Objavljeno: 17.1.2020.

JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

Na temelju obavještenja Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB br: 01-37-231/19-22 od 22.12.2019. godine o odobrenju Plana specijalizacija za 2020. godinu, sukladno odredbama Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama dr.medicine, dr.stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biokemije (Sl. novine FBiH br:62/15 i odluke V.D. Ravnatelja JU Dom zdravlja Vitez br: 11-01-122/20 od 15.01.2020.godine, JU Dom zdravlja Vitez, r a s p i s u j e


JAVNI OGLAS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE
 

1. PEDIJATRIJA - 1 specijalizacija

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

A
- državljanstvo BiH

B
- Završen Medicinski fakultet
- Položen stručni ispit
- Radno iskustvo od najmanje godinu dana nakon položenog stručnog ispita.
- Poznavanje stranog jezika

Kriteriji za utvrđivanje redoslijeda kandidata za odobravanje specijalizacije su:

- Dužina trajanja studija
- Prosjek ocjena
- Nagrade za vrijeme studija
- Poznavanje jednog stranog jezika
- Radni staž nakon ispunjenja uvjeta za specijalizaciju

Uz svojeručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze:

- Dokaz o završenom Medicinskom fakultetu
- Dokaz o položenom stručnom ispitu
- Dokaz o radnom iskustvu od najmanje godinu dana nakon položenog stručnog ispita
- Dokaz o dužini trajanja studija
- Dokaz o prosjeku ocjena tijekom studija
- Dokaz o dobijenim nagradama za vrijeme studija
- Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika

Dostavljeni dokumenti mogu biti originali ili ovjerene fotokopije.
Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Kandidati su obavezni u zatvorenoj koverti, uz svojeručno potpisanu Prijavu na Javni oglas koja sadrži adresu, kontakt telefon uz tražene dokumente (originalu ili fotokopiji) o ispunjavanju općih uvjeta i dokaza o ispunjavanju kriterija za utvrđivanje redoslijeda kandidata, dostaviti preporučeno putem pošte ili osobno na protokol JU Dom zdravlja Vitez, na adresu:
 
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VITEZ
Ul. Hrvatskih branitelja 2A
72250 VITEZ
Sa naznakom: "Javni oglas za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije iz pedijatrije" -  NE OTVARAJ

 

Neblagovremene, nepotpisane i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi daljnji izborni postupak.

Sa kandidatima, koji ispunjavaju uvjete Javnog oglasa vršit će se bodovanje i obaviće se intervju.

O terminu razgovora s Komisijom svaki kandidat će se obavijestiti putem telefona.

Javni oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Oslobođenje", a isti će biti objavljen i na web stranici Općine Vitez i Službe za zapošljavanje KSB: