Objavljeno: 16.1.2020.

NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu


OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01-1-34-1-216/20  
Dana, 16.01.2020.g.


 
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH («Sl. novine FBiH» broj 49/06) i članka 38. Statuta općine Vitez («Sl. glasnik općine Vitez» br. 5/08), Općinski načelnik raspisuje:

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu
 

I
 
Raspisuje se Natječaj za dodjelu 120 studentskih stipendija za školsku 2019./2020.godinu
 
II
 
1. Pravo prijave na općinski natječaj za dodjelu stipendije imaju
    sljedeći   kandidati:
 1. - da su državljani BiH,
 2. - da imaju mjesto prebivališta na području općine Vitez,
 3. - da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine
 4. - da ne primaju drugu stipendiju iz sredstava javnih proračuna državnih institucija
 
2. Pravo prijave na općinski natječaj za dodjelu stipendije nemaju
    sljedeći kandidati:
 1. - studenti koji po drugi put upisuju istu godinu studijskog programa  ili upisuju novi studijski program (promjena smjera ili fakulteta) na istoj godini studija
 2. - vanredni studenti
 3. - studenti apsolventi
 4. - studenti stariji od 25 godina starosti
 5. - studenti koji nakon završenog prvog ciklusa studiranja obavljaju pripravnički ili volonterski rad uz naknadu
III
 
 1. Bez bodovanja  općinsku stipendiju dobivaju:
a) Učenici generacije srednje škole za prvu godinu studija (bez obzira da li primaju neku drugu stipendiju)
b) Studenti romske populacije (ukoliko ne primaju drugu stipendiju)
c) Studenti bez oba roditelja(ukoliko ne primaju drugu stipendiju)
d) Studenti invalidi sa procentom invalidnosti 90% i 100%”.(ukoliko ne primaju drugu stipendiju)
 
 
NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA NAVEDENE KATEGORIJE
 
1. Učenici generacije srednje škole za prvu godinu studija:
a) kopija CIPS-ove osobne iskaznice
b) kopija diplome učenika generacije
c) potvrda o statusu redovitog studenta i godini studija (original ili ovjerena kopija)
d) prijavni obrazac-popunjen i potpisan od strane studenta
e) kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH (KM)
 
2. Studenti romske populacije:
a) kopija CIPS-ove osobne iskaznice
b) kopija diplome završnog razreda srednje škole
c) potvrda o statusu redovitog studenta i godini studija (original ili ovjerena kopija)
d) prijavni obrazac-popunjen i potpisan od strane studenta
e) kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH (KM)
 
3. Studenti bez oba roditelja:
a) kopija CIPS-ove osobne iskaznice
b) kopija diplome završnog razreda srednje škole
c) potvrda o statusu redovitog studenta i godini studija (original ili ovjerena kopija)
d) smrtne listove roditelja (kopija)
e) prijavni obrazac-popunjen i potpisan od strane studenta
f) kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH (KM)
 
4. Student invalid sa procentom invalidnosti 90% i 100%
a) kopija CIPS-ove osobne iskaznice
b) kopija diplome završnog razreda srednje škole
c) potvrda o statusu redovitog studenta i godini studija (original ili ovjerena kopija)
d) rješenje o invalidnosti (kopija)
e) uvjerenje JU Centar za socijalni rad o procentu invalidnosti (original, ne stariji od 6 mjeseci)
f) prijavni obrazac-popunjen i potpisan od strane studenta
g) kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH (KM)
 
Svi studenti koji su navedeni pod stavkom III,točka 1.( b, c i d),  mogu ostvariti pravo na općinsku stipendiju samo ukoliko istu nisu ostvarili iz drugih sredstava javnih proračuna državnih institucija.
Svi gore navedeni studenti pod stavkom  III točka 1. ukoliko obnove godinu nemaju pravo prijave na natječaj sve  dok ne upišu redovno po prvi put narednu godinu studija.
                                              
2. Uz bodovanje  općinska stipendija dodjeljuje se u sljedećim kategorijama:
 
          A) studenti sa prosjekom ocjena 8,0 i više ili 3,5 i više -25% sredstava
          B) studenti deficitarnih zanimanja-25% sredstava
          C) studenti slabijeg socioekonomskog statusa-50% sredstava
Ukoliko se pojavi višak sredstava u kategorijama A i B, sredstva se prebacuju u kategoriju C.
Ukoliko u kategorijama za koje su se studenti prijavili, bude prijavljeno više studenata nego što ima sredstava namijenjenih za te kategorije, studenti ispod crte koji nisu ostvarili pravo na stipendiju, imaju pravo i mogućnost biti prebačeni i bodovani u drugim kategorijama, pod uvjetom da zadovoljavaju kriterije te kategorije i da su priložili neophodnu dokumentaciju za te kategorije. Prilikom raspisivanja natječaja svi kandidati  moraju popuniti  prijavni obrazac u kojem će se izjasniti za koje kategorije se prijavljuju.
 
                       KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE PO KATEGORIJAMA
 
KATEGORIJA  A  - studenti sa prosjekom ocjena 8,0 i više ili 3,5 i više
 
U ovu kategoriju mogu se prijaviti samo studenti  druge godine  i viših godina studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 8 i više ili 3,5 i više a pravo na stipendiju ostvarit će studenti s najboljim ostvarenim prosjekom ocjena, bez obzira na studij koji kandidat pohađa i bez obzira na socioekonomski status.
 
Potrebna dokumentacija:
a) kopija CIPS-ove osobne iskaznice
b) potvrda o statusu redovitog studenta i godini studija (original ili ovjerena kopija)
c) potvrda o prosjeku ocjena iz svih prethodnih godina studija (original ili ovjerena kopija)
d) potvrda da student pripada obitelji poginulih branitelja ,ukoliko pripada navedenoj kategoriji,(original ili ovjerena kopija),)
e) potvrda o statusu razvojačenog branitelja, člana obitelji, ukoliko pripada toj populaciji (original ili ovjerena kopija)
f) kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH (KM)
g) prijavni obrazac-popunjen i potpisan od strane studenta

KATEGORIJA B  -Studenti deficitarnih zanimanja
U ovu kategoriju mogu se prijaviti studenti svih godina koji studiraju na fakultetima na  kojima se stiče akademsko zvanje koje se nalazi na utvrđenoj listi deficitarnih zanimanja :
 1. Doktor medicine
 2. Dipl.ing građevine
 3. Dipl.ing. elektrotehnike
 4. Profesor matematike i fizike
 5. Dipl.logoped
 6. Dip.ing.arhitekture
Sredstva će se dodijeliti proporcionalno shodno  broju prijava po određenom zanimanju.
U slučaju prekobrojnosti prednost ima kandidat više godine,zatim kandidat sa boljim prosjekom,potom kandidat iz obitelji poginulih branitelja a onda kandidat iz obitelji razvojačenih branitelja.
                                       
Potrebna dokumentacija:
a) kopija CIPS-ove osobne iskaznice
b) potvrda o statusu redovitog studenta i godini studija (original ili ovjerena kopija)
c) potvrda o prosjeku ocjena iz svih prethodnih godina studija (original ili ovjerena kopija)
d) potvrda da student pripada obitelji poginulih branitelja (ukoliko pripada navedenoj kategoriji)
e) potvrda o statusu razvojačenog branitelja člana obitelji ukoliko pripada toj populaciji (original ili ovjerena kopija)
f) kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH (KM)
g) prijavni obrazac-popunjen i potpisan od strane studenta  
 
KATEGORIJA C - Studenti slabijeg socioekonomskog statusa
 
U ovu kategoriju  mogu se prijaviti svi studenti čija primanja po članu domaćinstva ne prelaze  iznos od 612,3 KM .
 
Bodovanje se vrši na temelju sljedećih kriterija:
 
1-MATERIJALNI STATUS
2-GODINA STUDIJA
3-BROJ DJECE  KOJA SE ŠKOLUJU IZ ISTOG KUĆANSTVA
 
 Potrebna dokumentacija:
a) kopija CIPS-ove osobne iskaznice
b) potvrda o statusu redovitog studenta i godini studija (original ili ovjerena kopija)
c) kućna lista (original ili ovjerena kopija)
d) prijavni obrazac-popunjen i potpisan od strane studenta
e) dokaz o primanjima svih članova obitelji navedenih na kućnoj listi;
 • - uposleni- potvrda o visini primanja prosječne plaće zadnja tri mjeseca; (original ili ovjerena kopija)
 • - neuposleni- potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje ukoliko se vode na evidenciji Zavoda (original ili ovjerena kopija)
 • - umirovljenici ček od mirovine ili drugi dokaz o visini mirovine (original ili ovjerena kopija)
 • - svi ostali neuposleni, a punoljetni članovi obitelji sa kućne liste ukoliko se ne vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili nisu dostavili ček ili drugi dokaz o visini primanja obavezni su donijeti potvrdu od  MIO/PIO, da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika. (original ili ovjerena kopija ne stariji od 60 dana)
 • - (Radnici na čekanju), ako uposlenik nije u mogućnosti priložiti uvjerenje o visini prosječne plaće dostavlja uvjerenje PIO/MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika ne stariji od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
f) potvrda o školovanju brata ili sestre  (original ili ovjerena kopija)
g) potvrda o invalidnosti studenta ukoliko pripada navedenoj kategoriji sa procentom invalidnosti 60% i više (original ili ovjerena kopija)
h) potvrda o invalidnosti neuposlenog člana obitelji sa procentom invalidnosti 60% i više (original ili ovjerena kopija)
i) potvrda da student pripada obitelji poginulih branitelja ukoliko pripada navedenoj populaciji (original ili ovjerena kopija)
j) potvrda o statusu razvojačenog branitelja člana obitelji ukoliko pripada navedenoj populaciji (original ili ovjerena kopija)
k) kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH (KM)
 
IV
 
Iz jedne obitelji stipendiju mogu dobiti dva studenta ili više njih pod uvjetom  da zadovoljavaju kriterije i bodovnu listu.                                                                                               
V
 
Sve prijave se predaju u zatvorenoj koverti  putem  protokola općine Vitez.
Na pozadini koverte potrebno je napisati:
U gornjem lijevom uglu -Ime, prezime i adresa podnositelja; U donjem desnom uglu: Općina Vitez, Povjerenstvo za stipendije ,''Prijava na natječaj za općinsku stipendiju, ne otvarati'' i  navesti jednu kategoriju na koju se prijavljuje (A, B ili C) ako se radi o sustavu bodovanja, a ako se radi o sustavu bez bodovanja navesti (učenik generacije, student romske populacije ....itd.,ovisno za koju se kategoriju prijavljuje).
 
Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku, neće se razmatrati.  Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati.
Za dodatne informacije zvati: 030/718-212 ili na email:
katica.radman@opcinavitez.info .
 

VI

Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine, završno sa 5.2.2020.g. do 15,00 sati.

DOWNLOAD SEKCIJA:


Hrvatski jezik:
Kriteriji za stipendije
Obrazac za stipendije bez bodovanja
Obrazac za stipendije uz bodovanje

Bosanski jezik:
Kriteriji za stipendije
Obrazac za stipendije bez bodovanja
Obrazac za stipendije uz bodovanje

 
 
Vitez, 16.1.2020.godine
  OPĆINSKI NAČELNIK
                                                        
Tomislav Bošnjak Matić