaka 2) i 3) ovog poglavlja, poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom su dužni priložiti sljedeće dokumente:
a) Rješenje o registraciji poslodavca, odnosno rješenje o registraciji odgovarajućeg oblika obavljanja samostalne djelatnosti (ovjerena kopija);
b) Izvod iz sudskog registra, a za udruženja građana Izvod iz registra udruženja izdat od Ministartva pravde, ne stariji od dana objavljivanja javnog poziva, sa izuzetkom poslodavaca sa statusom obrtnika (original);
c) Rješenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti-statistika (ovjerena kopija);
d) Lista osiguranih lica iz Porezne uprave FBiH ne starija od dana objavljivanja javnog poziva (original). Ukoliko poslodavac nema zaposlenih osoba dužan je dostaviti potvrdu iz Porezne uprave FBiH koja to potvrđuje, ne stariju od dana objavljivanja javnog poziva (original);
e) Bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena kopija). Za samostalne obrtnike Obrazac SPR 1053 za prethodnu godinu (ovjerena kopija). Za samostalne obrtnike koji porez na dohodak plaćaju paušalno akt nadležnog organa kojim se odobrava paušalno plaćanje poreza na dohodak (ovjerena kopija);
f) Uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj (ovjerena kopija);
g) Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - PDV broj (ovjerena kopija);
h) Uvjerenje da subjekt nema duga po osnovu javnih prihoda izdano od Porezne uprave FBiH, ne starije od dana objavljivanja javnog poziva (original). Aplikanti koji imaju utvrđen porezni dug, a koji imaju zaključen sporazum sa Poreznom upravom FBiH o obročnom izmirenju duga, i tu obavezu uredno izmiruju dužni su dostaviti uz aplikaciju ovjerenu kopiju sporazuma sa Poreznom upravom FBiH o obročnom izmirenju duga i
original ili ovjerenu kopiju dokumenta od Porezne Uprave FBiH iz kojeg je vidljivo da se obaveze o obročnom izmirenju duga uredno izmiruju u skladu sa sporazumom o obročnom izmirenju duga (dokument ne stariji od dana objavljivanja javnog poziva).
i) Uvjerenje da subjekt nema duga po osnovu indirektnih poreza izdano od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od dana objavljivanja javnog poziva (original);
Ukoliko korisnik sredstava nije obveznik indirektnog oporezivanja dostavlja vlastitu izjavu ovjerenu pečatom i potpisom (original). Aplikanti koji imaju utvrđen dug po osnovu indirektnih poreza, a koji imaju zaključen sporazum sa Upravom za indirektno oporezivanje o obročnom izmirenju duga, i tu obavezu uredno izmiruju dužni su dostaviti uz aplikaciju ovjerenu kopiju sporazuma sa Upravom za indirektno oporezivanje o obročnom izmirenju duga i original ili ovjerenu kopiju dokumenta od Uprave za indirektno oporezivanje iz kojeg je vidljivo da se obaveze o obročnom izmirenju duga uredno izmiruju u skladu sa sporazumom o obročnom izmirenju duga (dokument ne stariji od dana objavljivanja javnog poziva);
j) Potvrdu poslovne banke da podnosilac zahtjeva nema blokiran glavni transakcijski račun (potvrda o solventnosti) ne stariju od dana objavljivanja javnog poziva (original);
Za poslodavce koji posluju preko jedinstvenog računa trezora, dostavlja se izjava ovjerena pečatom i potpisom u kojoj se navodi: broj računa trezora, šifra prihoda, budžetski kod i šifra opštine (original);
k) Predračun/ponudu ukoliko je budžetom planirana namjena iz člana 2. stav (1) tačka a) za prilagodbu radnog mjesta i uslova rada potrebama osobe s invaliditetom, što podrazumjeva adaptaciju prostora i nabavku specijalnih pomagala i opreme u skladu sa potrebama osobe s invaliditetom u radu;
l) Subjekti koji su raskinuli ugovor o radu sa osobama s invaliditetom za čije su zapošljavanje ranije ostvarili novčani stimulans na neodređeno vrijeme, ili su raskinuli ugovor o radu sa osobom u toku trajanja ugovora na određeno vrijeme, prilažu ovjerenu kopiju dokumenta koji dokazuje razlog raskida ugovora: sporazumni raskid ugovora, rješenje o otkazu, otkaz osobe s invaliditetom itd. Takođe, neophodno je dostaviti informacije o zamjeni osobe sa kojom je došlo do prekida ugovora o radu sa drugom osobom s invaliditetom (ovjerena kopija Ugovora o radu i ovjerena kopija Prijave radnika kod Porezne uprave FBiH);
m) Privredna društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom, zaštitne radionice i ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, dužni su podnijeti finansijski izvještaj o prihodima i rashodima sredstava posebne namjene (član 55. Zakona), iz prethodne godine (2018), najkasnije uz aplikacioni obrazac za dodijelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, ukoliko isti nisu ranije podnijeli.
5) Osoba koja se samozapošljava, pored aplikacionog obrasca ZOSI i dokaza koji se odnose na status osobe s invaliditetom iz tačke 3) ovog poglavlja, obavezna je uz zahtjev priložiti i sljedeće dokumente:
a) Rješenje o registraciji određenog oblika samostalne djelatnosti, uključujući i poljoprivredu kao jedino ili glavno zanimanje (ovjerena kopija);
b) Uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem (ovjerena kopija);
c) Rješenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti – statistika (ovjerena kopija).
Ukoliko subjekt podnosi više odvojenih zasebnih zahtjeva (koverti), uvažit će se priložene kopije dokumenata koji se ne odnose na osobu s invaliditetom, ukoliko je u bar jednom od zasebnih zahtjeva dostavljena tražena originalna dokumentacija vezana za subjekt koji aplicira, što mora biti i naznačeno u zahtjevima.

VI VREDNOVANJE APLIKACIJA
Vrednovanje pristiglih aplikacija vrši komisija koju imenuje Upravni odbor Fonda, a u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Pravilnik) broj: 01-02-2-1520/17 od 02.03.2017. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom br. 01-02-2-1520/17 od 02.03.2017. godine, br.01-02-2-2573/18 od 27.03.2018. dostupnih na internet stranci Fonda www.fond.ba.
Sa aplikantima koji Odlukom Upravnog odbora budu uvršteni u raspodijelu sredstava novčanog stimulnsa zaključuje se ugovor kojim su bliže definisana međusobna prava i obaveze.

VII PODNOŠENJE APLIKACIJE
1) Aplikacioni obrazac se može preuzeti:
a) na internet stranici Fonda: www.fond.ba;
b) na dnu ove stranice u sekciji PREUZIMANJAi;
c) u prostorijama Fonda, ul. Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo.
2) Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Vilsonovo šetalište br. 10
71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom „Javni poziv 2019. – dodjela novčanog stimulansa – NE OTVARATI“

3) Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 05.10.2019. godine.
4) Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
5) Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
6) Dostavljenu dokumentaciju u okviru javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

PREUZIMANJA:

OBRAZAC ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
OBRAZAC ZA POSLODAVCE