Objavljeno: 11.5.2016.

Izvještaj o realizaciji Programa proljetnog uređenja grada

Na prijedlog Slube za opću upravu općinski načelnik donio je "Program proljetnog uređenja grada" za 2016. god. Navedenim Programom utvrđene su  aktivnosti iz komunalne oblasti na proljetnom uređenju grada, nosioci aktivnosti i njihovi saradnici, te visina troškova za njihovo provođenje za šta su odobrena sredstva u iznosu od cca 7.924,00 KM
Nakon provedenih aktivnosti sa stanjem na dan 30.04. 2016. godine Služba za opću upravu u okviru svojih nadležnosti  podnosi  Izvještaj o realizaciji navedenog Programa kako slijedi:
 
1.Nabavka i sadnja cvijeća (ruža,proljetnog jednogodišnjeg cvijeća i ukrasnih grmova)  
realizirano  je u obimu dozvoljenog zbog loših vremenskih prilika. Nabavka je izvršena u  SZR „Iris“ iz Viteza, vlasništvo Mileve Livančić.
PLANIRANA SU  SREDSTVA U IZNOSU OD 1.450,00 KM –  UTROŠENO: 434,20  KM
Ostatak cvijeća nabavit će se u toku ovog mjeseca a dio na jesen.
  
2.Drvene štafle za parkovske klupe nabavljene su od Pilane „Rusko“,vlasništvo Livnjak Rusmir iz Kruščice, u količini 40 komada ukupne vrijednosti 550,00 KM PLANIRANO: 550 KM – UTROŠENO U TOJ VISINI
Postavljanje štafli vrši JKP''Vitkom''.
 
3.Nabavka boje za farbanje elemenata gradske opreme prema Službenoj zabilješci (saksije, parkovske klupe, stolovi i metalna ograda na dječijim igralištima) izvršeno je od strane Firme „Nutal“d.o.o. Počulica,Vitez, a koji su pružili i usluge farbanja.
Za nabavku materijala – farbe  PLANIRANO 700,00 KM a  sa uslugom farbanja UTROŠENO ukupno: 1.184,04 KM
    
4.Dogradnja i popravka igrališta za djecu kod Autobusne stanice:određene  poslove   je izvelo  JKP''Vitkom'' (uklanjanje složenih guma , nasipanje pijeska i zemlje ) preostala je ugradnja  parkovske klupe za sjedenje.
 
5.Nabavka parkovskog stola i dvije klupe:izvršena nabavka i dovezeno
Planirana sredstva 782,00 KM, koliko je i utrošeno.
     
6.Popravka i farbanje mostova: ''Modrulja'' u MZ Rijeka, u Očicama i Zliću. Realizovano  sa Firmom ''Tehnorad-prom''d.o.o. iz Viteza.  Planirana sredstva -  3.451,50 KM koliko je i utrošeno.
 
7.Sadnja visokih sadnica tzv. Japanska šljiva: realizovano - planirano u iznosu od
440,00 KM  koliko je i utrošeno.
 
8.Čišćenje tavana i podruma u gradu - nije dalo očekivane rezultate.
    
9.EKO- Udruga '' Kremenik'' je dala svoj doprinos putem   uređenja dijela javne
površine uz poslovni objeka t''Best''  sadnjom cvijeća u znaku grba Viteza uz učešće općine sa određenom količinom cvijeća (200komada).
 
Napominjemo da nisu završeni poslovi : 
 
- popravka parkovskih  klupa i postavljanje štafli - zaduženo JKP''Vitkom'' .
- postavljanje parkovskog stola i dvije klupe - zaduženo JKP''Vitkom''.,
-nije u cjelosti završena sadnja cvijeća. Posebno napominjem da je izražena krađa i 
  uništenje zasada cvijeća , gdje je ukradeno ili uništeno cca 50 cvijetova.

-zbog loših vremenskih prilika nije se obavila sadnja na ostalim planiranim lokacijama
  što će se učiniti u toku petog mjeseca a dio planiranih sredstava za nabavku cvijeća
  realizirati će se u periodu  septembar –oktobar.
   
 

 
                                                                                 POMOĆNIK NAČELNIKA

Enisa Žiško