Objavljeno: 9.12.2019.

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA „POTICAJI POLJOPRIVREDI“ ZA 2019. GODINU

OPĆINSKI NAČELNIK
01-1-14-2-3473/19-1
Vitez,05.12.2019.godine.
 
Na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u  Fedraciji Bosne i Hercegovine („ Službene novine FBIH“ broj 49/06), člana 38. Statuta Općine Vitez („Službeni glasnik Općine Vitez „broj 5/08), prijedloga Programa utroška sredstava predviđenih u  budžetu Općine Vitez transfer poticaji poljoprivredi u 2019. godini i Odluke o prihvatanju programa utroška sredstava namjenjenih poljoprivredi, odluke o realizacije stavke iz programa utroška sredstava namjenjenih za poticaje u poljoprivedi, Općinski načelnik objavjuje
 

JAVNI POZIV
ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA  „ POTICAJI POLJOPRIVREDI “ ZA 2019. GODINU
 
I. PREDMET POZIVA
 
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir kandidata za dodjelu  sredstava sa pozicije transfer „ poticaj poljoprivredi“ utvrđenog Budžetom Općine vitez za  2019. godinu program utroška sredstava namijenjenih za poticaj poljoprivredi  stavka poticaj za rasplodnu stoku junice u 2019.godini, poticaj proizvodnji mlijeka, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica  i  pomoć udruženima koja su vezana  isključivo za poljoprivredu.
                                                             
II. VEZA POZIVA
 
Program utroška sredstava izdvojenih u Budžetu općine Vitez za  2019. godinu transfer „ poticaji poljoprivredi “.
Odluka o prihvatanju Programa utroška sredstava broj : 01-1-14-2-3473/19 od 05.12.2019.godine .
 
III. PRAVO UČEŠĆA
 
Pravo učešća na javnom pozivu imaju registrovani poljoprivredni proizvođači u nadležnoj općinskoj službi koji imaju mjesto prebivališta na teritoriji općine Vitez, koji imaju, dokaz o kooperaciji farmera i otkupljivača (proizvođaći mlijeka), dokaz o registraciji udruženja (udruženja poljoprivrednika), na području općine Vitez.
 
 
IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
 
Lot 1. da je kandidat registrovan u bazi  RPG I RK – potvrda (za sve proizvodnje).

  • pasoš goveda na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);
                -  potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);
        -  potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro 
        - kopija lične karte.
 
 
       Lot 2.  -   da je kandidat registrovan u bazi  RPG I RK – potvrda (za sve proizvodnje).

  • pasoš goveda na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);
  • ugovor sa registrovanim otkupljivačem, odnosno prerađivačem kojem isporučuje  mlijeko (dostavlja se neovjerena kopija) ;
               -   potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);
                -   potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro 
                   računu korisnika,
                - kopija lične karte.
    Lot 3.    -   da je kandidat registrovan u bazi  RPG I RK – potvrda (za sve proizvodnje).
potvrdu o obilježavanju svinja i potvrda i provedenim mjerama (dostavlja 
se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);

  • potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro      
                       računu korisnika,
                 - kopija lične karte.
        Lot 4.  -  rješenje o registraciji  udruženja poljoprivrednika,
                 -  potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro 
                    računu korisnika
                 -  plan i program utroška  odobrenih sredstava.
   
 

Red.
broj
      
           NAZIV POTICAJA
Iznos poticaja izražen po jed. mjere Procjena iznosa potrebnih sredstava u (KM)
  1. ANIMALNA PROIZVODNJA
   
1.  Stimulacija rasplodne stoke junica - minimalno 3 grla 150 KM/ grlu 10.000,00
2.  Stimulacija proizvodnje mlijeka - minimalno 3 grla 150 KM /grlu 20.000,00
3. Stimulacija za uzgoj rasplodnih krmača 
    ili nazimica - minimalno 3 grla
150 KM/ grlu  10.000,00
      B.PODRŠKA POLJOPRIVREDNIM  
         UDRUŽENJIMA
   
4. Stimulacija razvoja pčelarstva, jagodičastog voća i ostalim,isključivo poljoprivrednim udruženjima . Pomoć udruženjima 5.000,00
UKUPNO:      45. 000,00KM
 
Visina poticaja može biti i manja i veća , zavisno od broja odobrenih zahtjeva i sredstva mogu biti prebaćena sa lota na lot shodno aplikacijama.
Stručna komisija će izvršiti provjere navoda i prijava i obići kandidate te na licu mjesta utvrditi navode iz prijave.
Prednost pri odabiru će imati osobe kojima je poljoprivreda prioritet  što se utvrđuje komisijskim pregledom dokumentacije i stanja na terenu.
 
Nakon predatih prijava, završenog javnog  poziva i komisijskog pregleda dokumentacije i stanja na terenu biti će uspješna lista na osnovu koje će biti isplaćena sredstva poljoprivrednim proizvođačima koji su stekli uslove za ostvarivanje prava na novčana sredstva u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Lista uspješnih će se objaviti  po dostavljenoj dokumentaciji i komisijskog pregleda dokumentacije i stanja na terenu (sprovedenih agrotehničkih mjera i sl.).
 
V. PODNOŠENJE PRIJAVA
Zapečaćene prijave s odgovarajučim prilozima šalju se preporučeno poštom ili lično dostavljaju se na adresu:
Općina Vitez
Stjepana Radića br.1
72 250 Vitez
Sa naznakom ne otvarati : „NE OTVARATI - po javnom pozivu“-„ Poticaji poljoprivredi“.
Rok za dostavu prijava je 15 (petnaest ) dana od dana objave ovog javnog poziva za konkurs. Prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.
Poziv ostaje otvoren 15 dana, odnosno do 20.12.2019. godine . neposredno na Protokol Općine Vitez ili putem pošte.
 
 
VI. OSTALO
U postupku javnog poziva općina Vitez ne snosi nikakve troškova  učesnicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cjelosti, djelimično ili je u potpunosti odbije, poništi  javni poziv ili odbaci sve prijave prije donošenja konačne odluke u odabiru  korisika.


DOWNLOAD:


OBRAZAC ZA POTICAJ
ODLUKA O PRIHVATANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVAOPĆINSKI NAČELNIK
  Tomislav Bošnjak- Matić 
 

Ostale vijesti

28.9.2021.   POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU