Objavljeno: 17.12.2019.

Javna Ustanova "Internacionalna ljekarna/apoteka" Vitez raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos

Javna Ustanova "Internacionalna ljekarna/apoteka" Vitez
 
Na temelju čl.20a Zakona o radu("Službene novine FBIH"br.26/16 i 89/18) čl.4Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna(Službene novine KSB br.7/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:01-98/19 od 10.12.2019godine direktor Ustanove  Anela Galić, mr.ph raspisuje:
 
 
 
 
J A V N I  O G L A S
za prijem u radni odnos
 
 
 

 1. Farmaceutski tehničar u ljekarni/apoteci, ogranku, depou,  puno radno vrijeme,
na neodređeno vrijeme,  1 izvršitelj uz probni rad od 3mjeseca
 1. Spremačica u ljekarni/apoteci, ogranku, depou, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca
 
 Kratak opis radnog mjesta:
 
Pod 1.

 • izdaje lijekove koji se mogu izdavati bez recepta, kao i druge robe iz djelatnosti poslodavca
 • izrađuje galenske i magistrane pripravke za spoljnu upotrebu
 • izrađuje pripravke koji sadrže supstance iz grupe"remedia separanda i claudenia"uz nadzor magistra farmacije
 • učestvuje u vođenju laboratorijskog dnevnika
 • učestvuje u obradi recepata i drugim administrativnim poslovima
 • vodi računa o zalihama
 • kontroliše rokove
 • poštuje timski rad i doprinosi postizanju zajedničkih ciljeva
 
Pod 2.

 • odgovara za čistoću objekata, opreme, roba i prilaznih puteva
 • pranje, čišćenje i održavanje stalne higijene portala,oficine, podova u organizacionom jedinicama
 • usisavanje objekta,brisanje prašine sa polica i roba
 • pranje laboratorijskog posuđa
 • učestvuje u specificiranju sredstava za održavanje higijene
 • učestvuje u svim aktivnostima za sprečavanje nastanka infekcija
 • održavanje čistoće sanitarnih prostorija
 
 Uvjeti konkursa:
 
 a) Opći uslovi/uvjeti

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18godina
 • da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 
 b) Posebni uvjeti/uslovi
 
Pod 1. farmaceutski tehničar

 • škola zdravstveno usmjerenja -zvanje farmaceutski tehničar
 • položen stručni ispit za zvanje farmaceutski tehničar
 • licenca- odobrenje za rad
 • najmanje 1godina radnog iskustva na poslovima  farmaceutskog tehničara
 
Pod 2. spremačica

 • osnovnu školu
 • poznavanje metodologije održavanja higijene u apoteci
 • poznavanje osnovnih procesa zaštite od infekcija
 
Napomena: proces izbora kandidata na radno mjesto spremačica zasnivaće se isključivo na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa kandidatom
 
Uz potpisanu prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom, kontakt telefonom i adresom stanovanja, sa naznakom na koje se radno mjesto prijavljuje kandidat dostavljaju se i sledeći dokazi:
Pod 1.

 • dokaz o završenoj srednoj školi -farmaceutski tehničar
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • licencu za samostalan rad nadležne Komore
 • uvjerenje o državljanstvu
 • potvrda o radnom iskustvu
 • potvrda o prebivalištu(CIPS)
Pod 2.
 • dokaz o završenoj osnovnoj školi
 • uvjerenje o državljanstvu
 • potvrda o prebivalištu
 
Prilikom izbora kandidata prioritet u zapošljavanju imaju kandidati koji po posebnim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju  a uz prijavu dostave uvjerenje kojim to dokazuju.
 
 
Prijave sa svim traženim dokumentima (orginalima ili ovjerenim kopijama ne starijim od 6mjeseci) dostaviti preporučeno putem pošte ili lično u ljekarnu na adresu
 
JU"Internacionalna ljekarna/apoteka"Vitez
Hrvatskih branitelja 2A
Vitez
sa naznakom " Javni oglas za popunu radnih mjesta za poziciju(navesti poziciju na koju se kandidat prijavljuje) NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS
 
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
Komisija će izvršiti provjeru znanja putem pismenog ispita i obaviti usmeni ispit(iz oblasti vezane za radno mjesto) sa kandidatima koji dostave blagovremene, potpune i potpisane prijave.
 
Poziv za kandidate na pismeno i usmeno testiranje obaviće se na osnovu kotakt telefona napisanog na prijavi
 
Nakon provedenog postupka kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Javnog oglasa