Objavljeno: 7.12.2019.

JKP "Vitkom" raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez
Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18),članka 15. Statuta JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez i članka 5. Pravilnika o radu JKP „VITKOM“ d.o.o. Vitez, članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („sl. novine srednjobosanskog kantona“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju javnog oglasa, broj: 01-6009/19 od 3.12.2019 .godine raspisuje seJAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme


Raspisuje se javni oglas za prijem radnika  na određeno i neodređeno  vrijeme za sljedeća radna mjesta:
 1. Pomoćni djelatnik - 4 izvršitelja, na period od 12  mjeseci
 2. Radnik na sortiranju i odvajanju komunalnog otpada - 2 izvršitelja, na period od 6      mjeseci
 3. Vozač specijalnog vozila -1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
 4. Tajnica u Službi za pravne i opće poslove - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
  NAZIV RADNOG MJESTA
 1.  Pomoćni djelatnik – 4 izvršitelja, na period od 12 mjeseci
Opis poslova:
 • obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz otpadaka,
 • radi na skupljanju i utovaru otpadaka u vozilo za prijevoz na deponiju,
 • prinosi kante i dr. namjenske posude do vozila i prazni ih u vozilo za prijevoz otpadaka,
 • veže kontejnere lancima ili čelićnim užadima radi njihovog utovara na specijalno vozilo za prijevoz otpadaka kontejnerima,
 • radi i druge poslove po nalogu voditelja  radne jedinice,
      Za svoj rad odgovara  voditelju radne jedinice.
2. Radnik na sortiranju i odvajanju komunalnog otpada  - 2 izvršitelja, na period od 6      mjeseci
 
Opis poslova:

 • vrši prijem, razvrstavanje i privremeno skladištenje komunalnog otpada,
 • obavlja poslove čuvanja  i redovitog održavanja odlagališta i reciklažnog dvorišta,
 • radi i druge poslove prema nalogu voditelja  radne jedinice,
 • dužan je pridržavati se mjera zaštite na radu i koristiti sredstva zaštite.
 Za svoj rad odgovoran je voditelju  radne jedinice.
    3. Vozač specijalnog vozila – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Opis poslova:

 • obavlja poslove prijevoza otpadaka putem otvorenih i zatvorenih kontejnera na gradsku deponiju u zatvorenom vozilu-autosmećaru,
 • daje stručne upute za rad pratiocima koji su raspoređeni na rad na vozilu kojim upravlja,
 • obavlja prijevoz i dr. otpadnog materijala putem kontejnera (sezonski kašasti materijal, dijelovi namještaja i sl.), a po izričitom odobrenju rukovodioca radne jedinice,
 • vodi računa o redoslijedu odvoza i pražnjenja kontejnera i njihovoj povremenoj dezinfekciji, te povremenoj dezinfekciji vozila,
 • radi i druge poslove po nalogu voditelja  radne jedinice,
      Za svoj rad odgovara  voditelju  radne jedinice.
 1. Tajnica u Službi za pravne i opće poslove - 1 izvršitelj, radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis poslova:
 •  radi na računaru akte po konceptu,
 • radi na kopir aparatu, sortira i uvezuje kopije,
 • fakturira izvršene usluge poduzeća korisnicima komunalnih usluga,
 • prima i otprema poštanske pošiljke
 • vodi protokol za svu ulaznu i izlaznu poštu, stara se da istu uredno zaprimi, protokolira i dostavi službama i osobama na koje se odnosi,
 • obavlja i druge poslove i radne zadatke u skladu sa svojim stručnim i radnim sposobnostima koje mu stavi u zadatak direktor i voditelj radne jedinice.
  Za svoj rad je odgovoran/a   voditelju  pravnih i općih poslova.
OPĆI I POSEBNI UVJETI
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 - da je državljanin BiH,
 - da ima navršenih 18 godina,
 -da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.
 
Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
Za poziciju:
 

 1. II (NSS) stepen stručne spreme, osnovna škola, sa ili bez radnog iskustva
 2. II (NSS) stepen stručne spreme, osnovna škola, sa ili bez radnog iskustva
 3. IV ili III  ( SSS) stepen stručne spreme prometne struke i "C" kategorija vozača, 1 godina radnog  iskustva, položen državni ispit
 4. IV (SSS) stepen stručne spreme administrativne ili slične struke, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i  poznavanje rada na računaru
Prednost u zaošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
Sa izabranim kandidatima koji se primaju na neodređeno radno vrijeme potpisat će se ugovor o radu uz probni rad.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća.
Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati su uz prijavu za prijem u radni odnos obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a
4. Diploma o završenoj školskoj spremi
5. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju,,
6. Dokaz o radnom iskustvu
Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.
Izabrani kandidat je dužan prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.
Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanog intervjua sa svakim kandidatom.  Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano srednje i visoko obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom.
Javni oglas  ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona,Kantona Središnja Bosna  i web stranici općine Vitez . Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave.
Kontakt osoba: Gordana Grebenar , telefon: 030/711-369
Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 Vitez
sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzmati u razmatranje.
Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.          

 
 
 
                                                                                                                        DIREKTOR

                                                                                                                                                      Jasna Babić