Objavljeno: 9.12.2019.

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA „POTICAJI POLJOPRIVREDI“ ZA 2019. GODINU

OPĆINSKI NAČELNIK
01-1-14-2-3473/19-1
Vitez,05.12.2019.godine.
 
Na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u  Fedraciji Bosne i Hercegovine („ Službene novine FBIH“ broj 49/06), člana 38. Statuta Općine Vitez („Službeni glasnik Općine Vitez „broj 5/08), prijedloga Programa utroška sredstava predviđenih u  budžetu Općine Vitez transfer poticaji poljoprivredi u 2019. godini i Odluke o prihvatanju programa utroška sredstava namjenjenih poljoprivredi, odluke o realizacije stavke iz programa utroška sredstava namjenjenih za poticaje u poljoprivedi, Općinski načelnik objavjuje
 

JAVNI POZIV
ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA  „ POTICAJI POLJOPRIVREDI “ ZA 2019. GODINU
 
I. PREDMET POZIVA
 
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir kandidata za dodjelu  sredstava sa pozicije transfer „ poticaj poljoprivredi“ utvrđenog Budžetom Općine vitez za  2019. godinu program utroška sredstava namijenjenih za poticaj poljoprivredi  stavka poticaj za rasplodnu stoku junice u 2019.godini, poticaj proizvodnji mlijeka, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica  i  pomoć udruženima koja su vezana  isključivo za poljoprivredu.
                                                             
II. VEZA POZIVA
 
Program utroška sredstava izdvojenih u Budžetu općine Vitez za  2019. godinu transfer „ poticaji poljoprivredi “.
Odluka o prihvatanju Programa utroška sredstava broj : 01-1-14-2-3473/19 od 05.12.2019.godine .
 
III. PRAVO UČEŠĆA
 
Pravo učešća na javnom pozivu imaju registrovani poljoprivredni proizvođači u nadležnoj općinskoj službi koji imaju mjesto prebivališta na teritoriji općine Vitez, koji imaju, dokaz o kooperaciji farmera i otkupljivača (proizvođaći mlijeka), dokaz o registraciji udruženja (udruženja poljoprivrednika), na području općine Vitez.
 
 
IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
 
Lot 1. da je kandidat registrovan u bazi  RPG I RK – potvrda (za sve proizvodnje).

  • pasoš goveda na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);
                -  potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);
        -  potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro 
        - kopija lične karte.
 
 
       Lot 2.  -   da je kandidat registrovan u bazi  RPG I RK – potvrda (za sve proizvodnje).

  • pasoš goveda na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);
  • ugovor sa registrovanim otkupljivačem, odnosno prerađivačem kojem isporučuje  mlijeko (dostavlja se neovjerena kopija) ;
               -   potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);
                -   potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro 
                   računu korisnika,
                - kopija lične karte.
    Lot 3.    -   da je kandidat registrovan u bazi  RPG I RK – potvrda (za sve proizvodnje).
potvrdu o obilježavanju svinja i potvrda i provedenim mjerama (dostavlja 
se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);

  • potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro      
                       računu korisnika,
                 - kopija lične karte.
        Lot 4.  -  rješenje o registraciji  udruženja poljoprivrednika,
                 -  potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro 
                    računu korisnika
                 -  plan i program utroška  odobrenih sredstava.
   
 

Red.
broj
      
           NAZIV POTICAJA
Iznos poticaja izražen po jed. mjere Procjena iznosa potrebnih sredstava u (KM)
  1. ANIMALNA PROIZVODNJA
   
1.  Stimulacija rasplodne stoke junica - minimalno 3 grla 150 KM/ grlu 10.000,00
2.  Stimulacija proizvodnje mlijeka - minimalno 3 grla 150 KM /grlu 20.000,00
3. Stimulacija za uzgoj rasplodnih krmača 
    ili nazimica - minimalno 3 grla
150 KM/ grlu  10.000,00
      B.PODRŠKA POLJOPRIVREDNIM  
         UDRUŽENJIMA
   
4. Stimulacija razvoja pčelarstva, jagodičastog voća i ostalim,isključivo poljoprivrednim udruženjima . Pomoć udruženjima 5.000,00
UKUPNO:      45. 000,00KM
 
Visina poticaja može biti i manja i veća , zavisno od broja odobrenih zahtjeva i sredstva mogu biti prebaćena sa lota na lot shodno aplikacijama.
Stručna komisija će izvršiti provjere navoda i prijava i obići kandidate te na licu mjesta utvrditi navode iz prijave.
Prednost pri odabiru će imati osobe kojima je poljoprivreda prioritet  što se utvrđuje komisijskim pregledom dokumentacije i stanja na terenu.
 
Nakon predatih prijava, završenog javnog  poziva i komisijskog pregleda dokumentacije i stanja na terenu biti će uspješna lista na osnovu koje će biti isplaćena sredstva poljoprivrednim proizvođačima koji su stekli uslove za ostvarivanje prava na novčana sredstva u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Lista uspješnih će se objaviti  po dostavljenoj dokumentaciji i komisijskog pregleda dokumentacije i stanja na terenu (sprovedenih agrotehničkih mjera i sl.).
 
V. PODNOŠENJE PRIJAVA
Zapečaćene prijave s odgovarajučim prilozima šalju se preporučeno poštom ili lično dostavljaju se na adresu:
Općina Vitez
Stjepana Radića br.1
72 250 Vitez
Sa naznakom ne otvarati : „NE OTVARATI - po javnom pozivu“-„ Poticaji poljoprivredi“.
Rok za dostavu prijava je 15 (petnaest ) dana od dana objave ovog javnog poziva za konkurs. Prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.
Poziv ostaje otvoren 15 dana, odnosno do 20.12.2019. godine . neposredno na Protokol Općine Vitez ili putem pošte.
 
 
VI. OSTALO
U postupku javnog poziva općina Vitez ne snosi nikakve troškova  učesnicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cjelosti, djelimično ili je u potpunosti odbije, poništi  javni poziv ili odbaci sve prijave prije donošenja konačne odluke u odabiru  korisika.


DOWNLOAD:


OBRAZAC ZA POTICAJ
ODLUKA O PRIHVATANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVAOPĆINSKI NAČELNIK
  Tomislav Bošnjak- Matić